ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Warmińsko-mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - informacje

Warmińsko-mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa znajduje się na Placu Konsulatu Polskiego 1 w Olsztynie. Jest to organ odpowiedzialny m.in. za przeprowadzanie procesu kwalifikacji oraz egzaminów dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych. Dowiedz się, jak należy wypełnić wniosek oraz jakie dokumenty do niego dołączyć. Poznaj także najważniejsze zasady ich składania oraz termin egzaminu w sesji wiosennej. 

Warmińsko-mazurska Izba Budowlana – wypełnianie wniosku 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Warmińsko-mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a następnie wypełnić go i złożyć przed komisją. Należy podać w nim następujące informacje: 

 • datę i miejsce wypełnienia dokumentu,
 • dane personalne, adres zamieszkania, 
 • dane kontaktowe,
 • odpowiedni rodzaj uprawnień (do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi),
 • specjalność (konstrukcyjno-budowlaną, inżynieryjną: mostową, kolejową w zakresie obiektów budowlanych lub sterowania ruchem, hydrotechniczną, drogową, instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych bądź cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych),
 • zakres uprawnień (bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie),
 • określenie, czy kandydat ma już uprawnienia budowlane (jeśli tak, to wpisać specjalność, zakres, a także datę i miejsce wydania oraz organ, który je nadał).

W dalszej części znajduje się wykaz niezbędnych załączników oraz miejsce na podpis wnioskodawcy. Niżej umieszczono klauzule zgód m.in. na przetwarzanie danych kontaktowych. Wnioskodawca może wybrać, czy chce ich udzielić, czy nie. 

Warmińsko-mazurska Izba Inżynierów – załączniki do wniosku o uprawnienia budowlane 

Sam wniosek nie pozwoli rozpocząć procesu kwalifikacji. Niezbędne jest dołączenie do niego następujących dokumentów:

 • odpisu dyplomu (lub jego kopii) ukończenia studiów, dokumentu potwierdzającego zdobycie tytułu technika lub mistrza bądź dyplomu zaświadczającego o kwalifikacjach zawodowych na poziomie technika,
 • wypełnionego formularza osobowego,
 • dowodu wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 • suplementu do dyplomu (dla tych wydanych po 1 stycznia 2005 r.) lub zaświadczenia o programie studiów (dla tych wydanych przed 1 stycznia 2005 r.),
 • wykazu prac projektowych w ramach praktyki zawodowej (dotyczy praktyki projektowej),
 • życiorysu zawodowego (dokumentującego przebieg dotychczasowego zatrudnienia istotnego dla ubiegania się o uprawnienia),
 • odpisu wcześniej uzyskanych uprawnień budowlanych (jeśli są).

Załącznikiem musi być takżepotwierdzenie odbycia praktyki zawodowej. Dopuszcza się następujące formy:

 • oświadczenia kierującego praktykami wraz z załącznikami,
 • książki praktyki zawodowej (dla praktyk odbywających się między 1 stycznia 1995 r. a 24 września 2014 r.),
 • zaświadczenia o praktykach poza granicami kraju lub w Polsce przed 1995 r. wraz z uprawnieniami osoby, która nimi kierowała.

Zaświadczenie jest potrzebne także w przypadku praktyk, które były realizowane na obszarach zamkniętych. Dodatkowo jest konieczne załączenie uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej osoby kierującej praktyką

Warmińsko-mazurska Izba Inżynierów Budownictwa – jak poprawnie wypełniać dokumenty?

Wszystkie dokumenty muszą być umieszczone w teczce o formacie A4 z gumką. Należy je ułożyć zgodnie z wymaganą kolejnością. Ze względu na często pojawiające się braki i błędy formalne Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Warmińsko-mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zwraca uwagę na to, aby dokładnie wypełniać wniosek oraz załączniki, a przede wszystkim oświadczenie o praktyce zawodowej oraz zestawienie zbiorcze. Należy zwrócić szczególną uwagę przede wszystkim na:

 • dokładne określenie samodzielnych funkcji technicznych składającego oświadczenie, czyli opiekuna lub kierownika praktyki,
 • podanie przynależności tej osoby do konkretnej izby zawodowej,
 • wskazanie, czy kandydat ubiegający się o uprawnienia budowlane pełnił funkcję techniczną na budowie, czy uczestniczył w pracach projektowych.

Brak tych informacji może skutkować koniecznością ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w określonym terminie. 

Warmińsko-mazurska Izba Budownictwa – termin egzaminu

Egzamin na uprawnienia budowlane odbędzie się 24 maja 2024 r. Na ten termin zaplanowano część pisemną. Liczba pytań oraz czas przewidziany na rozwiązanie testu zależą od rodzaju i zakresu uprawnień. Po zaliczeniu części pisemnej kandydaci mogą przystąpić do kolejnego etapu, jakim jest spotkanie z komisją. Wynik egzaminu pisemnego jest ważny przez 3 lata i przez ten okres można ponownie podejść do części ustnej bez konieczności ponownego wypełniania testu.

W odpowiednim przygotowaniu do zdobycia uprawnień budowlanych może pomóc aplikacja na telefon. Jest to specjalnie zaprojektowany program umożliwiający naukę w dowolnym miejscu – wyróżnia się funkcjonalnością oraz przyjaznym interfejsem.

Najnowsze wpisy

23.06.2024
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 10
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

13.06.2024
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 14 JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 15 JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 16
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 17
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 18 JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 19 JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 20
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 30 JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 31 JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 32
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 33
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 34 JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 35 JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 36
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami