Usytuowanie budynku po nowemu


Sytuowanie budynku po zmianach

 

Wraz z nowym rokiem nadeszły zmiany w obowiązującym w sektorze budowlanym prawie. Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegną m.in. zapisy rozporządzenia regulującego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Zmiany większe i mniejsze

Celem uaktualnienia przepisów jest usprawnienie realizacji inwestycji oraz dostosowanie wymagań dotyczących budynków do obecnie stosowanych technologii.

Wiele znowelizowanych regulacji dotyczyć będzie inwestorów indywidualnych. W głównej mierze są to takie kwestie, jak usytuowanie budynku mieszkalnego i gospodarczego czy też miejsca do gromadzenia odpadów stałych.

Warto zwrócić uwagę, iż nowe przepisy wprowadziły definicję działki budowlanej – pod tym pojęciem należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odpowiednich przepisów.

 

Usytuowanie budynku po nowemu

Podstawowe odległości od granicy działki przy sytuowaniu budynku zostały zachowane i nadal jest to dystans 3 lub 4 metrów od granicy, niemniej teraz odnosi się on - odpowiednio - do „ścian bez okien i drzwi” oraz „ścian z oknami i drzwiami”. Jak można zauważyć, aktualizacja wprowadza zmiany w terminologii, dotychczasowe „otwory okienne i drzwiowe” zostały zastąpione „oknami” i „drzwiami” (okno oznacza obecnie również drzwi balkonowe), co ma rozwiać wątpliwości przy projektowaniu i sytuowaniu budynków.

Nowe warunki techniczne precyzyjniej określają także usytuowanie budynku w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej, a nawet bezpośrednio przy granicy. Będzie to możliwe jedynie w przypadku, gdy takie rozwiązania będzie dopuszczał lub nakazywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a budynek będzie zwrócony w stronę granicy ścianą bez okien i drzwi. W granicy działki na styku z innymi budynkami dopuszczono też możliwość wznoszenia wszelkiego rodzaju zabudowy.