Definicja uprawnień budowlanych w Polsce

Uprawnienia budowlane są nadawane przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowy Izby Architektów. Upoważniają do pełnienia samodzielny funkcji technicznych w budownictwie. Mogą dotyczyć projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w różnych specjalnościach. Mogą być wydane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie (program na komputer). Uprawnienia budowlane można zdobyć po zdaniu egzaminu, do którego uprawnione są osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową. Uprawnienia budowlane wydawane są w kilku specjalnościach, przy czym niektóre z nich dzielą się jeszcze na kilka osobnych specjalności (program na telefon). Podstawowe specjalności uprawnień to:

• architektoniczna,

• konstrukcyjno-budowlana,

• drogowa,

• mostowa,

• wyburzeniowa,

• telekomunikacyjna,

• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (program na egzamin ustny). Uprawnienia budowlane w każdej z tych specjalności mogą być wydane bez ograniczeń lub z ograniczeniami.

Kto może przystąpić do egzaminu?

Definicja uprawnień budowlanych w Polsce

Do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą przystąpić osoby, które posiadają właściwe wykształcenie oraz odpowiednią praktykę, które musi być udokumentowana w Książce Praktyki Zawodowej (Dzienniku Praktyk) prowadzonej pod nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia budowlane (promocja 3 w 1). O wydanie Książki Praktyki Zawodowej można wystąpić już na 3. roku studiów.

Egzamin na uprawnienia budowlane odbywa się w Polsce dwa razy w roku – w sesji zimowej w drugiej połowie listopada oraz w sesji letniej w drugiej połowie maja (segregator). Składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się z 30-90 pytań zamkniętych, na które można odpowiadać w czasie 45-135 minut. Do części ustnej można przystąpić po zaliczeniu części pisemnej (opinie). Kandydat musi odpowiedzieć na 5-10 pytań otwartych, a na odpowiedź ma 30-60 minut. Wszystkie aktualne informacje na temat egzaminów i ich programu można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

   

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami