Uprawnienia budowlane – specjalność inżynieryjna drogowa, mostowa i hydrotechniczna

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń dają inżynierowi prawo do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi, które związane są z następującymi obiektami:

Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej

• drogowe obiekty inżynierskie – określone w przepisach o drogach publicznych,
• kolejowe obiekty inżynieryjne, do których zalicza się mosty, wiadukty, tunele liniowe, podziemne i nadziemne przejścia dla pieszych, ściany oporowe oraz inne obiekty określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budowle kolejowe oraz ich usytuowanie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Ponadto uprawnienia w specjalności mostowej do projektowania bez ograniczeń dają prawo do obliczania światła przepustów i mostów (program na komputer). Uprawnienia mostowe w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie takich obiektów, jak przepusty czy jednoprzęsłowe obiekty mostowe (program na telefon).

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi dotyczą następujących obiektów:
• dróg i przepustów w rozumieniu przepisów o drogach publicznych – wyjątkiem są drogowe obiekty inżynierskie,
• dróg i przepustów dla ruchu oraz postoju statków powietrznych (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie pozwalają na projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi takich obiektów jak:
• drogi na terenie lotniska, które nie są przeznaczone do ruchu i postoju statków powietrznych,
• przepusty i drogi dojazdowe, lokalne i wewnętrzne, zgodnie z przepisami o drogach publicznych oprócz drogowych obiektów inżynierskich (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej dają prawo do projektowania i kierowania robotami budowlanymi obiektów takich jak:
• morskie budowle hydrotechniczne,
• budowle hydrotechniczne stałe,
• budowle hydrotechniczne tymczasowe (promocja 3 w 1).

Uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej dają uprawnienia wyłącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie obiektów IV klasy ważności lub IV klasy obszaru chronionego (program egzamin ustny).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami