Kto może wykonać projekt budowlany?


Kto może wykonać projekt budowlany?

 

Każdy, kto planuje budowę domu, musi posiadać projekt budowlany. Jest on niezbędny, aby można było uzyskać pozwolenie na budowę. Zawartość projektu jest ściśle określona, a informacje o tym znaleźć można w urzędach miejskich i gminnych. Projekt budowlany może zostać sporządzony wyłącznie przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Każdy projekt musi składać się dwóch elementów – projektu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym do sporządzania projektów uprawnione są wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do projektowania oraz wpisane na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego. Aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność projektanta do izby inżynierów budownictwa lub architektów należy załączyć do projektu.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


W przypadku wybrania projektu gotowego za jego twórcę uznawana jest osoba, która dokonuje jego adaptacji do wybranej lokalizacji oraz sporządza projekt zagospodarowania terenu wraz z uwzględnieniem miejscowych warunków geotechnicznych i ustaleń planu miejscowego. W zależności od regionu kraju inwestorzy wymagania urzędów co do zawartości projektu budowlanego mogą być różne. W niektórych niezbędne jest dokładne określenie w projekcie rozwiązań dotyczących zasadniczych elementów urządzeń i instalacji:


• grzewczych,
• sanitarnych,
• gazowych,
• wentylacyjnych,
• elektrycznych.


Oznacza to, że w tworzeniu projektu muszą brać udział projektanci posiadający uprawnienia w konkretnych specjalnościach, np. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Projekt budowlany należy też uzupełnić takimi dokumentami zawierającymi opinie, uzgodnienia, szczegółowe warunki techniczne oraz pozwolenia. Dopiero po skompletowaniu uzgodnień projektant może przystąpić do sporządzania projektu zagospodarowania działki.