Jaki obszar jest uznawany za teren zamknięty?


Teren zamknięty na mapie

 

Pojęcie „teren zamknięty” zostało zdefiniowane w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne. Zapis ustawy informuje, iż tereny zamknięte to tereny o zastrzeżonym charakterze ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Prawo do określania w drodze decyzji tego typu terenów i ustalania ich granic uzyskali ministrowie i kierownicy urzędów centralnych.

 

Jaki obszar jest uznawany za teren zamknięty?

Tereny zamknięte tworzone są na obszarach, które ze względu na położenie lub infrastrukturę są szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo kraju. Rodzaje tego typu stref zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej. Według jego zapisów są to m.in. tereny zajęte pod stanowiska kierowania państwem oraz dowodzenia wojskiem w razie zagrożenia bezpieczeństwa i wojny, a także obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych. Terenem zamkniętym są także np. porty wojenne, lotniska wojskowe, składy i magazyny amunicji oraz uzbrojenia, a ponadto obiekty przeznaczone do produkcji materiałów i środków obronnych.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Przykładami decyzji dotyczących ustalania terenów zamkniętych mogą być decyzje ministra właściwego do spraw transportu, który nadaje tego typu status obszarom, przez które przebiegają linie kolejowe, decyzje ABW czy Komendanta Głównego Straży Granicznej. Część takich kompleksów uzyskuje klauzulę niejawności.

 

Informacje zastrzeżone

Prawo kartograficzne oraz geodezyjne ujęte we wspomnianej ustawie zaznacza, iż dla terenów zamkniętych nie sporządza się mapy zasadniczej, a więc podstawowej mapy kraju, a jedynie mapy odrębne. Każdorazowe sporządzenie lub aktualizowanie map dla takich terenów należy do decyzji lub wymaga zgody upoważnionych osób.

Wykonywanie tego typu prac wiąże się z określonymi restrykcjami, wymaga specjalnych zezwoleń i uprawnień. Ze względu na rodzaj i szczegółowość informacji zawieranych na mapach, prace nad nimi podlegają ponadto ścisłemu nadzorowi, obowiązuje też przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.