ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - podstawowe informacje

Uprawnienia budowlane są niezbędne, aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w branży budowniczej. Proces ubiegania się o nie jest czasochłonny i wymaga przejścia przez kilka kolejnych etapów. Przedstawiamy najważniejsze zasady nadawania takich uprawnień i podpowiadamy, w jaki sposób można je uzyskać oraz co zrobić po zdanym egzaminie.

Mazowiecka izba budowlana – rodzaje i specjalności uprawnień budowlanych

Wyróżnia się następujące specjalności uprawnień budowlanych:

 • konstrukcyjno-budowlane,
 • inżynieryjne:
  • kolejowe,
  • mostowe,
  • drogowe,
  • wyburzeniowe,
  • hydrotechniczne;
 • instalacyjne w zakresie urządzeń, sieci i instalacji:
  • elektrycznych i elektroenergetycznych,
  • telekomunikacyjnych,
  • wentylacyjnych, wodociągowych, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych;
 • architektoniczne.

Te ostatnie są nadawane przez izby architektów.

Dodatkowo uprawnienia budowlane można sklasyfikować także pod względem ich rodzaju oraz zakresu. Dzielą się wówczas na uprawnienia:

 • do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie,
 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie,
 • jednocześnie do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

W zależności od tego, o które z nich ubiega się kandydat, musi zdobyć odpowiednie wykształcenie oraz odbyć praktykę zawodową.

Mazowiecka izba inżynierów – procedura przyznawania uprawnień budowlanych

Pierwszym krokiem do uzyskania uprawnień jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia. O uprawnienia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych, a także osoby, które zdobyły tytuł zawodowy mistrza lub technika w następujących zawodach:

 • technik architekt,
 • technik budownictwa,
 • technik drogownictwa,
 • technik inżynierii środowiska i melioracji,
 • technik dróg i mostów kolejowych,
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
 • technik transportu kolejowego,
 • technik budownictwa wodnomelioracyjnego,
 • technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,
 • technik budownictwa wodnego,
 • technik melioracji wodnych,
 • technik telekomunikacji,
 • technik energetyk,
 • technik elektryk,
 • elektryk,
 • technik gazownictwa,
 • monter sieci cieplnych,
 • monter instalacji i sieci gazowych,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • monter sieci wodnych i kanalizacyjnych,
 • cieśla,
 • murarz-tynkarz,
 • murarz.

Każda ze specjalności ma także określone zasady odbywania praktyki zawodowej, której zaliczenie jest niezbędne do przystąpienia do procesu kwalifikacyjnego. Musi być także odpowiednio udokumentowana. Praktyki odbyte po 25 września 2014 r. wymagają przedstawienia oświadczenia sporządzonego przez kierującego praktyką i następujących załączników:

 • zbiorczego zestawienia praktyki,
 • kopii uprawnień budowlanych osoby kierującej praktyką wraz z zaświadczeniem o członkostwie w okręgowej izbie inżynierów budownictwa.

Proces kwalifikacji prowadzony przez izbę samorządu zawodowego składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to sprawdzenie, czy wykształcenie oraz praktyka są zgodne z wymaganiami dla konkretnej specjalności. Kandydaci muszą w tym celu złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów. Druga część to egzamin sprawdzający wiedzę z zakresu znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego wykorzystania zagadnień technicznych.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin składa się z dwóch części:

 • pisemnej (w formie testu),
 • ustnej.

Kandydaci muszą nie tylko przejść proces kwalifikacji, lecz także uiścić opłatę za egzamin. Bez tego komisja nie dopuści kandydata do udziału w teście. Pytania na część pisemną są opracowywane na podstawie aktualnych przepisów prawa. Ich liczba zależy od wybranego rodzaju i zakresu uprawnień, ale jest taka sama dla wszystkich specjalności. W nauce do egzaminu może pomóc specjalna aplikacja na telefon. To program przystosowany do systemów Android oraz iOS. Pozwala na przyswajanie i utrwalanie wiedzy w dowolnym miejscu. Na Mazowszu część pisemna egzaminu odbędzie się 24 maja 2024 roku.

Osoby, które zaliczą pierwszy etap egzaminu, zostaną dopuszczone do spotkania z komisją. Zadaje ona pytania, na które odpowiada się ustnie. Odpowiedzi są punktowane w skali 0–5 punktów. Po spotkaniu z każdą osobą komisja ogłasza wyniki.

Mazowiecka izba budownictwa – jak postępować po zdanym egzaminie?

Uprawnienia budowlane nadaje się poprzez decyzję administracyjną. Kandydat, który je otrzymał, może pełnić samodzielne funkcje techniczne – pod warunkiem że uzyska:

 • wpis do centralnego rejestru osób z uprawnieniami budowlanymi (e-CRUB),
 • wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

W pierwszym przypadku wszystko odbywa się automatycznie, gdyż komisja sama przesyła wszystkie niezbędne dokumenty. Z kolei wpis na listę członków jest możliwy dopiero po otrzymaniu informacji o figurowaniu w e-CRUB. Wiążę się także z koniecznością wniesienia opłaty.

Po dopełnieniu tych formalności osoba, która zdała egzamin, może w pełni korzystać ze zdobytych uprawnień i pełnić samodzielne funkcje techniczne. Cała procedura bywa jednak czasochłonna – nierzadko zajmuje nawet 2–4 miesiące.

Najnowsze wpisy

23.06.2024
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 10
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

13.06.2024
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 14 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 15 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 16
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 17
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 18 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 19 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 20
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 30 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 31 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 32
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 33
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 34 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 35 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 36
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami