Ocena stanu technicznego nawierzchni autostrady płatnej


Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Ocena stanu technicznego nawierzchni jest dokonywana w trakcie odbioru technicznego robót zanikających, odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego. Wyróżnia się 3 klasy stanu technicznego nawierzchni autostrady: A - stan dobry, pożądany stan nawierzchni, B - stan zadawalający, własności użytkowe nawierzchni i nośność są obniżone, ale nie stwarzając zagrożenia dla użytkowników, C - stan zły, nawierzchnia przekroczyła stan granicznej nośności lub przydatności do użytkowania i musi być poddana naprawie. Dodatkowo wyróżnia się klasę 0 - używaną tylko dla określania stanu nowej nawierzchni. Ocenę równości podłużnej należy dokonywać metodami profilometrycznymi wyliczając wskaźnik równości. Równość poprzeczna
jest wyrażana przez głębokość miarodajnej koleiny. Stan powierzchni określa się przez inwentaryzację uszkodzeń. Oceniając właściwości przeciwpoślizgowe należy brać pod uwagę głębokość makrotekstury oraz współczynnik tarcia. Nośność nawierzchni jest wyrażana przez miarodajny zastępczy moduł sprężystości nawierzchni E. Nośność nawierzchni z betonu cementowego należy określać indywidualnie.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Nawierzchnia autostrady powinna zapewnić bezpieczeństwo użytkowania przy spełnieniu wymagań w zakresie: nośności, równości podłużnej, równości poprzecznej, właściwości przeciwpoślizgowych, stanu powierzchni (pęknięcia, ubytki, deformacje). Ocena tych cech jest dokonywana w trakcie odbioru technicznego robót zanikających, odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego. Warunki bezpiecznego użytkowania nawierzchni są spełnione, jeśli jej stan techniczny kwalifikuje ją do klasy A lub B.

 

Rozporządzenie ustala przepisy techniczno-budowlane dotyczące autostrad płatnych i związanych z nimi urządzeń. Stosuje się je przy projektowaniu, wykonywaniu i eksploatacji autostrad i związanych z nimi urządzeń, a także ich odbudowie, rozbudowie i przebudowie oraz przy remontach objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Powinna mieć w szczególności: system poboru opłat za przejazdy, system urządzeń łączności malarmowej, obwody utrzymania (OUA). Krzyżowanie się lub połączenie autostrady z inną drogą, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy, powinno następować na różnych poziomach. Krzyżowanie się autostrady z inną drogą, nie umożliwiające wyboru kierunku jazdy, powinno następować na różnych poziomach.