ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - informacje

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - gdzie się znajduję?

Siedziba Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mieści się przy ulicy Odrzańskiej 22 we Wrocławiu. Na tej podstronie można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje potrzebne kandydatom ubiegającym się o uprawnienia budowlane w tym okręgu. Znajomość zasad i poszczególnych etapów całego procesu pozwala się do niego jeszcze lepiej przygotować. Czego dokładnie można się dowiedzieć?

Dolnośląska izba budowlana – jak prawidłowo wypełnić wniosek o nadanie uprawnień budowlanych?

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa udostępnia na swojej stronie internetowej wszystkie formularze, które muszą wypełnić osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane o różnych specjalnościach. Jednym z najważniejszych dokumentów jest wniosek o ich nadanie. Wystarczy go pobrać, wydrukować, wypełnić i złożyć. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje potrzebne do rozpoczęcia procesu przyznawania uprawnień budowlanych.

We wniosku należy podać następujące informacje:

 • datę uzupełnienia dokumentu,
 • dane personalne i kontaktowe oraz adres,
 • wybraną specjalność uprawnień: konstrukcyjno-budowlaną, inżynieryjną mostową, inżynieryjną drogową, inżynieryjną kolejową w zakresie obiektów budowlanych lub sterowania ruchem, inżynieryjną hydrotechniczną, inżynieryjną wyburzeniową albo instalacyjną (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych bądź cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych),
 • rodzaj uprawnień: do projektowania, kierowania robotami budowlanymi lub obydwu tych zajęć,
 • zakres uprawnień: ograniczony lub bez ograniczeń,
 • numer uprawnień budowlanych,
 • nazwę podmiotu, który wydał uprawnienia budowlane.

Co dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych? Izba budowlana na Dolnym Śląsku

Do wniosku należy także dołączyć określone załączniki. Są to:

 • odpis dyplomu (lub jego kopia) potwierdzający zdobycie tytułu magistra inżyniera, inżyniera, technika lub mistrza,
 • wypełniony formularz osobowy,
 • kopia skróconego aktu małżeństwa – dotyczy osób, które przy okazji ślubu zmieniły nazwisko,
 • oryginał lub kopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów (dla dyplomów wydanych po 1 stycznia 2005 r.) bądź zaświadczenie o przebiegu studiów (dla dyplomów wydanych przed 1 stycznia 2005 r.),
 • odpis wcześniej uzyskanych uprawnień budowlanych (jeśli są),
 • dowód uiszczenia pierwszej raty za postępowanie kwalifikacyjne (oryginał lub kopia),
 • wykaz prac projektowych w ramach praktyki zawodowej – dotyczy tylko praktyki projektowej,
 • oświadczenie, że złożone dokumenty są zgodne z prawdą,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Bardzo ważnym załącznikiem, o którym nie można zapomnieć, jest także potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej. Może mieć następujące formy:

 • oświadczenia kierującego praktykami wraz z załącznikami,
 • książki praktyki zawodowej wraz z załącznikami (dla praktyk odbytych między 1 stycznia 1995 r. a 24 września 2014 r.),
 • zaświadczenia o praktykach poza granicami kraju lub w Polsce przed 1995 r. wraz z uprawnieniami osoby, która nimi kierowała,
 • zaświadczenia o praktykach odbywających się na obszarach zamkniętych.

Na samym końcu wniosku znajduje się miejsce na ewentualne dodatkowe załączniki oraz własnoręczny podpis kandydata. Wszystkie dokumenty należy wypełnić drukowanymi literami.

Zasady składania dokumentów

Kandydaci ubiegający się o uprawnienia budowlane muszą złożyć wszystkie wymienione dokumenty w teczce z gumką w formacie A4 zgodną ze wzorem 1-WN. Załączniki muszą być ponumerowane zgodnie z kolejnością podaną we wniosku. Jeśli któryś z nich składa się z więcej niż jednej kartki, należy je spiąć trwale zszywaczem.

Dokumenty składane do komisji powinny być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem. Ta zasada obejmuje także poświadczenie uprawnień budowlanych osób kierujących praktykami zawodowymi. Wyjątek stanowią wyłącznie uprawnienia wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Mogą one mieć formę niepoświadczonych kserokopii.

Dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej musi zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak charakterystyczne parametry użytkowe i techniczne obiektu oraz charakter wykonywanych czynności wraz z opisem. Z kolei w wykazie prac projektowych niezbędne jest wymienienie wszystkich projektów, w których brał udział kandydat oraz uwzględnienie prac wykonywanych przez taką osobę samodzielnie.

Wszystkie dokumenty wraz z wnioskiem są przechowywane przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i nie ma możliwości ubiegania się o ich zwrot. Z tego względu przed ich złożeniem kandydaci powinni wykonać uwierzytelnione kopie.

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – terminy egzaminów

Dolnośląska izba budownictwa podała do informacji, że egzamin na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej odbędzie się w dniach 24 maja–16 czerwca 2024 roku. Osoby, które zostaną do niego zakwalifikowane, otrzymają list polecony z wyznaczonym konkretnym terminem. Kandydaci, którzy nie planują przystąpić do egzaminu w sesji wiosennej, muszą niezwłocznie poinformować o tym fakcie komisję. W nauce może pomóc komputerowy program zawierający pytania często trafiające się na testach.

Najnowsze wpisy

23.06.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 10
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

13.06.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 14 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 15 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 16
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 17
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 18 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 19 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 20
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 30 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 31 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 32
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 33
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 34 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 35 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 36
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami