ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - podstawowe informacje

Uzyskanie uprawnień budowlanych pozwala rozwijać karierę zawodową oraz umożliwia wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jednak ich uzyskanie jest czasochłonnym procesem, który wymaga odpowiedniego przygotowania i zaangażowania. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące przebiegu tego procesu. Dowiedz się, jak wypełnić wniosek oraz życiorys zawodowy, aby o niczym nie zapomnieć.

Świętokrzyska Izba Budowlana – przebieg procesu ubiegania się o uprawnienia budowlane 

Osoby planujące uzyskać uprawnienia budowlane umożliwiające pełnienie samodzielnych funkcji technicznych muszą przede wszystkim zadbać o wykształcenie. Wybór odpowiedniej uczelni lub technikum jest niezbędny, aby było to możliwe. Najwięcej możliwości daje ukończenie studiów I lub II stopnia m.in. na takich kierunkach jak:

 • architektura,
 • architektura i urbanistyka,
 • budownictwo,
 • inżynieria i gospodarka wodna,
 • automatyka i robotyka,
 • górnictwo i geologia.

Każda specjalność oraz rodzaj i zakres uprawnień mają własne wymogi związane z wykształceniem i praktyką zawodową.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Na ich podstawie komisja przeprowadza proces kwalifikacyjny i wydaje decyzję o tym, czy konkretny kandydat zostanie dopuszczony do egzaminu pisemnego, a po jego zaliczeniu do części ustnej czy nie. 

Świętokrzyska Izba Inżynierów – jak wypełnić wniosek o uprawnienia budowlane?

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych można pobrać ze strony internetowej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Warto wiedzieć, że każdy organ w poszczególnym województwie przygotowuje własne wzory, które mogą się od siebie różnić. Jednak zawsze należy podać następujące informacje:

 • datę i miejsce wypełnienia wniosku,
 • dane kandydata wraz z adresem, numerem telefonu i e-mailem,
 • rodzaj uprawnień (do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bądź do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi),
 • nazwę specjalności (np. inżynieryjna mostowa, inżynieryjna wyburzeniowa, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych),
 • zakres uprawnień (w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń),
 • własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Do poprawnie wypełnionego wniosku należy dołączyć określone załączniki:

 • dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie (odpis dyplomu ukończenia studiów, potwierdzenie uzyskania tytułu zawodowego technika lub mistrza, dyplomu zawodowego w zawodzie na poziomie technika),
 • dla absolwentów studiów – suplement do dyplomu lub zaświadczenie o planie studiów,
 • dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (oświadczenia, zaświadczenia lub książki praktyki),
 • dowód opłacenia I raty postępowania kwalifikacyjnego,
 • wypełniony formularz osobowy,
 • wypełniony życiorys zawodowy,
 • zaświadczenie z uczelni o tym, że studia odbywały się na podstawie umowy zawartej z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa (jeśli dotyczy),
 • wykaz prac projektowych (wyłącznie dla praktyki projektowej).

Osoby, które mają już nadane inne uprawnienia budowlane, powinny załączyć kserokopię decyzji oraz dysponować oryginałem do wglądu. 

Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa – jak wypełnić życiorys zawodowy?

Życiorys zawodowy to jeden z dokumentów, który należy dołączyć do wniosku. Dokumentuje on przebieg dotychczasowej kariery. W tym załączniku należy podać następujące informacje:

 • dane osobowe, adres, numer telefonu,
 • tytuł zawodowy,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • nazwę kierunku studiów,
 • nazwę wydziału i uczelni,
 • okresy zatrudnienia w konkretnej instytucji,
 • zajmowane stanowiska.

W formularzu jest także miejsce na ewentualne uwagi oraz podpis kandydata. 

Świętokrzyska Izba Budownictwa – przebieg egzaminu

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Pierwsza z nich to test. Liczba pytań oraz czas przewidziany na rozwiązanie testu zależą od rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych. Inna jest także minimalna liczba poprawnych odpowiedzi, których trzeba udzielić, aby zdać egzamin. W sesji wiosennej odbędzie się on 24 maja 2024 r. Kandydaci, którzy go zaliczą, zostaną zakwalifikowani do części ustnej.

Egzamin w tej formie to spotkanie z komisją, która zadaje przygotowane wcześniej pytania. Trzeba opracować na nie odpowiedzi bazujące na aktualnych aktach prawnych oraz własnej wiedzy. 

Komisja kwalifikacyjna po zakończeniu egzaminów może wydać decyzję o:

 • nadaniu uprawnień budowlanych w określonej specjalności i zakresie,
 • odmowie przyznania uprawnień (ze względu na negatywny wynik części pisemnej lub ustnej).

Osoby, których dotyczy pierwszy ze scenariuszy, nie mogą od razu pełnić samodzielnych funkcji technicznych. Niezbędne jest dokonanie wpisu do Centralnego rejestru osób mających uprawnienia budowlane e-CRUB. Jest to dokonywane automatycznie, gdyż komisja przesyła niezbędne dokumenty. Po otrzymaniu decyzji o uwzględnieniu w bazie konieczne jest złożenie wniosku o wpis na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa. Dopiero po zakończeniu tej procedury można pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Najnowsze wpisy

23.06.2024
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 10
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

13.06.2024
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 14 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 15 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 16
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 17
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 18 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 19 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 20
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 30 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 31 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 32
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 33
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 34 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 35 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 36
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami