Wiadukty ekologiczne - warunki kształtowania


Wiadukty ekologiczne powinny w szczególności: -być wyposażone w pokrywę wegetacyjną i zieleń ekranizującą rozmieszczoną wzdłuż bocznych krawędzi obiektu: - mieć szerokośćprzeznaczoną do poruszania się zwierząt nie mniejszą niż 10 m, - być  wyposażone w zasłaniające ogrodzenia na dojściach do osi przejścia pod kątem zbliżonym do 60 stopni łączące się z zielenią ekranizującą w celu naprowadzenia zwierzyny.

 

W przekroju poprzecznym przepustu ekologicznego dla małych zwierząt winna być wykształcona ścieżka szerokości nie mniejszej niż 0,50 m. Ścieżka winna być wzniesiona ponad zwierciadło średniej wody.

 

Współczynnik względnej ciasnoty E wyraża wzajemne relacje między wysokością, szerokością i długością przejścia przewidzianego jako otwór w korpusie drogi: E=(BxH):L, B-szerokość przejścia, H-wysokość, L-długość.