Blog

11.06.2019

Tytuł zawodowy architekta – do czego uprawnia?

W artykule znajdziesz:

Tytuł zawodowy architekta – do czego uprawnia?

Tytuł zawodowy architekta posiadają osoby, które pozytywnie złożyły egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej oraz należą do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego. Posiadanie tego tytułu uprawnia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w procesach inwestycyjnych (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Tytuł zawodowy architekta – do czego uprawnia?

Przez takie procesy należy rozumieć działalność, która polega na:
• samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień architektonicznych, budowlanych, technicznych, techniczno-organizacyjnych oraz urbanistycznych,
• fachowej ocenie zagadnień urbanistycznych, architektonicznych, technicznych, budowlanych i techniczno-organizacyjnych (program na komputer).

Oznacza to, że architekt może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, których zasady są określone w ustawie o zawodzie architekta oraz ustawie Prawo budowlane (program na telefon). Architekt jest uprawnionych do sporządzania opracowań, opinii, programów funkcjonalno-użytkowych oraz projektów architektonicznych i urbanistycznych, które mogą być sporządzane w drodze publicznych konkursów lub w związku z wymogami narzuconymi odrębnymi przepisami (program egzamin ustny). Dotyczy to również obszarów objętych ochroną konserwatorską oraz obiektów, które wpisane są do rejestru zabytków. Architekt może też sporządzać projekty aktów planowania przestrzennego (opinie o programie).

Kodeks etyki zawodowej

Według opracowywanej właśnie ustawy o zawodzie architekta, architekt może również pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które polegają na kierowaniu robotami budowlanymi lub budową (segregator aktów prawnych). Wyjątkiem są roboty budowlane, które zastrzeżono dla osób mających uprawnienia budowlane w określonej specjalności i zakresie, a także pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Należy przy tym pamiętać, że ramach wykonywanego zawodu każdy architekt podlega odpowiedzialności zawodowej. Posiadanie tego tytułu wiąże się z obowiązkiem przestrzegania kodeksu etyki zawodowej, przepisów prawa oraz zasad wiedzy technicznej. Architekt ma obowiązek dbać o właściwą organizację, należytą staranność oraz bezpieczeństwo i jakość prac (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami