Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Uprawnienia budowlane Legnica

Jak pozytywnie przejść kwalifikację do uzyskania uprawnień budowlanych w Legnicy?

Etap kwalifikacji do egzaminu na uprawnienia budowlane w Legnicy wymaga od kandydatów odpowiedniego przygotowania. Przede wszystkim musisz uzyskać dyplom ukończenia studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności, lub tytuł mistrza/technika. Konieczne jest też zaliczenie praktyki zawodowej w określonym wymiarze. Następnie możesz zarejestrować się na portalu PIIB i złożyć wniosek. Jak wygląda ten proces krok po kroku? Wyjaśniamy.

Wykształcenie wymagane do wybranych specjalności uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane wiosna 2024 można zdawać w określonej specjalności. Wybór jest uzależniony nie tylko od Twoich preferencji, ale także od ukończonej szkoły oraz zakresu odbytej praktyki. Każda specjalność wymaga bowiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub tytułu zawodowego technika albo mistrza.

Zdobycie uprawnień budowlanych w Legnicy otwiera drogę do pracy w zawodzie, na przykład przy:

 • projektowaniu w danej specjalności,
 • kierowaniu robotami budowlanymi w danej specjalności,
 • projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi w danej specjalności.

Obecnie aktem wykonawczym w zakresie ich nadawania jest rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831).

Praktyka zawodowa

Podczas kwalifikacji do egzaminu na uprawnienia budowlane w Legnicy weryfikacji będzie poddawana także odbyta przez Ciebie praktyka zawodowa. Czas jej trwania określają przepisy zawarte w art. 14 ustawy Prawo budowlane. Może on wynosić od 1,5 do 4 lat w zależności od:

 • rodzaju uprawnień (wykonawcze lub projektowe),
 • zakresu uprawnień (bez ograniczeń lub ograniczone),
 • posiadanego poziomu wykształcenia (dyplom technika, pierwszy stopień studiów, drugi stopień studiów).

W niektórych przypadkach czas ten może zostać wydłużony. Dotyczy to między innymi osób, które odbywają praktykę zawodową na budowie w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej itp. W takiej sytuacji wskazany wyżej okres praktyki zostaje wydłużony dwukrotnie. Przepisy te są zawarte w par. 3 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Rejestracja kandydata i wybór terminu egzaminu

Jeśli zdobyłeś odpowiednie wykształcenie oraz odbyłeś praktykę zawodową, możesz dokonać rejestracji w portalu PIIB i wybrać termin egzaminu na uprawnienia budowlane. Mieszkańcy Legnicy mogą zdawać go w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą we Wrocławiu. Musisz pamiętać, że wnioski niezarejestrowane w systemie PIIB nie będą weryfikowane.

Co dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w Legnicy?

Każdy kandydat starający się o uprawnienia budowlane w Legnicy 2024 w wybranej specjalności jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów. Powinny one być złożone w nieopisanej teczce tekturowej formatu A4 z gumką. Wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych należy w niej umieścić:

 • odpisy dyplomów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
 • suplementy do dyplomów albo wypisy z przebiegu studiów;
 • oświadczenie/a potwierdzające odbycie praktyki zawodowej;
 • zbiorcze zestawienia odbytej praktyki zawodowej;
 • zaświadczenie/dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej;
 • kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał decyzję lub w formie odpisu notarialnego;
 • kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób kierujących praktyką zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ je wydający;
 • życiorys zawodowy;
 • kserokopię dowodu uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
 • formularz osobowy;
 • odpis posiadanych uprawnień budowlanych (opcjonalnie);
 • wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej (dot. praktyki w zakresie projektowania);
 • oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.

Ważne jest, aby dokumenty były składane w formie odpisu notarialnego lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który je wydawał, ponieważ nie są one zwracane kandydatom.

Najnowsze wpisy

24.05.2024
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja WIOSNA 2024

W dniu 24.05.2024 r. we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa odbyła się 43 sesja egzaminacyjna w postaci EGZAMINU PISEMNEGO. Poniżej…

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami