ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - informacje

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przeprowadza proces kwalifikacji oraz przyznaje uprawnienia budowlane kandydatom chcącym pełnić samodzielne funkcje techniczne. Każda osoba, która się o to ubiega, musi wiedzieć, jak należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Opisujemy, jak to zrobić, a także wymieniamy najczęściej powtarzające się braki i błędy, których należy unikać.

Opolska izba budowlana – dokumenty potrzebne do nadania uprawnień budowlanych

Kandydaci ubiegający się o uzyskanie uprawnień muszą przede wszystkim pobrać oraz wypełnić odpowiedni wniosek, dostępny na stronie opolskiej izby. Należy w nim wpisać wszystkie niezbędne informacje dotyczące wybranego rodzaju i zakresu uprawnień, specjalności oraz ewentualnych uprawnień budowlanych, które kandydat uzyskał już wcześniej. Do wniosku muszą być dołączone następujące załączniki:

 • dokument potwierdzający ewentualną zmianę nazwiska na inne niż na dyplomie czy w dokumentach dotyczących praktyki – na przykład skrócony akt małżeństwa,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia, dokumentu potwierdzającego zdobycie tytułu zawodowego technika bądź mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
 • suplement do dyplomu studiów I i II stopnia lub wypis z przebiegu nauczania (potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni),
 • wypełniony formularz osobowy,
 • dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, zgodnie z instrukcją dostępną na stronie izby,
 • potwierdzenie uprawnień osoby prowadzącej praktykę,
 • wykaz prac (dotyczy praktyki projektowej),
 • dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 • życiorys zawodowy i dokumenty związane z zatrudnieniem,
 • kopię ewentualnych innych uprawnień budowlanych.

Do wniosku trzeba także dołączyć oświadczenie o tym, że powyższe dokumenty zawierają prawdziwe informacje.

Opolska izba inżynierów – opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

Jednym z dokumentów, które dołącza się do wniosku, jest dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Wynosi ona:

 • dla uprawnień do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  • 1200 zł za proces kwalifikacyjny,
  • 1200 zł za przeprowadzenie egzaminu,
  • 700 zł za ewentualne ponowne przystąpienie do egzaminu ustnego. 
 • dla uprawnień do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi:
  • 1800 zł za proces kwalifikacyjny,
  • 1800 zł za przeprowadzenie egzaminu,
 • 1000 zł za ewentualne ponowne przystąpienie do egzaminu ustnego.

Wpłaty należy dokonać na numer konta bankowego, który udostępnia na swojej stronie Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. W tytule należy wpisać, za co dokonywana jest płatność (pierwsza lub druga rata).

Opolska izba budownictwa – najczęstsze braki w składanych dokumentach

Kandydaci składający wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami powinni upewnić się, czy są one kompletne. Przede wszystkim należy uwzględnić, czy nie popełniło się następujących błędów:

 • niesprecyzowanie, czy kandydat ubiega się o oddzielne, czy łączne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
 • niesprecyzowanie, czy mają to być uprawnienia w ograniczonym, czy pełnym zakresie,
 • niepoprawne zapisanie nazwy specjalności – niezgodnie z art. 14 ust 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • niedołączenie wszystkich wymaganych dokumentów,
 • nieuiszczenie pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 • niesprecyzowanie funkcji pełnionej przez opiekuna praktyk,
 • brak daty i miejscowości, w której sporządzono oświadczenie dotyczące praktyk,
 • niestaranne uzupełnienie informacji w zbiorczym zestawieniu praktyki.

Osoby składające niekompletne dokumenty są wzywane przez komisję do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w określonym terminie. Wydłuża to niestety całą procedurę.

Opolska izba inżynierów budownictwa – egzaminy na uprawnienia budowlane

W województwie opolskim egzamin pisemny na uprawnienia budowlane zostanie przeprowadzony 24 maja 2024 roku. Po jego zaliczeniu kandydaci zostaną dopuszczeni do części ustnej. Dla wieku osób spotkanie z komisją oraz odpowiadanie na zadawane pytania to najbardziej wymagający etap. Należy się więc do niego dobrze przygotować. Może w tym pomóc segregator na egzamin ustny 2024, zawierający najczęściej powtarzające się pytania wraz z odpowiedziami. Są one zgodne z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi określonymi przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały zawarte w segregatorze pomogą w usystematyzowaniu i utrwaleniu wiedzy.

Najnowsze wpisy

23.06.2024
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 10
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

13.06.2024
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 14 WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 15 WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 16
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 17
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 18 WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 19 WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 20
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 30 WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 31 WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 32
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 33
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 34 WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 35 WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 36
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami