Aktualności

15.01.2023

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI MOSTOWEJ

Uprawnienia mostowe pozwalają na kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie w zakresie kolejowych i drogowych obiektów, do których zalicza się wiadukt, most, ścianę oporową, przepust, podziemne albo nadziemne przejście dla pieszych oraz tunel liniowy.

Uprawnienia mostowe stanowią uprawnienia budowlane (specjalność inżynieryjna mostowa). Uzyskanie ich umożliwia realizowanie samodzielnych funkcji technicznych jako kierownik budowy, projektant bądź inspektor nadzoru inwestorskiego w obrębie wyżej wymienionych obiektów. Nadawane są przez organy samorządu zawodowego PIIB osobom, które zdały egzamin i sprostały wymaganiom wyszczególnionym w ustawie.

Typy i zakresNieograniczone uprawnienia mostowe pozwalają zarówno na projektowanie, jak i kierowanie robotami budowlanymi, co dotyczy poniższych typów obiektów:

1. kolejowy obiekt inżynierski, uwzględniony w rozporządzeniu na temat warunków technicznych, jakie powinny spełniać budowle, a także ich usytuowanie
2. drogowy obiekt inżynierski z punktu widzenia ustawy o drogach publicznych
• wiadukt
• most
• ściana oporowa
• przepust
• tunel liniowy
• podziemne/nadziemne przejście dla pieszych.

Nieograniczone uprawnienia mostowe w zakresie projektowania są także konieczne do obliczania światła mostów i przepustów.
Uprawnienia mostowe, gdzie zakres jest ograniczony – pozwalają na kierowanie robotami i projektowanie w zakresie niniejszych obiektów budowlanych:

1. przepust
2. jednoprzęsłowy obiekt mostowy w oparciu o ustawę w sprawie dróg publicznych, jak również rozporządzenie na temat warunków technicznych, jakie powinny spełniać budowle oraz ich umiejscowienie; jego przęsło zbudowano z prefabrykatów o rozpiętości nie większej niż 21 m, posadowiony na nośnym i stabilnym gruncie.

WymaganiaUprawnienia mostowe mogą uzyskać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie – studia wyższe pierwszego lub/i drugiego stopnia albo poziom technika. Wymagany czas trwania praktyki jest zależny od wykształcenia danego kandydata.
Oczekiwania dla elementarnych typów uprawnień mostowych przedstawione zostaną poniżej.
Warunkiem otrzymania nieograniczonych uprawnień mostowych w zakresie projektowania jest ukończenie studiów drugiego stopnia – kierunek budownictwo. Kolejny krok obejmuje odbycie:

• rocznej praktyki wykonawczej na budowie
• rocznej praktyki w biurze projektowym.

W przypadku nieograniczonych uprawnień mostowych w zakresie kierowania robotami również istnieje konieczność ukończenia studiów drugiego stopnia – kierunek budownictwo. Ponadto należy odbyć półtoraroczną praktykę na budowie.
Alternatywę stanowi ukończenie studiów pierwszego stopnia – kierunek budownictwo – oraz praktyka na terenie budowy, trwająca okres trzech lat.
W wypadku zakresu z ograniczeniami i zakresów łączonych możliwe jest występowanie różnic w wymaganiach.

Kto jest odpowiedzialny za nadanie uprawnień mostowych?Za nadawanie uprawnień odpowiedzialne są okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po otrzymaniu tychże uprawnień konieczne jest złożenie wniosku w celu uzyskania członkostwa w samorządzie zawodowym inżynierów (PIIB), zrzeszającym wszystkie osoby, które posiadają uprawnienia budowlane.

Jak zdobyć uprawnienia mostowe?Nadanie uprawnień mieści się w zakresie kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poza posiadaniem wymaganego wykształcenia i odbyciem praktyki zawodowej należy przejść przez proces kwalifikacyjny, a także zdać egzamin. Ten ostatni organizowany jest przez PIIB w maju i w listopadzie, czyli dwa razy do roku. Odbywa się na obszarze okręgowych komisji egzaminacyjnych, których siedziby znajdują się w miastach wojewódzkich.
Egzamin zawiera część testową, gdzie w formie pisemnej weryfikowana jest znajomość przepisów, jak również ustną – w tym miejscu kandydaci są sprawdzani pod kątem praktycznej wiedzy budowlanej.

KosztyOtrzymanie uprawnień mostowych jest związane ze sporymi kosztami. Zależnie od typu uprawnień koszty procesu kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego kształtują się na poziomie od 1600 do 2200 zł.

Ponadto pełnienie samodzielnych funkcji technicznych jako kierownik, projektant lub inspektor w ramach obiektów mostowych wiąże się z coroczną opłatą, która wynosi niespełna 500 zł. Koszt obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC, a także składki członkowskie.

Jakie korzyści wynikają z posiadania uprawnień mostowych?Posiadanie uprawnień w specjalności inżynieryjnej mostowej może owocować licznymi możliwościami. Poniżej wyszczególnione zostaną samodzielne funkcje techniczne, jakie można pełnić po uzyskaniu owych uprawnień:

• kierowanie robotami budowlanymi przy mostowych obiektach inżynierskich, czym zajmuje się kierownik robót lub budowy
• tworzenie projektów obiektów inżynierskich, co stanowi kompetencję projektanta
• nadzór nad robotami inżynierskimi mostowymi, co jest rolą inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rodzaj i zakres - opis szczegółowy:1) Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


2) Bez ograniczeń do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


3) Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 3 lata


4) W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


5) W ograniczonym zakresie do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


6) W ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

tytuł zawodowy technika
- technik drogownictwa
- technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
- technik dróg i mostów kolejowych
- technik budowy dróg
- technik budownictwa kolejowego
- technik budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 4 lataSprawdź nasze produkty:

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer

Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na telefon

SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH

SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi

Najnowsze wpisy

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

27.12.2023
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji WIOSNA 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami