ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - kompleksowe informacje

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - informacje

Kandydaci ubiegający się o nadanie uprawnień budowlanych (niezależnie od specjalności) muszą zdobyć odpowiednie wykształcenie, odbyć praktyki, przejść proces kwalifikacji oraz zdać egzaminy państwowe. Jakie dokumenty należy złożyć do Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa? Na to oraz inne pytania dotyczące przebiegu całego procesu odpowiadamy poniżej.

Spis treści:

 • Zasady odbywania praktyki zawodowej
 • Dokumentowanie praktyki zawodowej
 • Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o nadanie uprawnień budowlanych 
 • Terminy egzaminów i opłaty

Lubuska izba budowlana – zasady odbywania praktyki zawodowej

Praktykę zawodową, niezbędną w procesie ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych, można odbyć po ukończeniu studiów wyższych (nie dotyczy to praktyk przewidzianych w programie nauczania). Jej zaliczenie jest możliwe po spełnieniu jednego z dwóch warunków:

 • bezpośrednie uczestnictwo w pracach projektowych,
 • pełnienie funkcji technicznej na budowie pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń, o określonej specjalności techniczno-budowlanej – taka osoba musi też być czynnym członkiem samorządu zawodowego.

Ewentualna praktyka odbywająca się za granicą musi być nadzorowana przez osobę z uprawnieniami właściwymi dla konkretnego kraju.

Kandydaci muszą także pamiętać o tym, że wykonanie projektu wykonawczego nie może być zaliczone do praktyki w zakresie projektowania. To samo dotyczy pracy wykonywanej pod kierunkiem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Lubuska izba inżynierów – dokumentowanie przebiegu praktyki zawodowej

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) wprowadziło istotne zmiany w sposobie dokumentowania praktyki zawodowej. Zgodnie z nim te, które odbyły się po 25 września 2014 r., muszą zostać potwierdzone oświadczeniem kierującego praktyką oraz z niezbędnymi załącznikami:

 • zbiorczym zestawieniem praktyki zawodowej,
 • kopią uprawnień budowlanych kierującego praktyką oraz zaświadczeniem o jego członkostwie w okręgowej izbie inżynierów budownictwa.

Zestawienie zbiorcze musi być starannie wypełnione. Nie można zapomnieć przede wszystkim o:

 • określeniu funkcji technicznych i opisie czynności wykonywanych przy konkretnych projektach lub na budowie,
 • umieszczeniu potwierdzenia nadzorującego przebieg praktyk na dole każdej wypełnionej strony.

Z kolei prawidłowo sporządzone oświadczenie powinno zawierać:

 • wskazanie, czy kandydat do uprawnień budowlanych uczestniczył w pracach projektowych, czy pełnił funkcję techniczną na budowie,
 • informację o samodzielnych funkcjach technicznych kierującego praktyką,
 • informację o tym, do której izby budownictwa należy składający oświadczenie.

Należy zadbać o to, aby wszystkie dokumenty były kompletne i zawierały poprawne informacje.

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – dokumenty niezbędne do ubiegania się o uprawnienia budowlane

Kandydaci ubiegający się o nadanie uprawnień budowlanych składają wypełniony wniosek wraz z następującymi załącznikami:

 • odpisem dyplomu potwierdzającym ukończenie studiów wyższych lub dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika bądź mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
 • suplementem do dyplomu (lub wypisem z przebiegu studiów),
 • oświadczeniem o odbyciu praktyki zawodowej (wraz ze zbiorczymi zestawieniami),
 • kopią uprawnień budowlanych kierującego praktyką (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 • kopią zaświadczeń o przynależności do izby kierującego praktyką w czasie jej trwania,
 • książką praktyki zawodowej lub dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej,
 • życiorysem zawodowym,
 • wypełnionym formularzem osobowym,
 • dowodem opłacenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 • oświadczeniem o zgodności z prawdą wszystkich dokumentów.

Dokumenty te nie są zwracane kandydatom, dlatego powinni oni udostępnić oryginały odpisu dyplomu i suplementu w celu wykonania kopii.

Lubuska izba budownictwa – opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i egzamin

Opłaty dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi wynoszą:

 • 1200 zł za proces kwalifikacji,
 • 1200 zł za przeprowadzenie egzaminu,
 • 700 zł za ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego.

Stawki dla łączonych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi wynoszą:

 • 1800 zł za proces kwalifikacji,
 • 1800 zł za przeprowadzenie egzaminu,
 • 1000 zł za ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego.

Wpłat należy dokonywać na numer konta Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podany na jej stronie internetowej.

Część pisemna egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej zostanie przeprowadzona 24 maja 2024 roku. Egzaminy ustne odbędą się w dniach 27–30 maja. Mogą do nich przystąpić osoby, które uzyskały wynik negatywny w poprzedniej sesji i złożyły stosowny wniosek do 25 marca. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pozytywny wynik części pisemnej jest ważny przez 3 lata od chwili jego uzyskania.

Najnowsze wpisy

23.06.2024
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 10
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

13.06.2024
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 14 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 15 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 16
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 17
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 18 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 19 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 20
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 30 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 31 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 32
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 33
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 34 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 35 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 36
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami