Jak zostać kierownikiem budowy?


Jak zostać kierownikiem budowy?

 

Kierownik budowy to jedna z najważniejszych osób na budowie. Do jego zadań należy koordynacja oraz zarządzanie procesami budowlanymi. Bez kierownika budowy nie można rozpocząć żadnych prac związanych z budowaniem czy rozbudowywaniem obiektów i wymagających pozwolenia na budowę oraz podlegającym bezpośrednim przepisom prawa budowlanego. Za obecność kierownika budowy odpowiada bezpośrednio inwestor. Osoba, która chce zostać kierownikiem budowy, musi spełniać wiele wymagać. Szczegółowe informacje dotyczące warunków, pozwalających na zdobycie tego zawodu, znajdują się ustawie Prawo Budowlane. Wynika z niej, że kierownikiem budowy może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku architektonicznym lub budowlanym. Ponadto taka osoba musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Samodzielne funkcje techniczne są zdefiniowane w ustawie i oznaczają działalność, która jest związana z „koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:


• sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
• projektowanie oraz sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego,
• kierowanie robotami budowlanymi,
• kierowanie budową,
• kierowanie wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych oraz sprawowanie autorskiego nadzoru,
• rzeczoznawstwo budowlane,
• sprawowanie kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych,
• wykonywanie państwowego nadzoru budowlanego.


Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie można zdobyć po ukończeniu studiów odpowiednich dla danej specjalizacji lub pokrewnych oraz kilkuletniej praktyki na budowie. Praktyka musi obejmować sprawowanie funkcji technicznych pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Praktyka może też obejmować prace projektowe. Ponadto konieczne jest pomyślne zdanie egzaminów na w/w uprawnienia.