Blog

Deficyt mieszkań zdjęcie nr 10
30.05.2018

Definicja uprawnień budowlanych w Polsce

W artykule znajdziesz:

Definicja uprawnień budowlanych w Polsce

Uprawnienia budowlane są nadawane przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowy Izby Architektów. Upoważniają do pełnienia samodzielny funkcji technicznych w budownictwie. Mogą dotyczyć projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w różnych specjalnościach. Mogą być wydane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie (program na komputer). Uprawnienia budowlane można zdobyć po zdaniu egzaminu, do którego uprawnione są osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową. Uprawnienia budowlane wydawane są w kilku specjalnościach, przy czym niektóre z nich dzielą się jeszcze na kilka osobnych specjalności (program na telefon). Podstawowe specjalności uprawnień to:

• architektoniczna,

• konstrukcyjno-budowlana,

• drogowa,

• mostowa,

• wyburzeniowa,

• telekomunikacyjna,

• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (program na egzamin ustny). Uprawnienia budowlane w każdej z tych specjalności mogą być wydane bez ograniczeń lub z ograniczeniami.

Kto może przystąpić do egzaminu?

Deficyt mieszkań zdjęcie nr 11
Definicja uprawnień budowlanych w Polsce

Do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą przystąpić osoby, które posiadają właściwe wykształcenie oraz odpowiednią praktykę, które musi być udokumentowana w Książce Praktyki Zawodowej (Dzienniku Praktyk) prowadzonej pod nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia budowlane (promocja 3 w 1). O wydanie Książki Praktyki Zawodowej można wystąpić już na 3. roku studiów.

Egzamin na uprawnienia budowlane odbywa się w Polsce dwa razy w roku – w sesji zimowej w drugiej połowie listopada oraz w sesji letniej w drugiej połowie maja (segregator). Składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się z 30-90 pytań zamkniętych, na które można odpowiadać w czasie 45-135 minut. Do części ustnej można przystąpić po zaliczeniu części pisemnej (opinie). Kandydat musi odpowiedzieć na 5-10 pytań otwartych, a na odpowiedź ma 30-60 minut. Wszystkie aktualne informacje na temat egzaminów i ich programu można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

   

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Deficyt mieszkań zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Deficyt mieszkań zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Deficyt mieszkań zdjęcie nr 16 Deficyt mieszkań zdjęcie nr 17 Deficyt mieszkań zdjęcie nr 18
Deficyt mieszkań zdjęcie nr 19
Deficyt mieszkań zdjęcie nr 20 Deficyt mieszkań zdjęcie nr 21 Deficyt mieszkań zdjęcie nr 22
Deficyt mieszkań zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Deficyt mieszkań zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Deficyt mieszkań zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Deficyt mieszkań zdjęcie nr 32 Deficyt mieszkań zdjęcie nr 33 Deficyt mieszkań zdjęcie nr 34
Deficyt mieszkań zdjęcie nr 35
Deficyt mieszkań zdjęcie nr 36 Deficyt mieszkań zdjęcie nr 37 Deficyt mieszkań zdjęcie nr 38
Deficyt mieszkań zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Deficyt mieszkań zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Deficyt mieszkań zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami