Eksploatacja, remont i konserwacja sieci kanalizacyjnych


Eksploatacja, remont i konserwacja sieci kanalizacyjnych
Eksploatacja, remont i konserwacja sieci kanalizacyjnych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych reguluje podstawowe kwestie związane z wykonywaniem tego typu czynności.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Teren prowadzenia robót i wymagania higieniczno sanitarne


Zgodnie z rozporządzeniem teren prowadzenia robót należy w odpowiedni sposób ogrodzić lub zabezpieczyć, a także oznakować i oświetlać w porze nocnej. Ponadto w razie prowadzenia robót na ulicach i drogach konieczne jest zabezpieczenie terenów przed wejściem osób niepowołanych, jak również oznakowanie zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Obowiązkiem zakładu pracy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków, takich jak szatnia na odzież, umywalnia z kabinami natryskowymi, jak również pomieszczenie do spożywania posiłków czy ogrzewania się pracowników. Wykonywanie robót z dala od zakładu pracy wymaga także przygotowania dla pracowników schroniska przewoźnego lub stałego oraz ustępu w odległości nie większej niż 500 m od najdalej położonego stanowiska pracy. Pracownicy musza mieć ponadto możliwość spożywania posiłków w okresie przerw ustalonych w regulaminie pracy i w miejscach do tego przeznaczonych.

 

Prace w kanałach ściekowych


Prace w kanałach ściekowych powinny być prowadzone z zastosowaniem niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy. Przede wszystkim wymagane jest zabezpieczenie pracowników w kanale przed nagłym podniesieniem się poziomu ścieków oraz przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla życia lub zdrowia. Należy także zapewnić stałą łączność pomiędzy pracującymi wewnątrz kanałów a osobami ubezpieczającymi. Przed wejściem do kanału trzeba ponadto zadbać o zabezpieczenie terenu robót, a także wyposażyć pracowników w odpowiednie lampy służące do oświetlania kanałów. Każde wejście do kanału wymaga zastosowania przez pracowników odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych, jak również użycia specjalnego obuwia i odzieży roboczej oraz posiadania urządzeń przeznaczonych do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu oraz lampy bezpieczeństwa.