Pytania z norm na uprawnienia budowlane - drogi samochodowe i ich odwodnienia


Pytania z norm na uprawnienia budowlane - drogi samochodowe i ich odwodnienia

 

Jaki jest zakres stosowania normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania?


W normie PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania określono wymagania i badania dotyczące drogowych robót ziemnych. Normę stosuje się przy projektowaniu, wykonaniu i odbiorze robót ziemnych związanych z budową, przebudową i utrzymaniem dróg samochodowych, ulic, placów, parkingów i lotnisk. Norma nie ma zastosowania do robót fundamentowych.

 

Reklama:  Przetestuj wersje demonstracyjne naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj o nas w zakładce Opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny.


Do czego służy system odwodnienia dróg wg PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe, odwodnienie dróg?


Wg PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe, odwodnienie dróg, system odwodnienia drogi jest przeznaczony do:

a) ujmowania wód opadowych spływających z drogi,

b) odprowadzenia wód poza koronę drogi,

c) oczyszczenia wód ze szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących z użytkowania drogi,

d) wprowadzenia wód do środowiska zgodnie z wymaganiami ochrony wód i prawa wodnego.


Proszę wymienić elementy odwodnienia powierzchniowego, wgłębnego i podziemnego dróg wg PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe, odwodnienie dróg.


Wg PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe, odwodnienie dróg elementami odwodnienia powierzchniowego, wgłębnego i podziemnego dróg są:

a) odwodnienie powierzchniowe: rowy, ścieki, przepusty, zbiorniki retencyjne, zbiorniki odparowujące,

b) odwodnienie wgłębne: dreny, sączki, warstwy filtracyjne, studnie chłonne, zbiorniki infiltracyjne,

c) odwodnienie podziemne: rowy zakryte, ścieki kryte, oraz kanalizacja typu ulicznego składająca się z podziemnych kanałów o przekrojach zamkniętych, studzienek wpustowych (wpustów deszczowych), studzienek rewizyjnych i ewentualnie połączeniowych.


Zasady projektowania i budowy drenów wg PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe, odwodnienie dróg.


Wg PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe, odwodnienie dróg dren jest to sączek z rurami drenarskimi na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku wylotu. Dreny stosuje się w celu:

a) obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej, jeśli funkcji tej nie mogą pełnić sączki podłużne,

b) stabilizacji stosunków wodno-gruntowych naruszonych budową drogi, w tym w szczególności na obszarach osuwiskowych, na stokach (drenaż stokowy, drenaż odcinający) oraz na skarpach wykopów (drenaż skarpowy). Rury drenarskie zbierające wodę z gruntu (sączki podstawowe) powinny mieć średnic wewnętrzną nie mniejszą niż 50,0 mm. Rury drenarskie zbierające wodę z sączków podstawowych (zbieracze) powinny mieć średnic wewnętrzną nie mniejszą niż 100,0 mm. Sączki podłużne warstwy filtracyjnej i rury drenarskie powinny być jednakowe. Spód rury drenarskiej powinien się znajdować co najmniej 20,0 cm ponad spodem warstwy filtracyjnej. Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rury drenarskiej i warstwy filtracyjnej wynosi 0,2 %. Rura drenarska powinna mieć otwory o średnicy max. 1,5 mm lub szczeliny stykowe, pozwalające na przepuszczenie do jej wnętrza całości napływających wód. Średnica wewnętrzna rury powinna zapewnić bezciśnieniowy odpływ tych wód.