Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa szczegółowe zasady szkolenia, jak również jego zakres, wymagania dotyczące treści i realizacji, a także sposób dokumentowania szkolenia i przypadki, z których pracownicy mogą być zwolnieniu z określonych jego rodzajów.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer  oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Zakres szkolenia


Szkolenie umożliwia uczestnikom zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa czy zdrowia pracowników podczas pracy, jak również przybliża zagadnienia doboru odpowiednich środków o zapobiegawczym działaniu. W zakres szkolenia wchodzi także przedstawienie uczestnikom przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby uczestniczące w szkoleniu po jego zakończeniu posiądą więc nie tylko potrzebną wiedzę, ale przede wszystkim umiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób.

 

Organizacja szkolenia


Jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową mają obowiązek zapewnić programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowanych dla określonych grup stanowisk prowadzone przez wykładowców i instruktorów posiadających odpowiednią wiedzę. Do obowiązków jednostki organizacyjnej należy także stworzenie warunków umożliwiających prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym zadbanie o wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia. Ponadto jednostki te zobowiązane są do zapewnienia właściwego przebiegu szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

 

Egzamin


Przeprowadzane szkolenia kończą się egzaminem, którego zadaniem jest sprawdzenie przyswojonej przez uczestnika wiedzy. Egzamin przeprowadzany jest przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.