Kierowanie robotami budowlanymi czy projektowanie?

Uprawnienia budowlane udzielane są do projektowania i/lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. Jest to uzależnione przede wszystkim od tego, jakie wykształcenie posiada kandydat na uprawnienia budowlane (http://uprawnienia-budowlane.pl).

Kierowanie robotami budowlanymi czy projektowanie?

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc legitymować się wybraną specjalnością uprawnień budowlanych, są następujące:
• ukończenie studiów magisterskich lub inżynierskich na kierunku, który jest odpowiedni lub pokrewny dla danej specjalności uprawnień budowlanych, np. dla specjalności drogowej odpowiedni jest kierunek budownictwo (program na komputer),
• odbycie praktyki na budowie i/lub przy sporządzaniu projektów.

W przypadku uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie wystarczy skończyć studia magisterskie pokrewne dla danej specjalności lub inżynierskie odpowiednie dla danej specjalności (program na telefon). Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie nie wymagają praktyki w biurze projektowym. W celu uzyskania takich uprawnień trzeba skończyć studia magisterskie na kierunku odpowiednim lub pokrewnym oraz odbyć wymaganą przepisami praktykę (opinie o programie). Do zdobycia uprawnień wykonawczych w ograniczonym zakresie wystarczy też tytuł zawodowy technika lub mistrza, bądź dyplom, stanowiący potwierdzenie kwalifikacji w wykonywanym zawodzie na poziomie technika. Jednak w tym wypadku okres praktyki na budowie może wynosić nawet 4 lata (program egzamin ustny).

Długość praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych

Długość praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych jest ściśle uzależniona od posiadanego wykształcenia oraz wybranego zakresu i rodzaju uprawnień budowlanych (promocja 3 w 1). Praktykant musi wykonywać obowiązki polegające na bezpośrednim braniu udziału w pracach projektowych lub na pełnieniu technicznej funkcji na budowie.

Oczywiście nad pracą praktykanta musi być sprawowany nadzór, który może wykonywać wyłącznie osoba mająca uprawnienia bez ograniczeń w wybranej przez kandydata specjalności (segregator aktów prawnych). Najwięcej możliwości w zawodzie dają uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, jednak do ich uzyskania trzeba się bardzo solidnie przygotować.