ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zdobycie wykształcenia kierunkowego oraz odbycie praktyki zawodowej nie jest równoznaczne z możliwością wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jest konieczne uzyskanie odpowiednich uprawnień. Dowiedz się, w jaki sposób je zdobyć. Przekonaj się także, co umożliwia pełnienie samodzielnych funkcji technicznych oraz w jaki sposób dobrze przygotować się do egzaminu.

Podkarpacka Izba Budowlana – co umożliwiają samodzielne funkcje techniczne w budownictwie? 

Pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jest związane m.in. z właściwą oceną różnych zjawisk technicznych. Obejmuje to przede wszystkim:

 • kierowanie robotami budowlanymi (jako kierownik robót lub budowy),
 • projektowanie i opiniowanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych,
 • sprawowanie nadzoru autorskiego,
 • nadzór inwestorski,
 • kierowanie i kontrolowanie oraz nadzór powstawania konstrukcyjnych elementów budowlanych.

Uprawnienia dają także możliwość sprawowania kontroli technicznej nad utrzymaniem obiektów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą być pełnione wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, które zostały potwierdzone przez organy samorządu zawodowego przez wydanie stosownej decyzji. 

Podkarpacka Izba Inżynierów – proces nadawania uprawnień budowlanych

Każdy kandydat ubiegający się o uprawnienia budowlane musi przejść proces składający się z dwóch etapów:

 • sprawdzenia zgodności zdobytego wykształcenia oraz odbytej praktyki zawodowej z wymogami danej specjalności,
 • egzaminu pisemnego i ustnego sprawdzającego znajomość aktualnych przepisów prawa i procesu budowlanego oraz umiejętność zastosowania wiedzy technicznej w praktyce.

Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa zajmują się postępowaniem kwalifikacyjnym, przeprowadzaniem egzaminów oraz wydawaniem stosownych decyzji na wszystkie specjalności, oprócz architektonicznej. Za nią są odpowiedzialne Okręgowe Izby Architektów.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyznanie uprawnień w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. Na co najmniej 90 dni przed terminem egzaminu przewodniczący komisji wyznacza datę jego przeprowadzenia, termin składania wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami oraz wykaz aktów prawnych, których znajomość będzie sprawdzana. 

Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia budowlane, muszą złożyć wypełniony wniosek z kompletem dodatkowych dokumentów. Niezbędne jest także uiszczenie opłaty z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej:

 • 1 200 zł – dla projektowania bądź kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym lub pełnym zakresie,
 • 1 800 zł – dla projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym lub pełnym zakresie. 

Kandydaci, którzy przejdą proces kwalifikacji z pozytywnym wynikiem, zostają dopuszczeni do egzaminu pisemnego, a następnie ustnego. Podejście do niego również wiąże się z opłatami w wysokości:

 • 1200 zł – dla projektowania bądź kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym lub pełnym zakresie (700 zł za ponowne przystąpienie do części ustnej),
 • 1800 zł – dla projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym lub pełnym zakresie (dodatkowo 1000 zł za ponowne przystąpienie do części ustnej). 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zdobycie wykształcenia oraz zaliczenie praktyki zawodowej.

Podkarpacka Izba Inżynierów Budownictwa – co trzeba wiedzieć o wykazie prac projektowych 

Osoby, które ubiegają się o przyznanie uprawnień w zakresie projektowania, muszą dostarczyć komisji także wykaz prac projektowych. Musi on zawierać następujące informacje, aby został uznany za kompletny:

 • tytuł sporządzonego projektu,
 • datę wydania projektu,
 • dane projektanta wraz z uwzględnieniem zespołu,
 • określenie fazy projektu (wykonawczy lub budowlany),
 • dane sprawdzającego projekt,
 • dane inwestora (zamawiającego).

W takim wykazie trzeba uwzględnić wszystkie projekty, w których uczestniczył kandydat. Bardzo ważne jest także wyszczególnienie konkretnych prac, które wykonał osobiście. Wykaz prac musi zgadzać się z informacjami zawartymi w zbiorczym zestawieniu praktyk.

Podkarpacka Izba Budownictwa – przygotowanie do egzaminu

W sesji wiosennej egzamin pisemny odbędzie się 24 maja 2024 r. Wymaga on dobrego przygotowania. Warto zaopatrzyć się w praktyczny segregator z aktami prawnymi obowiązującymi na teście. Umożliwi on usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy niezbędnej na egzaminie. 

Po zaliczeniu części pisemnej kandydat do uprawnień budowlanych zostaje dopuszczony do spotkania z komisją. Zadaje ona pytania punktowane od 0 do 5. Po zaliczeniu egzaminu ustnego informacja o nadaniu uprawnień jest przesyłana przez komisję do centralnego rejestru e-CRUB. Po otrzymaniu decyzji niezbędne jest samodzielne złożenie wniosku o wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa. To wiąże się z opłatami za umieszczenie kandydata na liście, a także samo członkostwo oraz ubezpieczenie OC. Po otrzymaniu potwierdzenia wpisu można pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Najnowsze wpisy

23.06.2024
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 10
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

13.06.2024
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 14 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 15 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 16
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 17
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 18 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 19 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 20
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 30 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 31 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 32
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 33
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 34 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 35 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 36
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami