Przykład części opisowej projektu budowlanego


Projekt budowlany część opsiowa - uprawnienia budowlane
Projekt budowlany część opsiowa - uprawnienia budowlane

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
A. CZĘŚĆ OPISOWA


1.0. Podstawa opracowania


- Zlecenie wewnętrzne
- Wytyczne przyszłych użytkowników
- Dokumentacja archiwalna budynku
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


2.0 Przedmiot opracowania


Przedmiotem opracowania jest remont części hali "A" budynku w Gdańsku, w ramach którego zostaną wykonane następujące prace:


-wyrównanie popziomu posadzki w pasie komunikacji parteru hali „A”
-wykonanie ścianek wydzielająch stanowiska badawcze i salkę audiowizualną w
poziomie antresoli
-wymiana warstwy wykończeniowej posadzki w pasie komunikacji na antresoli
-wymiana barierek oraz przegród ażurowych w poziomie parteru i antresoli
-częściowa wymiana stolarki drzwiowej
-wykonanie nowych powłok malarskich elementów konstrukcyjnych pionowych i
poziomych, ścian i stropów.


3.0. Lokalizacja


Lokalizacja budynku Gdańsk
Lokalizacja budowy:
- wewnątrz hali „A”


4.0. Opis stanu istniejącego


Budynek Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, powstały w 2 połowie XX wieku, składa się z części o różnym przeznaczeniu, powiązanych ze sobą funkcjonalnie i przestrzennie. Hala „A” (mieszcząca stanowiska badawcze IMP PAN), w której przewidziany jest projektowany remont, jest to budynek 1 – kondygnacyjny z antresolą, niepodpiwniczony, w konstrukcji żelbetowej, szkieletowej, słupowo – ryglowej, słupy na siatce 600x625cm. Stopy fundamentowe posadowione na palach żelbetowych.


5.0. Opis istniejących warunków gruntowo – wodnych.


Bezpośrednio pod istniejącą posadzką hali z płytek ceramicznych znajduje płyta betonowa gr. 45-60cm z rusztem stalowym z dwuteowników. Poniżej nasypy niekontrolowane i torfy. Grunty nośne ~7m poniżej poziomu posadzki.


6.0.Program funkcjonalno - przestrzenny.
6.1.Komunikacja w poziomie parteru.


Ze względu na różnice wysokości w obrębie posadzki parteru, spowodowane osiadaniem budynku, zdecydowano się na wykonanie wyrównawczej płyty posadzkowej w pasie komunikacji w poziomie parteru hali.


6.2.Stanowiska badawcze w poziomie antresoli


Zaprojektowano wykonanie wydzieleń czterech pomieszczeń w poziomie antresoli. Trzy pomieszczenia zostaną przeznaczone na stanowiska badawcze, jedno na salkę audiowizualną. Ścianki wydzielające zaprojektowano jako szkieletowe z wypełnieniem stalarką aluminiową.


7.0. Zestawienie powierzchni
7.1.Komunikacja w poziomie parteru


- poziom ±0.00 – 118.97m2

 

7.2.Komunikacja w poziomie antresoli


- poziom +4.50 – 93.38m2


7.3.Stanowiska badawcze i salka audiowizualna w poziomie antresoli


- stanowiska badawcze – 90.19m2
- salka audiowizualna – 23.72m2


8.0. Rozwiązania architektoniczno - budowlane
8.1. Konstrukcja.


W istniejącej hali w poziomie parteru projektuje się wyrównującą płytę posadzki wylaną na warstwach istniejących (po zdjęciu warstwy wierzchniej - płytek ceramicznych oraz wypiętrzonych fragmentów szlichty betonowej), na podbudowie z chudego betonu. W poziomie antresoli projektuje się wykonanie ścianek wydzielających pomieszczenia, o szkielecie nośnym z profili stalowych, wypełnionym stolarką aluminiową, oraz wymianę, połączoną ze wzmocnieniem, fragmentu stropu
antresoli.


8.1.1. Płyta posadzki.


Płytę posadzki zaprojektowano jako monolityczną żelbetową gr.20cm, opartą na istniejących warstwach podbudowy posadzki. Nowoprojektowana płyta ma za zadanie zniwelowanie różnic poziomów istniejącej posadzki, powstałych na skutek procesu osiadania konstrukcji hali i istniejącej posadzki, wykonanej na nasypie i gruntach słabo nośnych.


8.1.2. Konstrukcja stalowa ścianek działowych


Na poziomie antresoli zaprojektowano scianki wydzielające pomieszczenia, w konstrukcji stalowej szkieletowej z wypełnieniem stolarką aluminiową. Jako konstrukję wsporczą zaprojektowano konstrukję stalową z profili rurowych 100x100x4. Konstrukcja jest mocowana do płyty żelbetowej stropowej antresoli za pomocą kotew chemicznych Hilti. Górą konstrukcja podstawowa została usztywniona rusztem stalowym z profili rurowych 100x100x4. Szczegółowe rozwiązania zawarto w części konstrukcyjnej projeku.


8.1.3. Strop antresoli.


W związku z koniecznością właściwego zamocowania jednego z elementów podkonstrukcji ścianek wydzielających, zaprojektowano wykonanie nowego fragmentu stropu, dowiązanego do istniejącej konstrukcji stropu wspornikowego antresoli hali „A”. W celu powiązania nowoprojektowanego fragmentu z elementem istniejącym przewidziano:


- rozkucie istniejącego stropu na długości projektowanego elementu podkonstrukcji z
zachowaniem istniejącego zbrojenia
- dozbrojenie projektowanego fragmentu stropu
-wylanie na nowo projektowanego fragmentu stropu.
Szczegółowe rozwiązania zawarto w części konstrukcyjnej projektu.


8.2. Wykończenie ścian i sufitów
8.2.1. Ściany malowane


Ściany w zakresie wskazanym w części rysunkowej oczyścić i uzupełnić ubytki tynku, następnie wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy klejowej białej, zbrojonej siatką z włókna szklanego. Malować farbą lateksową w kolorze białym. Szczegółowe rozwiązanie podano w części rysunkowej opracowania.


8.2.1. Ściany z okładziną z płytek gres


Na ścianie podokiennej w poziomie parteru, z istniejącą okładziną z płytek ceramicznych, w zakresie wskazanym w części rysunkowej, po oczyszczeniu i odtłuszczeniu rozprowadzić warstwę sczepną weber.prim 803, następnie układać płytki gres na klej weber.xerm km flex. Szczegóły podano w części rysunkowej opracowania.


8.3. Wykończenie żelbetowych elementów konstrukcyjnych pionowych i poziomych


Wszystkie żelbetowe elementy konstrukcyjne w przestrzeni ogólnodostępnej hali należy oczyścić i uzupełnić ubytki tynku, następnie wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy klejowej białej, zbrojonej siatką z włókna szklanego. Malować farbą lateksową w kolorze pomarańczowym, jedynie belki podsuwnicowe pomalować na biało. Szczegółowe rozwiązanie podano w części rysunkowej opracowania.

 

8.4. Wykończenie posadzek.
8.4.1. Posadzka w pasie komunikacji w poziomie parteru


Na zaprojektowanej w pasie komunikacji, w celu wyrównania poziomów, płycie żelbetowej wykonać powłokę fakturową o podwyższonej odporności na poślizg Sika:
- zagruntować żywicą epoksydową Sikafloor-156/-161 (opcjonalnie)
- wykonać powłokę wykończeniową z żywicy epoksydowej Sikafloor-264 z
zagęszczaczem Extender T, przesypaną piaskiem kwarcowym 0.1-0.5mm
Przy wykonywaniu powłoki przestrzegać wytycznych producenta.


8.4.1. Posadzka w pasie komunikacji w poziomie antresoli


Po skuciu istniejącej warstwy wykończeniowej z płytek ceramicznych i wyrównaniu podłoża należy wykonać nową warstwę wykończeniową z płytek gres układanych na klej. Szczegółowe rozwiązanie podano w części rysunkowej opracowania.


8.5. Stolarka aluminiowa.


W poziomie antresoli jako wypełnienie szkieletu wydzieleń pomieszczeń stanowisk
badawczych zaprojektowano stolarkę aluminiową. Przyjęto szkło bezpieczne 4.4.2, w
segmentach przylegających do komunikacji dodatkowo spełniające wymagania odporności pożarowej EI30. Na styku stolarki i konstrukcji wsporczej zastosować aluminiowe listwy maskujące. Kolor profili i listew Ral 7015. Skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacze. Szczegółowe rozwiązania podano w zestawieniu stolarki aluminiowej.