Zasady ogólne dotyczące umów o roboty budowlane


Od 1 czerwca 2017 roku w życie weszła zmiana przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczących zakresu umów o roboty budowlane. Jej celem jest ułatwienie podwykonawcom zatrudnionym na budowie odzyskania wynagrodzenia. Ponadto na inwestora nałożono solidarną odpowiedzialność wraz z wykonawcą za wypłacenie podwykonawcom wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Umowa o roboty budowlane zaliczana jest do umów prawa cywilnego. Jest to tzw. umowa nazwana, którą szczegółowo regulują przepisy Kodeksu cywilnego, przy czym umowa o roboty budowlane nie jest równoznaczna z umową o wykonanie projektu obiektu, która powstaje wcześniej.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer  oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Umowa o wykonanie projektu zawierana jest z projektantem, a dopiero później zawierana jest umowy o roboty budowlane. Stanowi ona odrębny rodzaj umowy o dzieło, która ze względu na wymóg profesjonalizmu wykonawcy oraz specyfiki obiektu jest bardzo obszernie uregulowana przepisami prawa budowlanego. Według definicji umowa o roboty budowlane zobowiązuje wykonawcę do oddania przewidziane w umowie obiektu, który powinien być wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej. Inwestora zaś zobowiązuje do dokonania określonych przepisami czynności związanych z przekazaniem terenu budowy, dostarczeniem projektu, odebraniem obiektu oraz zapłatą ustalonego wynagrodzenia.


Umowa o roboty budowlane to umowa wzajemna i odpłatna, ponieważ każda ze stron zobowiązuje się do określonych świadczeń, będących odpowiednim świadczenia strony przeciwnej. Strony umowy to:


• inwestor – może nim być dowolny podmiot, np. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, dysponująy śwodkami funansowymi niezbędnym na realizację inwestycji. Inwestor zamawia wykonanie określonego przez umowę obiektu budowlanego,
wykonawca – podmiot, który samodzielnie wykonuje zamówione roboty budowlane, nazywany wykonawcą generalnym. Może być nim również główny wykonawca, który do wykonywania określonych robót budowlanych zatrudnia podwykonawców.