Definicja uprawnień budowlanych w Polsce


Uprawnienia budowlane – co to jest?

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Uprawnienia budowlane są nadawane przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowy Izby Architektów. Upoważniają do pełnienia samodzielny funkcji technicznych w budownictwie. Mogą dotyczyć projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w różnych specjalnościach. Mogą być wydane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Uprawnienia budowlane można zdobyć po zdaniu egzaminu, do którego uprawnione są osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową.

 

Uprawnienia budowlane – specjalności

 

Uprawnienia budowlane wydawane są w kilku specjalnościach, przy czym niektóre z nich dzielą się jeszcze na kilka osobnych specjalności. Podstawowe specjalności uprawnień to:


• architektoniczna,
• konstrukcyjno-budowlana,
• drogowa,
• mostowa,
• wyburzeniowa,
• telekomunikacyjna,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uprawnienia budowlane w każdej z tych specjalności mogą być wydane bez ograniczeń lub z ograniczeniami.

 

Kto może przystąpić do egzaminu?

 

Do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą przystąpić osoby, które posiadają właściwe wykształcenie oraz odpowiednią praktykę, które musi być udokumentowana w Książce Praktyki Zawodowej (Dzienniku Praktyk) prowadzonej pod nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia budowlane. O wydanie Książki Praktyki Zawodowej można wystąpić już na 3. roku studiów.

 

Jak wygląda egzamin?

 

Egzamin na uprawnienia budowlane odbywa się w Polsce dwa razy w roku – w sesji zimowej w drugiej połowie listopada oraz w sesji letniej w drugiej połowie maja. Składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się z 30-90 pytań zamkniętych, na które można odpowiadać w czasie 45-135 minut.


Do części ustnej można przystąpić po zaliczeniu części pisemnej. Kandydat musi odpowiedzieć na 5-10 pytań otwartych, a na odpowiedź ma 30-60 minut. Wszystkie aktualne informacje na temat egzaminów i ich programu można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.