ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - kompleksowe informacje

Kandydaci chcący otrzymać uprawnienia budowlane muszą zdobyć odpowiednie wykształcenie oraz odbyć praktykę zawodową zgodną z wybraną specjalnością. Następnie niezbędne jest przejście procedury kwalifikacyjnej oraz przystąpienie do egzaminu. Dowiedz się, kiedy zostanie on przeprowadzony w sesji wiosennej. Sprawdź także, w jaki sposób udokumentować zdobyte wykształcenie oraz zaliczenie praktyki.

Pomorska Izba Budowlana – dokumentacja wykształcenia

Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia budowlane w każdej specjalności, muszą złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Zalicza się do nich także dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów/dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu zawodowego technika bądź mistrza/dyplomu dokumentującego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika,
 • suplementu do dyplomu/wypisu z przebiegu studiów.

W sytuacji, gdy pierwsze z wymienionych dokumentów są składane w formie kserokopii, niezbędne jest ich notarialne potwierdzenie.

Pomorska Izba Inżynierów – dokumentacja praktyki zawodowej

Program i czas trwania praktyki zawodowej muszą być zgodne z wymaganiami dotyczącymi konkretnej specjalności. Jest to konieczne, aby mogła ona zostać zaliczona w procesie kwalifikacji. Dokumentem wymaganym w przypadku praktyk odbywających się po 25 września 2014 r. jest oświadczenie wypełniane przez opiekuna. Każdy opiekun musi sporządzić własny dokument dla kandydata. Należy uzupełnić rubrykę dotyczącą specjalności oraz zakresu uprawnień, o które ubiega się kandydat oraz tych, które ma kierujący praktykami. 

Bardzo ważne jest to, aby wypełnić wszystkie pola oświadczenia wraz z datą i miejscem sporządzenia dokumentu oraz własnoręcznym podpisem osoby, która go składa. Dodatkowo do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć także:

 • decyzję dotyczącą nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie opiekunowi lub kierownikowi praktyk,
 • dokument potwierdzający wpis na listę członków Izby Samorządu Zawodowego. 

Osoba odbywająca praktykę powinna zadbać o niezwłoczne sporządzenie oświadczenia zaraz po jej zakończeniu.

Przepisy dopuszczają także możliwość dołączenia do wniosku o uprawnienia budowlane następujących dokumentów zamiast oświadczenia:

 • dla praktyk realizowanych do 24 września 2014 r. książki praktyki zawodowej,
 • dla praktyk realizowanych do 15 lutego 1995 r. lub za granicą zaświadczenia ich ukończenia. 

Kandydaci, którzy odbyli praktykę na terenach zamkniętych, powinni załączyć zaświadczenie wydane przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa – terminy egzaminów

Egzamin pisemny zostanie przeprowadzony 24 maja 2024 r. Część ustna została podzielona w następujący sposób:

 • 28 i 29 maja – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • 3–8 czerwca – specjalność konstrukcyjno-budowlana,
 • 10 czerwca – specjalność inżynieryjna mostowa oraz specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych,
 • 11 czerwca – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych,
 • 12 czerwca – specjalność inżynieryjna hydrotechniczna oraz specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • 13 czerwcaspecjalność inżynieryjna drogowa,
 • 14 czerwcaspecjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów oraz specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Szczegółowy harmonogram dotyczący m.in. godzin egzaminu w poszczególne dni zostanie opublikowany na stronie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

27 maja 2024. 

Pomorska Izba Budownictwa – najważniejsze informacje o egzaminie 

Egzamin rozpoczyna się częścią testową, która zależnie od zakresu i rodzaju uprawnień budowlanych może obejmować 90, 75, 60 lub 45 pytań. Większość z nich odnosi się do przepisów Prawa budowlanego oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Pytania obejmują także zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przy wykonywaniu robot budowlanych, a część z nich odnosi się do postępowania administracyjnego. W przygotowaniu do tej części może pomóc program do nauki na komputer. Jest funkcjonalny i intuicyjny, co ułatwia przyswajanie wiedzy.

Część ustna to spotkanie z okręgową komisją kwalifikacyjną i odpowiadanie na zadawane przez nią pytania. Liczba pytań także zależy od zakresu i rodzaju uprawnień budowlanych, o które ubiega się kandydat. Część ustna trwa 60 minut.

Egzamin wymaga odpowiedniego przygotowania ze względu na to, że obejmuje on wiele istotnych zagadnień. Każdy kandydat powinien dokładnie się z nimi zapoznać. Na części ustnej dopuszczalne jest korzystanie z własnych aktów prawnych. Nie można natomiast sięgać po opracowania, streszczenia i inne pomoce naukowe.

Najnowsze wpisy

23.06.2024
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 10
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

13.06.2024
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 14 AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 15 AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 16
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 17
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 18 AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 19 AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 20
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 30 AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 31 AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 32
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 33
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 34 AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 35 AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 36
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami