Definicja uprawnień budowlanych w Polsce

Uprawnienia budowlane są nadawane przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowy Izby Architektów. Upoważniają do pełnienia samodzielny funkcji technicznych w budownictwie. Mogą dotyczyć projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w różnych specjalnościach. Mogą być wydane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie (program na komputer). Uprawnienia budowlane można zdobyć po zdaniu egzaminu, do którego uprawnione są osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową. Uprawnienia budowlane wydawane są w kilku specjalnościach, przy czym niektóre z nich dzielą się jeszcze na kilka osobnych specjalności (program na telefon). Podstawowe specjalności uprawnień to:

• architektoniczna,

• konstrukcyjno-budowlana,

• drogowa,

• mostowa,

• wyburzeniowa,

• telekomunikacyjna,

• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (program na egzamin ustny). Uprawnienia budowlane w każdej z tych specjalności mogą być wydane bez ograniczeń lub z ograniczeniami.

Kto może przystąpić do egzaminu?

Definicja uprawnień budowlanych w Polsce

Do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą przystąpić osoby, które posiadają właściwe wykształcenie oraz odpowiednią praktykę, które musi być udokumentowana w Książce Praktyki Zawodowej (Dzienniku Praktyk) prowadzonej pod nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia budowlane (promocja 3 w 1). O wydanie Książki Praktyki Zawodowej można wystąpić już na 3. roku studiów.

Egzamin na uprawnienia budowlane odbywa się w Polsce dwa razy w roku – w sesji zimowej w drugiej połowie listopada oraz w sesji letniej w drugiej połowie maja (segregator). Składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się z 30-90 pytań zamkniętych, na które można odpowiadać w czasie 45-135 minut. Do części ustnej można przystąpić po zaliczeniu części pisemnej (opinie). Kandydat musi odpowiedzieć na 5-10 pytań otwartych, a na odpowiedź ma 30-60 minut. Wszystkie aktualne informacje na temat egzaminów i ich programu można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

   

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !