ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - informacje o egzaminach

Kandydaci ubiegający się o uprawnienia budowlane na terenie województwa śląskiego składają dokumenty i przystępują do egzaminu organizowanego przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Dowiedz się, jakie opłaty musisz uiścić za postępowanie kwalifikacyjne, a także jakie dokumenty trzeba złożyć. Dowiedz się również o najczęściej pojawiających się brakach formalnych.

Śląska Izba Budowlana – opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

Przed złożeniem wniosku o nadanie uprawnień budowlanych umożliwiających pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niezbędne jest skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów. Jednym z nich jest potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. W przypadku odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi jest to koszt 1200 zł. Osoby ubiegające się o przyznanie łączonych uprawnień muszą zapłacić 1800 zł. 

Takie same kwoty należy uiścić przed przystąpieniem do egzaminu pisemnego. Na stronie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest podany numer konta, na który należy przelać określoną kwotę.

Śląska Izba Inżynierów – dokumenty potrzebne do ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych 

Poniżej znajduje się spis wszystkich dokumentów, które należy złożyć do komisji kwalifikacyjnej. Muszą być one ułożone zgodnie z wymienioną kolejnością oraz umieszczone w teczce o formacie A4 z gumką. Dokumenty, które należy przygotować to:

 • wypełniony wniosek o nadanie uprawnień budowlanych,
 • odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra inżyniera, inżyniera, technika lub mistrza bądź dyplom kwalifikacji zawodowych na poziomie technika,
 • dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia – suplementy dyplomu lub wypis z programu studiów potwierdzony przez kierownika jednostki (nie jest to wymagana w przypadku absolwentów sprzed 2009 r.),
 • oświadczenie, zaświadczenie, książkę praktyki zawodowej lub potwierdzenie odbycia praktyki (z uwzględnieniem dokładnego jej przebiegu),
 • uprawnienia budowlane prowadzącego praktykę wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • wypełniony formularz osobowy,
 • uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby zawodowej kandydata (jeśli takie ma). 

Osoby, które przeszły proces kwalifikacji, ale nie przystąpiły lub nie zdały egzaminu w poprzedniej sesji, powinny dostarczyć komisji wypełniony wniosek wraz z formularzem osobowym, kserokopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za ponowne przystąpienie do egzaminu. 

Kandydaci przystępujący po raz pierwszy do egzaminu i ubiegający się o odrębne uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi płacą 1200 zł. Koszt egzaminu dla łączonych uprawnień to 1800 zł. Osoby przystępujące ponownie do części ustnej muszą wnieść opłatę w wysokości odpowiednio 700 zł oraz 1000 zł. Zdany egzamin pisemny jest ważny przez 3 lata.

Śląska Izba Inżynierów Budownictwa – najczęściej powtarzające się braki formalne

W składanych wnioskach bardzo często pojawiają się braki i błędy formalne. Kandydaci powinni dokładnie je przejrzeć, aby mieć pewność, że ich dokumenty są prawidłowo wypełnione. Najczęściej powtarzające się problemy dotyczą:

 • niesprecyzowania zakresu uprawnień – we wniosku należy zaznaczyć, czy mają to być uprawnienia w pełnym, czy ograniczonym zakresie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bądź obu tych funkcji jednocześnie,
 • niezałączania wszystkich dokumentów – przed włożeniem ich do teczki należy upewnić się, że są one zgodne z listą wymienioną wyżej,
 • braków w oświadczeniu kierującego praktyką – zazwyczaj jest to niedoprecyzowanie pełnionej funkcji technicznej oraz zastosowanie nieprawidłowej nazwy specjalności lub zakresu uprawnień,
 • braków w zbiorczym zestawieniu praktyki – najczęściej jest to niewpisanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych obiektu oraz brak wyszczególnienia wykonywanych czynności. 

Analizując ostatni punkt, warto pamiętać o tym, że w tym dokumencie nie powinno się wykazywać czynności, które wiązały się m.in. z wykonywaniem pomiarów geodezyjnych, wydawaniem materiałów budowlanych lub uczestniczeniem w naradach. Prace charakterystyczne dla nadzoru inwestorskiego także nie mogą być wliczane do praktyk.

Śląska Izba Budownictwa – termin egzaminu

Egzamin pisemny w sesji wiosennej odbędzie się 24 maja 2024 r. O terminach części ustnej każdy kandydat zostanie poinformowany indywidualnie. Przystąpienie do egzaminu wymaga dużej wiedzy głównie z aktualnie obowiązujących przepisów. Segregator z aktami prawnymi z pewnością pomoże w nauce w dowolnym miejscu. Materiały w nim są zawarte przejrzyste i czytelne. Dodatkowym atutem takich pomocy naukowych jest możliwość korzystania z nich podczas egzaminu ustnego. Komisja dopuszcza możliwość opracowania odpowiedzi na pytania na podstawie własnych aktów prawnych w formie papierowej.

Najnowsze wpisy

23.06.2024
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 10
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

13.06.2024
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 14 WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 15 WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 16
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 17
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 18 WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 19 WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 20
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 30 WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 31 WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 32
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 33
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 34 WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 35 WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 36
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami