Geotechnika - roboty budowlane


Geotechnika. Roboty budowlane. Wymagania ogólne.

 


Kiedy można wykonywać wykopy o ścianach pionowych?
Odp: w skałach i gruntach nie nawodnionych z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy i przy wykopie naziom nie jest obciążony a głębokość wykopu nie przekracza: 4 m w skałach litych 1 m w rumoszach, nie nawodnionych piaskach, 1,25m w gruntach spoistych itp


Jakie są bezpieczne nachylenia skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m?
Odp: 1:0,5 – w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach, 1:1,25 – w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową, 1:1,5 – w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.


Jakie warunki należy spełnić przy wykonywaniu robót ziemnych w okresie mrozów?
Odp: można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, grunt należy odspajać w sposób ciągły aby nie przemarzał, w przypadku dłuższych przerw osłaniać powierzchnie robocze. Nie wykonywać wyrównywania skarp i dna wykopu w gruntach spoistych.