Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Uprawnienia budowlane Bielsko-Biała - niezbędne informacje

Droga do uzyskania uprawnień budowlanych 2024 w Bielsku-Białej. Jak powinna wyglądać?

Staranie się o nadanie uprawnień budowlanych w Polsce podlega rygorystycznym procedurom składającym się z dwóch kluczowych etapów. Nieodłącznymi elementami tego procesu są kwalifikacja kandydatów na podstawie zdobytego wykształcenia i odbytej praktyki zawodowej, a także egzamin pisemny i ustny. Za ich przeprowadzenie są odpowiedzialne okręgowe komisje kwalifikacyjne. Jak powinna wyglądać droga do uzyskania uprawnień budowlanych? Sprawdź.

Od czego zacząć starania o nadanie uprawnień budowlanych?

Aby móc starać się o uprawnienia budowlane w Bielsku-Białej 2024 r., należy spełnić kilka wymagań stawianych przez komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wszystkie zostały określone w ustawie Prawo budowlane, a także w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na podstawie tych przepisów każdy, kto:

 • zdobył odpowiednie wykształcenie (wyższe/tytuł technika/mistrza),
 • odbył praktykę zawodową,
 • przeszedł proces kwalifikacji,
 • otrzymał pozytywny wynik z egzaminu,

może uzyskać uprawnienia budowlane.

Jak widzisz, Twoje starania zaczynają się tak naprawdę już podczas wyboru kierunku studiów/zawodu. Przez lata nauki zdobywasz wiedzę i umiejętności konieczne do odbycia praktyki zawodowej. Te dwa warunki muszą zostać spełnione jeszcze przed rozpoczęciem procesu kwalifikacji do uprawnień budowlanych w Bielsku-Białej.

Jak wygląda kwalifikacja do uzyskania uprawnień budowlanych w Bielsku-Białej

Za przeprowadzenie procesu kwalifikacji do egzaminu na uprawnienia budowlane w Bielsku-Białej odpowiedzialna jest Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budowlanych. Szczegóły tego etapu zostały opisane w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych. Dokument ten określa między innymi, jakie dokumenty musisz dostarczyć komisji. Zostały w nim zawarte również wymagania dotyczące praktyki zawodowej czy sposób przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane.

Obecnie do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • formularz osobowy;
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • suplement do ww. dyplomu lub wypis z przebiegu studiów;
 • dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej;
 • wykaz prac projektowych wykonanych w ramach praktyki zawodowej;
 • dowód (kserokopia) uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Jeśli natomiast starasz się o rozszerzenie bądź uzupełnienie zdobytych już uprawnień budowlanych, musisz dostarczyć także kserokopię dokumentu, który je potwierdza.

Uprawnienia budowlane 2024. Terminy

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu to ostatni krok do zdobycia uprawnień budowlanych 2024 w Bielsku-Białej. Wiosna i jesień to dwa terminy, w których odbywają się część pisemna oraz ustna.

Podczas egzaminu zdający poddawany jest testowi jednokrotnego wyboru. Liczba i zakres pytań, a także czas na udzielenie odpowiedzi ustalane są na podstawie rodzaju i zakresu uprawnień, o jakie się ubiega.

Opłaty związane z uzyskaniem uprawnień budowlanych w Bielsku-Białej

Uzyskanie uprawnień budowlanych w Bielsku-Białej wiąże się z pewnymi kosztami. Ustala je właściwa izba samorządu zawodowego. Opłaty Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dzielą się na dwie kategorie – za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz za przeprowadzenie egzaminu. W 2024 r. na podstawie Uchwały nr 44/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne wynoszą one:

 • opłata kwalifikacyjna dla oddzielnych uprawnień do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi – 1200 zł;
 • opłata kwalifikacyjna dla łączonych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – 1800 zł;
 • opłata za przeprowadzenie egzaminu dla oddzielnych uprawnień do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi – 1200 zł za cały egzamin, 700 zł za część ustną dla osób, które uprzednio jej nie zaliczyły;
 • dla łączonych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – 1800 zł za cały egzamin, 700 zł za część ustną dla osób, które uprzednio jej nie zaliczyły.

Opłaty te są takie same dla uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie oraz bez ograniczeń.

Najnowsze wpisy

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami