Uprawnienia budowlane - jakie dają możliwości?

Uprawnienia budowlane to bardzo ważny dokument dla każdego inżyniera i technika. Dzięki niemu mogą oni pełnić samodzielne funkcje budowlane w wybranym zawodzie (program na komputer). Jednak, aby otrzymać uprawnienia budowlane, trzeba podjąć odpowiednie studia oraz odbyć wymaganą przepisami praktykę. Dopiero po spełnieniu tych warunków można przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Co oznacza zdobycie polskich uprawnień budowlanych (program na telefon)?

Po zdanym egzaminie otrzymuje się uprawnienia budowlane, które oznaczają uzyskanie statusu członka Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dają one także prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w sektorze budowlanym. Osoba, która uzyskała uprawnienia budowlane, jest upoważniona do niezależnej oceny oraz rozwiązywania kwestii technicznych, architektonicznych, technologicznych oraz organizacyjnych wiązanych z projektowaniem lub budowaniem różnego rodzaju obiektów (opinie o programie).

W jakich specjalnościach nadawane są uprawnienia budowlane?

W Polsce uprawnienia budowlane nadawane są w 10 specjalnościach, przy czym niektóre z nich podzielone są jeszcze na podkategorie. Podstawowe specjalności to:

 • konstrukcyjno-budowlane,
 • architektoniczne,
 • drogowe,
 • mostowe,
 • wyburzeniowe,
 • hydrotechniczne,
 • instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (segregator aktów prawnych).

Zdany egzamin - co dalej?

Zgodnie z polskimi przepisami każda osoba, która otrzymała uprawnienia budowlane, jest zobowiązana pod posiadania i stosowania własnej pieczątki budowlanej (program egzamin ustny). Służy ona do zatwierdzania dokumentacji oraz projektów, a informacje, które powinny się na niej znajdować, to:

 • zawód lub tytuł zawodowy,
 • imię i nazwisko,
 • zakres uprawnień budowlanych,
 • numer ewidencyjny uprawnień budowlanych (promocja 3 w 1).

Wszystkie szczegóły dotyczące pieczęci budowlanej z uprawnieniami znajdują się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994.