Blog

Cementowanie zdjęcie nr 10
22.03.2024

Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie z ważnych przyczyn. Do takich przyczyn zazwyczaj zalicza się:

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko kandydata,
 • Numer PESEL lub datę urodzenia,
 • Adres do korespondencji,
 • Wskazanie przyczyny, dla której kandydat nie może stawić się na egzaminie w wyznaczonym terminie, wraz z odpowiednimi dowodami potwierdzającymi tę okoliczność (np. zaświadczenie lekarskie, dokument potwierdzający ważne zdarzenie rodzinne),
 • Prośbę o wyznaczenie nowego terminu egzaminu,
 • Podpis kandydata (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w odpowiedniej Izbie Inżynierów Budownictwa, która jest odpowiedzialna za organizację egzaminu w Twoim regionie. Najlepiej zrobić to jak najszybciej po wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających stawiennictwo na egzaminie, choć różne instytucje mogą mieć określone różne terminy i wymogi dotyczące składania takich wniosków.

Co zawiera wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane?

W wniosku o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane, poza podstawowymi danymi osobowymi i kontaktowymi, ważne jest dokładne określenie zakresu i specjalności uprawnień budowlanych, o które się ubiega. To kluczowe, aby komisja egzaminacyjna mogła odpowiednio przygotować materiały i zadania egzaminacyjne (uprawnienia budowlane).
Oto, co jeszcze powinno się znaleźć w takim wniosku:

 • Rodzaj, zakres i specjalność uprawnień budowlanych: Wnioskodawca powinien dokładnie wskazać, jakie uprawnienia budowlane chce uzyskać. Informacja ta jest niezbędna do właściwego zorganizowania egzaminu i przypisania kandydata do odpowiedniej grupy egzaminacyjnej.
 • Informacja o egzaminie: Należy zaznaczyć, czy wniosek dotyczy ponownego przystąpienia do egzaminu pisemnego, ustnego, czy obu. Jeśli kandydat przystępuje ponownie tylko do jednej części egzaminu (na przykład tylko do części ustnej po wcześniejszym zaliczeniu części pisemnej), powinien to jasno określić w wniosku.
 • Numer decyzji odmownej: Jeśli wniosek dotyczy ponownego przystąpienia do egzaminu po wcześniejszym niezaliczeniu, należy podać numer decyzji odmownej. Ułatwi to sprawdzenie w archiwum i właściwe przyporządkowanie historii egzaminacyjnej wnioskodawcy (program egzamin ustny).
 • Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej: W wielu przypadkach za ponowne przystąpienie do egzaminu wymagana jest opłata. Należy załączyć potwierdzenie jej uiszczenia w formie załącznika do wniosku.

 

Miejsce i termin składania wniosku o ponowny egzamin

Proces ponownego przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane wygląda następująco:

 • Dane w Wniosku: Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu powinien zawierać niezbędne dane osobowe i adresowe kandydata, numer telefonu, informacje o rodzaju, zakresie i specjalności uprawnień budowlanych, a także o tym, czy przystępuje się ponownie do egzaminu pisemnego czy ustnego. Jeśli przystępujesz do egzaminu po otrzymaniu odmownej decyzji, podaj numer tej decyzji (opinie o programie).
 • Składanie Wniosku: Wniosek należy złożyć w Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), w której pierwotnie przystąpiono do egzaminu lub złożono dokumenty kwalifikacyjne. Zazwyczaj wymagane jest złożenie wniosku na 60 dni przed najbliższym egzaminem, ale terminy mogą różnić się w zależności od izby, dlatego warto sprawdzić te informacje na oficjalnej stronie swojej izby inżynierów.
 • Rejestracja Elektroniczna: Przed złożeniem wniosku, wiele izb wymaga zarejestrowania się w elektronicznym systemie kandydatów na uprawnienia budowlane.
 • Okres Oczekiwania: Zgodnie z regulaminem, kandydat, który nie zdał egzaminu, może do niego przystąpić ponownie nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy. Warto pamiętać, że pozytywny wynik egzaminu pisemnego jest ważny przez 3 lata. Jeśli w tym czasie kandydat nie przystąpi ponownie do egzaminu ustnego, będzie musiał przystąpić do całego egzaminu od początku (segregator aktów prawnych).

 

Wniosek o ponowny egzamin – opłaty

Kwestie finansowe związane z ponownym przystępowaniem do egzaminu na uprawnienia budowlane:

 • Opłata za Egzamin: Samo złożenie wniosku o ponowny egzamin nie jest związane z żadnymi opłatami. Jednakże, kandydaci są zobowiązani do opłacenia kosztów przeprowadzenia egzaminu. Opłata ta powinna zostać wniesiona co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).
 • Zakres Opłat: Jeśli kandydat przystępuje jedynie do części ustnej egzaminu, opłata jest niższa niż w przypadku pełnego egzaminu. Dokładne kwoty zależą od okręgowej izby inżynierów, dlatego warto zapoznać się z lokalnymi regulacjami.
 • Wcześniejsza Nieobecność: Osoby, które z ważnych przyczyn nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie i których nieobecność została zaakceptowana przez komisję kwalifikacyjną, mogą ubiegać się o przystąpienie do egzaminu bez dodatkowych opłat, wykorzystując opłatę wniesioną pierwotnie.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Cementowanie zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Cementowanie zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Cementowanie zdjęcie nr 15 Cementowanie zdjęcie nr 16 Cementowanie zdjęcie nr 17
Cementowanie zdjęcie nr 18
Cementowanie zdjęcie nr 19 Cementowanie zdjęcie nr 20 Cementowanie zdjęcie nr 21
Cementowanie zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cementowanie zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cementowanie zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Cementowanie zdjęcie nr 31 Cementowanie zdjęcie nr 32 Cementowanie zdjęcie nr 33
Cementowanie zdjęcie nr 34
Cementowanie zdjęcie nr 35 Cementowanie zdjęcie nr 36 Cementowanie zdjęcie nr 37
Cementowanie zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cementowanie zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cementowanie zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami