Blog

Kamieniołomy zdjęcie nr 10
25.03.2024

Egzaminy dla osób ukaranych

W artykule znajdziesz:

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu, muszą przestrzegać określonych zasad. Oto ogólne wytyczne, które mogą być stosowane w takich przypadkach:

 • Okres oczekiwania: Osoba ukarana może być zobligowana do odczekania określonego czasu przed możliwością przystąpienia do egzaminu. Okres ten zależy od decyzji odpowiedniego organu.
 • Forma egzaminu: Egzamin musi być złożony zgodnie z formą przewidzianą dla danego zawodu w ramach prawa budowlanego, co może oznaczać egzamin pisemny, ustny, praktyczny lub połączenie tych form.
 • Zakres materiału: Zakres materiału egzaminacyjnego powinien odpowiadać wymogom stawianym dla danego zawodu budowlanego i może być dostosowany do przyczyn, które doprowadziły do ukarania zawodowego (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).
 • Terminy egzaminów: Terminy egzaminów są zazwyczaj ustalane przez odpowiedni organ lub instytucję odpowiedzialną za przeprowadzenie egzaminów. Osoba ukarana powinna zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu w wyznaczonych terminach.
 • Opłaty: Zazwyczaj wymagana jest opłata za przystąpienie do egzaminu. Wysokość opłaty i sposób jej wniesienia określa instytucja przeprowadzająca egzamin.
 • Rezultat egzaminu: Aby spełnić wymogi nałożone w wyniku odpowiedzialności zawodowej, osoba musi zdać egzamin z wynikiem pozytywnym. Jeśli egzamin zostanie oblany, osoba może mieć możliwość podejścia do niego ponownie, zgodnie z zasadami określonymi przez organ egzaminujący (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).
 • Konsekwencje zdania/oblania egzaminu: Zdanie egzaminu może być warunkiem koniecznym do odzyskania pełnych praw zawodowych. Niezaliczenie egzaminu może prowadzić do przedłużenia ograniczeń zawodowych lub innych sankcji.

 

Osoby z uprawnieniami uzyskanymi w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z 7 lipca 1994

Jeśli egzamin dla osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane jest przeprowadzany według zasad obowiązujących dla osób przystępujących do egzaminu po raz pierwszy, ale z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, oznacza to, że pewne aspekty procesu egzaminacyjnego są uproszczone. Oto co to oznacza w praktyce:

  • Pominięcie postępowania kwalifikacyjnego: Osoby te nie muszą przechodzić przez cały proces kwalifikacyjny, który normalnie byłby wymagany od nowych kandydatów. Oznacza to, że mogą one pominąć pewne wstępne kroki, takie jak składanie dokumentów kwalifikacyjnych, udział w kursach przygotowawczych lub inne wymogi wstępne (uprawnienia budowlane).
  • Bezpośredni dostęp do egzaminu: Osoby ukarane mogą bezpośrednio przystąpić do egzaminu bez konieczności spełniania pewnych wstępnych wymogów. Jednakże muszą one nadal przystąpić do tego samego egzaminu, co nowi kandydaci, co oznacza, że muszą być przygotowane na taki sam zakres materiału i typ pytań.
  • Wymagania egzaminacyjne: Egzamin będzie obejmował te same obszary tematyczne i będzie miał tę samą formę (pisemną, ustną, praktyczną lub kombinację), co egzamin dla osób przystępujących do niego po raz pierwszy.

Kandydaci muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami na odpowiednim poziomie, aby zdać.

 • Opłaty egzaminacyjne: Osoby ukarane prawdopodobnie będą musiały uiścić opłatę za przystąpienie do egzaminu, podobnie jak nowi kandydaci.
 • Rezultaty i konsekwencje: Tak jak w przypadku nowych kandydatów, zdanie egzaminu jest wymagane do uzyskania lub przywrócenia pełnych praw zawodowych. Niezdanie egzaminu może skutkować koniecznością ponownego przystąpienia do niego po upływie określonego czasu.

 

 

Osoby z uprawnieniami uzyskanymi w oparciu o przepisy obowiązujące przed wejściem w życie ustawy Prawo Budowlane

W przypadku egzaminu przeprowadzanego dla osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, których obowiązuje ponowne przystąpienie do egzaminu, egzamin ten odbywa się według następujących zasad:

 • Wybór specjalności: Egzamin jest przeprowadzany w obrębie jednej ze specjalności wymienionych w art. 14 ustawy, wybieranej tak, aby była ona najbardziej zbliżona do zakresu uprawnień, które posiadane były przez ukaranego przed nałożeniem sankcji.
 • Zasady egzaminu: Egzaminowanie odbywa się według zasad obowiązujących dla osób przystępujących do egzaminu po raz pierwszy, ale z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, czyli procesu aplikacyjnego i wstępnej selekcji, który zazwyczaj dotyczy nowych kandydatów (program egzamin ustny).
 • Dostosowanie pytań: Pytania w części pisemnej i ustnej egzaminu są dostosowywane indywidualnie do zakresu specjalności, który najbardziej odpowiada specjalizacji, w której osoba ukarana posiadała uprawnienia. Dzięki temu, pytania te odnoszą się bezpośrednio do zakresu wiedzy i umiejętności, które są istotne w kontekście wcześniej wykonywanej pracy zawodowej.
 • Forma egzaminu: Egzamin może składać się zarówno z części pisemnej, jak i ustnej, zależnie od standardów przewidzianych dla danej specjalności. Struktura egzaminu ma na celu kompleksowe ocenienie wiedzy i umiejętności kandydata (opinie o programie).
 • Ocena: Aby zdać egzamin, kandydat musi spełnić kryteria oceny określone dla danej specjalności, co zazwyczaj oznacza osiągnięcie określonego progu punktowego zarówno w części pisemnej, jak i ustnej.

 

Wyniki egzaminu

Zasady dotyczące konsekwencji wyników egzaminu dla osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, są następujące:

  • Pozytywny wynik egzaminu: Jeżeli osoba przystępująca do egzaminu osiągnie pozytywny wynik zarówno z części pisemnej, jak i ustnej, stanowi to podstawę do utrzymania przez nią posiadanych uprawnień budowlanych. Oznacza to, że osoba ta może kontynuować wykonywanie prac zawodowych zgodnie z posiadaniem kwalifikacjami (segregator aktów prawnych).
 • Negatywny wynik egzaminu: W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane nie zda egzaminu (czyli uzyska wynik negatywny), izba (np. Izba Architektów, Izba Inżynierów Budownictwa) określa termin, po upływie którego osoba ta może ponownie przystąpić do egzaminu. Zgodnie z przepisami, określony termin nie może być krótszy niż 3 miesiące. Czas ten ma na celu zapewnienie kandydatowi możliwości lepszego przygotowania się do kolejnego podejścia.
 • Dwukrotne niezdanie egzaminu: W przypadku, gdy osoba dwukrotnie nie zda egzaminu, prowadzi to do utraty posiadanych uprawnień w drodze decyzji administracyjnej. Jest to poważna konsekwencja, która uniemożliwia dalsze wykonywanie zawodu w zakresie dotychczasowych uprawnień. Osoba taka może być zobowiązana do podjęcia dodatkowych działań edukacyjnych lub szkoleniowych, aby móc w przyszłości ponownie ubiegać się o uprawnienia budowlane (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Kamieniołomy zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Kamieniołomy zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Kamieniołomy zdjęcie nr 15 Kamieniołomy zdjęcie nr 16 Kamieniołomy zdjęcie nr 17
Kamieniołomy zdjęcie nr 18
Kamieniołomy zdjęcie nr 19 Kamieniołomy zdjęcie nr 20 Kamieniołomy zdjęcie nr 21
Kamieniołomy zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kamieniołomy zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kamieniołomy zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kamieniołomy zdjęcie nr 31 Kamieniołomy zdjęcie nr 32 Kamieniołomy zdjęcie nr 33
Kamieniołomy zdjęcie nr 34
Kamieniołomy zdjęcie nr 35 Kamieniołomy zdjęcie nr 36 Kamieniołomy zdjęcie nr 37
Kamieniołomy zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kamieniołomy zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kamieniołomy zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami