Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym


O czym mówi norma PN-84/E-02033 "Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym"?

 

Stara norma dotycząca oswietlenia miejsca pracy PN-84/E-02033 “Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”. Od listopada 2003 roku normę tę oraz normy PN-71/E-02034 i PN-84/E-02035, zastąpiła norma PN-EN 12464-1 "Technika świetlna - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń", która jest zgodna z analogiczną normą europejską i dotyczy parametrów oświetlenia większości pomieszczeń i stanowisk pracy, z wyjątkiem np. miejsc pracy na zewnątrz pomieszczeń oraz w części podziemnej kopalń. Wszystkie wymienione normy zawierają wytyczne dla projektantów oświetlenia. Normy PN-84/E-02033 i PN-EN 12464-1 określają najmniejsze średnie natężenie oświetlenia typowych stanowisk pracy na poziomie 200-1000
Za dopuszczalną wartość równomierności oświetlenia w przestrzeni norma 02033 przyjęła 0.65 na stanowiskach pracy ciągłej oraz 0.4 na stanowiskach pracy krótkotrwałej oraz w strefach komunikacyjnych. Dodatkowo w normie tej określono natężenie oświetlenia stanowisk i pomieszczeń sąsiednich, które nie może się różnić bardziej niż 5-krotnie.

 

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

 

O czym mówi norma PN-IEC-60364-5-54 "Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego,
uziemienia i przewody ochronne"?

 

W normie tej znajdują się wszystko na temat uziemień i przewodów ochronnych:
-Uziomy -co może być stosowane za uziom i pod jakimi warunkami
-Przewody uziemiające – dopuszczalne przekroje dla poszczególnych materiałów Cu 16 / 25mm^2, Fe16/50 mm^2
-Główna szyna wyrównawcza uziemiająca- powinna być w każdej instalacji
-przewody ochronne-wymagane przekroje S>=16 -S , 16<S<=35- 16 , S>35 S/2 , nie mniejsze niż 2,5mm^2 jeżeli jest chronione prze mechanicznymi uszkodzeniami, 4 mm^2 nie chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi
- przewody połączeń głównych wyrównawczych – minimalny przekrój 6mm^2, max 25mm^2 dla miedzi
- przewody połączeń miejscowych wyrównawczych – nie mniejszy niż najmniejszy przekrój przewodu ochronnego

 

Wymienić rodzaje uziomów

 

Jako uziomy mogą by stosowane wg normy PN-IEC-60364-5-54 :
-Pręty lub rury metalowe w ziemi
- Taśmy lub druty metalowe w ziemi
- Płyty metalowe w ziemi
- Elementy metalowe umieszczone w fundamencie
-Zbrojenie metalowe betonu
Rodzaje uziomów:
- Naturalne :rury umieszczone w ziemi , uziomy fundamentowe

- Sztuczne: uziomy otokowe (poziome), Prętowe- pionowe, kratownicowe, płytowe

 

Kiedy w przewodzie powrotnym można instalować odłącznik? (trakcja) PN-EN 50122-1:2002 9.1 Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 1: Środki ochrony dotyczą bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień.

 

W obwodzie powrotnym można instalować odłącznik (łącznik) tylko w takim przypadku jeżeli w obwodzie zasilania zainstalujemy inny łącznik, a łącznik w obwodzie powrotny będzie uzależniony od łacznika w obwodzie zasilania w taki sposób żeby niemożliwe było jego otwarcie przed łącznikiem w obwodzie zasilania.