JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 10

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI MOSTOWEJ

Uprawnienia mostowe pozwalają na kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie w zakresie kolejowych i drogowych obiektów, do których zalicza się wiadukt, most, ścianę oporową, przepust, podziemne albo nadziemne przejście dla pieszych oraz tunel liniowy.

Uprawnienia mostowe stanowią uprawnienia budowlane (specjalność inżynieryjna mostowa). Uzyskanie ich umożliwia realizowanie samodzielnych funkcji technicznych jako kierownik budowy, projektant bądź inspektor nadzoru inwestorskiego w obrębie wyżej wymienionych obiektów. Nadawane są przez organy samorządu zawodowego PIIB osobom, które zdały egzamin i sprostały wymaganiom wyszczególnionym w ustawie.

Typy i zakres

Nieograniczone uprawnienia mostowe pozwalają zarówno na projektowanie, jak i kierowanie robotami budowlanymi, co dotyczy poniższych typów obiektów:

 • kolejowy obiekt inżynierski, uwzględniony w rozporządzeniu na temat warunków technicznych, jakie powinny spełniać budowle, a także ich usytuowanie
 • drogowy obiekt inżynierski z punktu widzenia ustawy o drogach publicznych
 • wiadukt
 • most
 • ściana oporowa
 • przepust
 • tunel liniowy
 • podziemne/nadziemne przejście dla pieszych.

Nieograniczone uprawnienia mostowe w zakresie projektowania są także konieczne do obliczania światła mostów i przepustów.

Uprawnienia mostowe, gdzie zakres jest ograniczony – pozwalają na kierowanie robotami i projektowanie w zakresie niniejszych obiektów budowlanych:

 • przepust
 • jednoprzęsłowy obiekt mostowy w oparciu o ustawę w sprawie dróg publicznych, jak również rozporządzenie na temat warunków technicznych, jakie powinny spełniać budowle oraz ich umiejscowienie; jego przęsło zbudowano z prefabrykatów o rozpiętości nie większej niż 21 m, posadowiony na nośnym i stabilnym gruncie.

Wymagania

Uprawnienia mostowe mogą uzyskać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie – studia wyższe pierwszego lub/i drugiego stopnia albo poziom technika. Wymagany czas trwania praktyki jest zależny od wykształcenia danego kandydata.

Oczekiwania dla elementarnych typów uprawnień mostowych przedstawione zostaną poniżej.

Warunkiem otrzymania nieograniczonych uprawnień mostowych w zakresie projektowania jest ukończenie studiów drugiego stopnia – kierunek budownictwo. Kolejny krok obejmuje odbycie:

 • rocznej praktyki wykonawczej na budowie
 • rocznej praktyki w biurze projektowym.

W przypadku nieograniczonych uprawnień mostowych w zakresie kierowania robotami również istnieje konieczność ukończenia studiów drugiego stopnia – kierunek budownictwo. Ponadto należy odbyć półtoraroczną praktykę na budowie.

Alternatywę stanowi ukończenie studiów pierwszego stopnia – kierunek budownictwo – oraz praktyka na terenie budowy, trwająca okres trzech lat.

W wypadku zakresu z ograniczeniami i zakresów łączonych możliwe jest występowanie różnic w wymaganiach.

Kto jest odpowiedzialny za nadanie uprawnień mostowych?

Za nadawanie uprawnień odpowiedzialne są okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po otrzymaniu tychże uprawnień konieczne jest złożenie wniosku w celu uzyskania członkostwa w samorządzie zawodowym inżynierów (PIIB), zrzeszającym wszystkie osoby, które posiadają uprawnienia budowlane.

Jak zdobyć uprawnienia mostowe?

Nadanie uprawnień mieści się w zakresie kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poza posiadaniem wymaganego wykształcenia i odbyciem praktyki zawodowej należy przejść przez proces kwalifikacyjny, a także zdać egzamin. Ten ostatni organizowany jest przez PIIB w maju i w listopadzie, czyli dwa razy do roku. Odbywa się na obszarze okręgowych komisji egzaminacyjnych, których siedziby znajdują się w miastach wojewódzkich.
Egzamin zawiera część testową, gdzie w formie pisemnej weryfikowana jest znajomość przepisów, jak również ustną – w tym miejscu kandydaci są sprawdzani pod kątem praktycznej wiedzy budowlanej.

Koszty

Otrzymanie uprawnień mostowych jest związane ze sporymi kosztami. Zależnie od typu uprawnień koszty procesu kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego kształtują się na poziomie od 1600 do 2200 zł.

Ponadto pełnienie samodzielnych funkcji technicznych jako kierownik, projektant lub inspektor w ramach obiektów mostowych wiąże się z coroczną opłatą, która wynosi niespełna 500 zł. Koszt obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC, a także składki członkowskie.

Jakie korzyści wynikają z posiadania uprawnień mostowych?

Posiadanie uprawnień w specjalności inżynieryjnej mostowej może owocować licznymi możliwościami. Poniżej wyszczególnione zostaną samodzielne funkcje techniczne, jakie można pełnić po uzyskaniu owych uprawnień:

• kierowanie robotami budowlanymi przy mostowych obiektach inżynierskich, czym zajmuje się kierownik robót lub budowy
• tworzenie projektów obiektów inżynierskich, co stanowi kompetencję projektanta
• nadzór nad robotami inżynierskimi mostowymi, co jest rolą inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rodzaj i zakres - opis szczegółowy:

1) Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku

2) Bez ograniczeń do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok

3) Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 3 lata

4) W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku

5) W ograniczonym zakresie do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok

6) W ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku

Wymagane wykształcenie:

tytuł zawodowy technika
- technik drogownictwa
- technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
- technik dróg i mostów kolejowych
- technik budowy dróg
- technik budownictwa kolejowego
- technik budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 4 lata

Sprawdź nasze produkty:

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer

Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na telefon

SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH

SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi

Najnowsze wpisy

13.06.2024
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

24.05.2024
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 12
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja WIOSNA 2024

W dniu 24.05.2024 r. we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa odbyła się 43 sesja egzaminacyjna w postaci EGZAMINU PISEMNEGO. Poniżej…

JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 15 JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 16 JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 17
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 18
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 19 JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 20 JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 21
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 31 JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 32 JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 33
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 34
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 35 JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 36 JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 37
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ? zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami