Uprawnienia budowlane Gliwice

Według ustawy Prawo budowlane, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, muszą być fachowcami. Wymaga tego specyfika branży. Starania o uprawnienia budowlane 2024 obejmują kilka etapów. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na odpowiednim kierunku lub zdobyciu tytułu technika/mistrza musisz odbyć praktykę zawodową. Co więcej, aby zdobyć uprawnienia budowlane, musisz zdać egzamin Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Czym są uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane, a właściwie uprawnienia do samodzielnego pełnienia funkcji technicznych w budownictwie, to wszystkie czynności związane z koniecznością oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Obejmują między innymi opracowywanie projektów, sprawowanie nadzoru nad nimi, a także kierowanie pracami budowlanymi itp.

Na podstawie art. 12 ust. 2 Pb funkcje te mogą pełnić jedynie osoby z kierunkowym wykształceniem technicznym, które odbyły praktykę zawodową. Ponadto zdobyta wiedza i doświadczenie powinny być dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją. Uprawnienia budowlane w Gliwicach wydawane są przez organ samorządu zawodowego, a dokładniej przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa zlokalizowaną w Katowicach.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane na wiosnę 2024 w Gliwicach?

Jeśli starasz się o uprawnienia budowlane na wiosnę 2024 w Gliwicach, musisz spełniać kilka warunków, aby zakwalifikować się do egzaminu. Etapy poprzedzające ubieganie się o nie obejmują:

  • zdobycie odpowiedniego wykształcenia (wyższego kierunkowego lub tytułu technika/mistrza);
  • odbycia praktyki zawodowej;
  • pozytywnego przejścia procedury kwalifikacyjnej.

Uprawnienia budowlane w Gliwicach są wydawane po uprzednim zdaniu egzaminu pisemnego i ustnego przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa właściwą dla miejsca zamieszkania.

Skąd czerpać wiedzę do egzaminu na uprawnienia budowlane?

Wiedza bywa ulotna, zwłaszcza ta zdobytą podczas studiów i praktyki zawodowej. Egzamin, na którego podstawie będziesz mógł zdobyć uprawnienia budowlane w Gliwicach, wymaga kompleksowego przygotowania. W przypomnieniu oraz utrwaleniu zdobytych informacji przydatne są segregatory aktów prawnych na uprawnienia budowlane 2024. Materiały te są regularnie uaktualniane, dzięki czemu zyskujesz dostęp do najnowszych przepisów. Segregatory te stanowią kompleksowy zestaw zawierający wszystkie najważniejsze i bieżące informacje.

Egzamin na uprawnienia budowlane w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

Jak już wspomniano, egzaminy pisemne i ustne na uprawnienia budowlane w Gliwicach przeprowadza Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Odbywają się one w dwóch terminach – wiosennym (w maju) oraz jesiennym (w listopadzie). Wnioski wraz z dokumentacją są przyjmowane zazwyczaj dwa tygodnie przed sesjami.

Egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej (w formie testu) oraz ustnej. Komisja egzaminacyjna jest powoływana przez organ samorządu zawodowego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uprawnienia są nadawane w formie decyzji administracyjnej.

Jakie zawody można wykonywać, mając uprawnienia budowlane w Gliwicach?

Po zdobyciu uprawnień budowlanych w Gliwicach możesz starać się o pracę w branży na wielu stanowiskach. Warto zatem, jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu, zastanowić się, na jakiej specjalności go zdawać. Obecnie uprawnienia budowlane 2024 w Gliwicach nadawane są w specjalnościach:

  • konstrukcyjno-budowlanej;
  • inżynieryjnej: mostowej, drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej, wyburzeniowej;
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane otwierają drogę, na przykład do pracy w zawodzie projektanta, kierownika budowy lub kierownika sprawującego nadzór nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych.

Najnowsze wpisy

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami