Konstrukcje drewniane - pytania z norm


Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie


Jakie sytuacje obliczeniowe należy uwzględniać w projektowaniu elementów konstrukcji drewnianych.
Odp: sytuacje stałe i przejściowe.


Podaj wielkości minimalnego przekroju poprzecznego netto jednolitego elementu konstrukcji nośnej z drewna.
Odp: min 4000mm2 przy grubości nie mniejszej niż 38mm


W jakiej postaci projektuje się usztywnienia połaciowe konstrukcji drewnianych.
Odp: w postaci kratowych wiązarów połaciowych


Podaj cel obliczania konstrukcji drewnianych według stanów granicznych użytkowalności.
Odp: czy przemieszczenia konstrukcji nie ograniczają możliwości jej użytkowania.


Jaka jest dopuszczalna wilgotność drewna w elementach konstrukcyjnych?
Odp: 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 23 % w konstrukcjach na otwartym powietrzu.


Jakie są graniczne smukłości drewnianych elemntów ściskanych?
Odp: pręty jednolite 150, pręty złożone na podatnych łącznikach 175, wiatrownice, tężniki 200


Jaki jest zakres stosowania normy PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane?
Odp: projektowanie konstrukcji drewnianych z drewna litego, klejonego warstwowo, płyt drewnopochodnych oraz łączników mechanicznych.


Co to jest klasa drewna i jakie klasy drewna litego określono w PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane oraz Az1:2001?
Odp: wytrzymałość charakterystyczna na zginanie konstrukcyjnego litego: C18, C24, C30, C35, C40:: zmiany w załączniku:C18,C22,C27,C30,C35,C40 [N/mm2]


Z jakich gatunków drewna należy wykonywać wkładki, klocki, itp. drobne elementy konstrukcyjne według PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane?
Odp: należy wykonywać z drewna dębowego, akacjowego lub innego podobnie twardego.


Czy ocena wizualna jest wykorzystywana przy klasyfikacji wytrzymałościowej drewna?
Odp: tak jest jedną z klasyfikacji.


Podaj graniczne wartości wilgotności drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne i na elementy klejone warstwowo według PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane.
Odp: nie większa niż 15 %.


Ile klas użytkowania konstrukcji drewnianych określa norma PN-B-03150:2000 oraz czym te klasy się charakteryzują?
Odp: Norma określa 3 klasy użytkowania konstrukcji w zależności od wilgotności środowiska w jakim drewno pracuje.


W jakim celu, w normie PN-B-03150:2000 w części dotyczącej projektowania, wprowadzono system klas użytkowania konstrukcji drewnianych?
Odp: określenie wartości wytrzymałościowych i określenie przemieszczeń w zadanych warunkach wilgotnościowych.


Wyjaśnij pojęcie klasy trwałości obciążeń, według PN-B-03150:2000 i podaj przykładowe obciążenia dla poszczególnych klas.
Odp: jest to efekt stałego obciążenia działającego przez określony przedział czasu w okresie użytkowania konstrukcji, np. stałe – ciężar własny, długotrwałe – obciążenie magazynu, średniotrawałe – obciążenie użytkowe, krótkotrwałe – śnieg, wiatr, chwilowe – na skutek awarii.


Podaj minimalny wymiar przekroju poprzecznego elementu konstrukcji drewnianej w miejscach osłabionych wg normy PN-B-03150:2000.
Odp: nie mniejszy niż 30mm, stanowić 50% grubosci przy osłabieniach symetrycznych, oraz 60% grubości przy osłabieniach niesymetrycznych


Czy w obliczeniach statycznych słupów jednolitych, drewnianych, ściskanych należy uwzględnić wpływ wyboczenia powodowanego przez przypadkową krzywizną pręta?
Odp: tak


W jaki sposób w normie PN-B-03150:2000 uwzględniono wpływ braku prostoliniowości elementów?
Odp: zastosowano współczynniki dotyczące prostoliniowości elementów: z drewna litego c i z drewna klejonego χ


Podaj graniczne smukłości elementów ściskanych dla prętów jednolitych i dla prętów złożonych na podatnych łącznikach wg normy PN-B-03150:2000.
Odp: pręty jednolite λc=150,pręty złożone na podatnych łącznikach λc=175

Przy obliczaniu długości obliczeniowej drewnianych elementów ściskanych stosowane są współczynniki długości wyboczeniowej. Podaj wartości współczynników: dla prętów o końcach sztywno zamocowanych w nieprzesuwnych podporach μ=0,70, dla prętów na obu końcach opartych przegubowo na podporach nieprzesuwnych μ=1,00, dla prętów jednym końcem sztywno zamocowanych w nieprzesuwnej podporze a drugim swobodnym μ=2,00


Jaki jest stosunek długości obliczeniowej belki drewnianej do długości rzeczywistej ld/l dla belki swobodnie podpartej (obciążenie równomierne) 1,0, dla wspornika (obciążenie równomierne) 0,6 ?


Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było zastosować analizę statyczną uproszczoną dla dźwigarów drewnianych o siatce trójkątnej?
Odp: obwiednia ustroju nie zawiera kątów wklęsłych, część powierzchni podparcia znajduje się pod węzłem podporowym, wysokość dźwigara przekracza 0,15 razy jego rozpiętość i 10 razy max wysokość pasa.


Podaj założenia analizy statycznej uproszczonej dla drewnianych dźwigarów kratowych.
Odp:- wyznaczenie sił osiowych przy założeniu przegubowych węzłów
- momenty zginające w elementach jednoprzęsłowych przy założeniu, że węzły końcowe są przegubowe
- momenty zginające w elementach ciągłych przy założeniu swobodnego podparcia w każdym złączu
- redukcja o 10% momentów zginających w węzłach-uwzględnienie przemieszczeń i niepełnej sztywności węzłów


Ile wynosi wartość graniczna ugięć dla elementów drewnianych stropu nie tynkowanego i tynkowanego według PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane?
Odp: strop tynkowany –L/300 , strop nietynkowany- L/250


Ile powinna wynosić średnica gwoździ w elementach drewnianych złączy konstrukcyjnych według PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane?
Odp: 1/6 do 1/11 cieńszego elementu złącza


Ile powinna wynosić minimalna grubość elementów złączy ze stali, a ile ze sklejki według PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane?
Odp: minimalna grubość nakładek lub wkładek stalowych w złączu wynosi 2mm, ze sklejki 8mm, z twardych płyt pilśniowych 5mm, z płyt wiórowych 10mm

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !