WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 10

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI KOLEJOWEJ

Uprawnienia kolejowe są wymagane, jeżeli celem jest projektowanie obiektów budowlanych/ kierowanie robotami budowlanymi, które dotyczą infrastruktury kolejowej: linii, stacji i bocznic kolejowych, a także pozostałych towarzyszących budowli kolejowych.

Uprawnienia kolejowe stanowią uprawnienia budowlane w dziedzinie inżynieryjnej kolejowej. Posiadanie ich jest warunkiem koniecznym, aby realizować samodzielne funkcje techniczne w zakresie budowania czy projektowania obiektów infrastruktury kolejowej lub urządzeń sterowania oraz zabezpieczenia ruchu kolejowego. Uprawnienia kolejowe nadają organy samorządu zawodowego inżynierów, czyli PIIB, pod warunkiem posiadania odpowiedniego wykształcenia, zrealizowania praktyki zawodowej, a także zdania egzaminu, sprawdzającego umiejętności i wiedzę osoby zainteresowanej.

Typy i zakres

nieograniczone uprawnienia kolejowe (kolejowe obiekty budowlane) pozwalają zarówno na projektowanie obiektów budowlanych, jak też na kierowanie robotami budowlanymi w zakresie infrastruktury kolejowej. Są to obiekty takie jak:

  • linie, stacje oraz bocznice kolejowe
  • pozostałe budowle, o jakich traktuje rozporządzenie o warunkach technicznych, z jakimi powinny być zgodne budowle kolejowe, a także ich umiejscowienie, wyłączając obiekty, jakie podlegają pod uprawnienia mostowe i kolejowe w ramach kierowania ruchem kolejowym

uprawnienia kolejowe, gdzie zakres jest ograniczony (kolejowe obiekty budowlane) – pozwalają zarówno na projektowanie obiektów budowlanych, jak też na kierowanie robotami budowlanymi, związanymi z infrastrukturą kolejową, gdzie zakres jest taki sam jak w przypadku nieograniczonych uprawnień. Jednak różnica polega na tym, że osoba, która uzyskała uprawnienia z ograniczeniami, może brać udział w pracach projektowych i uczestniczyć w budowaniu linii kolejowych, dostosowanych do prędkości nieprzekraczającej 200 km/h.

Sterowanie ruchem kolejowym

nieograniczone uprawnienia kolejowe (sterowanie ruchem) są wymagane w celu projektowania lub budowania urządzeń sterowania ruchem i zabezpieczenia ruchu kolejowego, jakie wyszczególniono w rozporządzeniu na temat warunków technicznych, jakim powinny sprostać obiekty kolejowe, a także ich usytuowanie.

ograniczone uprawnienia kolejowe (sterowanie ruchem) są wymagane w celu projektowania lub budowania urządzeń sterowania ruchem i zabezpieczenia ruchu kolejowego; warunki: stacje muszą posiadać więcej niż 50 rozjazdów, linie kolejowe w obrębie blokad samoczynnych.

Warunki uzyskania

Warunkiem otrzymania uprawnień kolejowych jest posiadanie określonego wykształcenia – przynajmniej na poziomie technika albo studiów wyższych pierwszego lub/i drugiego stopnia. Oczekiwania w zakresie czasu trwania praktyki zawodowej zależą od wykształcenia kandydata. Wymagania dla elementarnych typów uprawnień kolejowych zostaną opisane poniżej.

Aby starać się o nieograniczone uprawnienia kolejowe w zakresie projektowania, konieczne jest ukończenie studiów drugiego stopnia. Kierunki do wyboru:

  • transport lub budownictwo w celu zajmowania się kolejowymi obiektami budowlanymi
  • elektrotechnika lub transport, by sterować ruchem kolejowym.

Ponadto wymogiem jest odbycie:

  • rocznej praktyki, polegającej na sporządzaniu projektów
  • rocznej praktyki wykonawczej na budowie.

Aby uzyskać nieograniczone uprawnienia kolejowe w aspekcie kierowania robotami, należy ukończyć studia drugiego stopnia (kierunki do wyboru opisano powyżej) dla uprawnień projektowych. W tym przypadku również wymagana jest praktyka na budowie, a jej czas trwania wynosi półtora roku.

Alternatywne rozwiązanie stanowi ukończenie studiów pierwszego stopnia, jednak w tym wypadku konieczne będą trzy lata praktyki zawodowej na terenie budowy.

Gdy dochodzi do łączonych zakresów uprawnień kolejowych i tych z ograniczeniami, możliwe jest występowanie różnic w wymogach.

Kto jest odpowiedzialny za nadanie uprawnień?

Za nadawanie uprawnień kolejowych odpowiedzialne są komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po otrzymaniu tychże uprawnień konieczne jest złożenie wniosku w celu uzyskania członkostwa w samorządzie zawodowym inżynierów (PIIB), zrzeszającym wszystkie osoby, które posiadają uprawnienia budowlane.

Jak je zdobyć?

Poza wymaganiami, które obejmują odpowiednie wykształcenie i odbycie praktyki zawodowej, należy także złożyć wniosek i pomyślnie przejść przez proces kwalifikacyjny. Ostatni etap, jaki poprzedza uzyskanie uprawnień, stanowi zaliczenie egzaminu, który składa się z części:

  • pisemnej – test wyboru – weryfikującej znajomość przepisów budowlanych
  • ustnej, gdzie weryfikowana jest wiedza praktyczna, która powinna zostać nabyta podczas odbywania praktyki zawodowej.

Opłaty i koszty

Z pozyskaniem uprawnień w dziedzinie inżynieryjnej kolejowej wiążą się niemałe koszty. Cena postępowania kwalifikacyjnego i przeprowadzenia egzaminu kształtuje się na poziomie od 1600 zł do 2200 zł. Koszt zależny jest od zakresu uprawnień.

Nieodłączną częścią pełnienia samodzielnej funkcji technicznej (jako kierownik, projektant czy inspektor w branży kolejowej) jest opłata pobierana co roku, która wynosi niespełna 500 zł. Kwota ta obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC, jak również składki członkowskie.

Jakie korzyści wynikają z posiadania uprawnień kolejowych?

Uprawnienia te umożliwiają pozyskiwanie pracy na stanowiskach, które polegają na sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych: kierowanie robotami w zakresie budowy infrastruktury kolejowej (kierownik budowy), tworzenie projektów urządzeń zabezpieczenia oraz sterowania ruchem lub projektów obiektów infrastruktury kolejowej (projektant), nadzór nad robotami kolejowymi (inspektor nadzoru inwestorskiego). W Polsce uzyskanie uprawnień kolejowych może owocować pracą dla PKP lub spółek powiązanych z tą firmą.

Rodzaj i zakres - opis szczegółowy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ KOLEJOWEJ W ZAKRESIE STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM:

1) Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- transport
- elektrotechnika

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


2) Bez ograniczeń do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- transport
- elektrotechnika

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


3) Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- transport
- elektrotechnika

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- transport
- elektrotechnika

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 3 lata


4) W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- transport
- elektrotechnika


Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
- automatyka i robotyka,umożliwiająca uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania,
- elektroenergetyka umożliwiająca uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


5) W ograniczonym zakresie do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- transport
- elektrotechnika

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
- automatyka i robotyka,umożliwiająca uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania,
- elektroenergetyka umożliwiająca uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


6) W ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- transport
- elektrotechnika

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
- automatyka i robotyka,umożliwiająca uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania,
- elektroenergetyka umożliwiająca uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 3 lata


Wymagane wykształcenie:

tytuł zawodowy technika
- technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,
- technik transportu kolejowego,
- technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 4 lata


UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ KOLEJOWEJ W ZAKRESIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1) Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- budownictwo
- transport

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


2) Bez ograniczeń do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- budownictwo
- transport

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


3) Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- budownictwo
- transport

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- budownictwo
- transport

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 3 lata


4) W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- budownictwo
- transport

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 rokuSprawdź nasze produkty:

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer

Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na telefon

SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH

SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi

Najnowsze wpisy

23.06.2024
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 11
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

13.06.2024
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 12
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 15 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 16 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 17
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 18
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 19 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 20 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 21
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 31 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 32 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 33
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 34
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 35 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 36 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 37
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami