ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - najważniejsze informacje

Osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane umożliwiające pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie powinny wiedzieć, jak przebiega proces kwalifikacji wykształcenia i praktyki zawodowej. Warto zapoznać się również z terminami egzaminów oraz ich przebiegiem. Niżej znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

Podlaska Izba Budownictwa – proces nadawania uprawnień budowlanych 

Procedura przyznawania uprawnień budowlanych bazuje na przepisach następujących aktów prawnych:

 • Regulaminu nr 17/R/19 z dnia 16 października 2019 r. postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych przyjętego uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Postępowanie kwalifikacyjne jest poprzedzone ogłoszeniem terminu przyjmowania wniosków na sesję egzaminacyjną. Jest on wyznaczany przez Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyznanie uprawnień budowlanych, muszą złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczącymi m.in. wykształcenia oraz odbycia praktyki zawodowej. Następnie komisja sprawdza ich zgodność z konkretną specjalnością. Osoby, które pozytywnie przejdą ten etap, mogą przystąpić do egzaminu sprawdzającego znajomość procesu budowlanego i umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy technicznej. 

Podlaska Izba Budowlana – termin egzaminu pisemnego i ustnego

Egzamin na uprawnienia budowlane w sesji letniej odbędzie się 24 maja 2024 r. o godz. 10.00, przystąpią do niego kandydaci w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a o godz. 13.00 pozostałych specjalności. 

Egzaminy ustne zostaną przeprowadzone zgodnie z następującym harmonogramem:

  • 27–29 i 31 maja – specjalność konstrukcyjno-budowlana,
  • 27 maja – specjalność inżynieryjna mostowa,
  • 31 maja i 1 czerwca – specjalność inżynieryjna drogowa,
  • 27 maja – specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
  • 28 i 29 maja – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • 31 maja – specjalność inżynieryjna hydrotechniczna,
  • 3 czerwca – specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem,
  • 3 czerwca – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  • 4 czerwca – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Osoby, które zakwalifikują się do części ustnej, powinny sprawdzić na stronie internetowej dokładny harmonogram spotkań z komisją. 

Podlaska Izba Inżynierów – najważniejsze zasady egzaminu

Podlaska Izba Inżynierów Budownictwa informuje o braku możliwości podchodzenia do egzaminu ustnego w innym terminie niż ten, który został ustalony dla konkretnej specjalności. Kandydaci, którzy do niego nie przystąpią, będą mogli to zrobić dopiero w kolejnej sesji egzaminacyjnej. Osoby przygotowujące się do odpowiedzi na pytania komisji, mogą korzystać jedynie z własnych aktów prawnych i norm (w formie papierowej). Komisja nie będzie udostępniać tych dokumentów, ale dla kandydatów będzie przygotowane stanowisko online. Warto zaopatrzyć się w praktyczny segregator aktów prawnych. Jest zgodny z wymogami stawianymi przez komisję. 

Na część ustną przewidziano 60 minut, z czego maksymalnie 25 minut to czas przeznaczony dla kandydata na przygotowanie odpowiedzi na zadane pytania. Po godzinie egzamin zostanie przerwany, bez względu na to, czy kandydat zdążył przekazać wszystko, co zamierzał. 

Podlaska Izba Budowlana – formalności niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Zdanie egzaminu i uzyskanie uprawnień budowlanych nie jest tożsame z możliwością pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W tym celu należy uzyskać wpis do Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa. 

W pierwszym przypadku osoba, która zdała egzamin i otrzymała uprawnienia, nie musi nic robić samodzielnie, gdyż wszystkie informacje są przesyłane przez komisję. Po otrzymaniu decyzji o dokonaniu wpisu należy złożyć stosowny dokument z wnioskiem o uwzględnienie na liście członków Izby Inżynierów Budownictwa. Wiąże się to z koniecznością uiszczenia opłaty za wpis, członkostwo oraz opłacenie ubezpieczenie OC. 

W międzyczasie odbywa się uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych. Inżynierowie podczas tego wydarzenia składają ślubowanie, podczas którego zobowiązują się m.in. do kierowania się zasadami uczciwości zawodowej oraz osobistej i przestrzegania zasad bezpieczeństwa procesów budowlanych.

Najnowsze wpisy

23.06.2024
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 10
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

13.06.2024
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 14 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 15 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 16
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 17
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 18 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 19 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 20
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 30 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 31 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 32
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 33
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 34 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 35 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 36
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2023 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami