Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane w Rzeszowie

Zdobądź uprawnienia budowlane w Rzeszowie - poradnik

Uzyskanie uprawnień budowlanych wymaga kierunkowego wykształcenia, odbycia praktyk zawodowych, a także zdania egzaminu. Jest to niezbędne do wykonywania obowiązków kierownika robót i budowy, projektanta czy inspektora nadzoru inwestorskiego. Przekonaj się, jak zdobyć takie uprawnienia w Rzeszowie i całym województwie podkarpackim.

Uprawnienia budowlane 2024 Rzeszów – gdzie można je uzyskać?

W przypadku kandydatów do uzyskania uprawnień budowlanych z województwa podkarpackiego organem, który je nadaje, jest Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Uprawnienia budowlane podkarpackie – kto może je uzyskać?

O nadanie uprawnień budowlanych mogą starać się osoby z wykształceniem zgodnym z wymogami określonej specjalności. Największe możliwości mają absolwenci studiów wyższych, ale w niektórych przypadkach wystarczy także tytuł zawodowy technika lub mistrza. Kandydaci do uzyskania uprawnień muszą także odbyć praktyki trwające od roku do 4 lat. Wymagane jest to, aby były one prowadzone przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Niezbędne jest również udokumentowanie przebiegu praktyk oraz uzyskanie stosownego oświadczenia.

Warunkiem ich zaliczenia jest uczestnictwo w pracach projektowych lub pełnienie funkcji technicznej na budowie. Najczęściej praktyki odbywa się już po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia, jednak przepisy prawa dopuszczają możliwość ich rozpoczęcia już po 3 roku studiów.

Uprawnienia budowlane Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – specjalności

Uprawnienia budowlane są wydawane dla następujących specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlanej;
 • architektonicznej;
 • drogowej;
 • elektrycznej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych);
 • hydrotechnicznej;
 • kolejowej (kolejowe obiekty budowlane lub sterowanie ruchem kolejowym);
 • mostowej;
 • sanitarnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych);
 • telekomunikacyjnej;
 • wyburzeniowej.

Wyróżnia się także uprawnienia budowlane architektoniczne, które są wydawane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Architektów.

Uprawnienia budowlane wiosna 2024 Rzeszów – jak przebiega kwalifikacja?

Osoby, które zdobyły odpowiednie wykształcenie oraz odbyły praktyki zawodowe i chcą uzyskać uprawnienia budowlane, muszą złożyć wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Jej zadaniem jest zweryfikowanie wszystkich informacji oraz sprawdzenie, czy są one zgodne z wnioskowaną specjalnością. Jeśli tak, kandydat zostaje dopuszczony do egzaminu pisemnego, a następnie ustnego.

Proces kwalifikacji jest odpłatny i za jego przeprowadzenie trzeba zapłacić:

 • 1200 zł – w przypadku ubiegania się o odrębne uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w pełnym, lub ograniczonym zakresie;
 • 1800 zł – w przypadku ubiegania się o łączone uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w pełnym lub ograniczonym zakresie.

Takie same kwoty należy uiścić za egzamin. Opłaty są niższe w przypadku osób przystępujących po raz kolejny do części ustnej. Wynoszą kolejno 700 zł i 1000 zł.

Uprawnienia budowlane – egzamin w Rzeszowie

Egzamin w sesji wiosennej zostanie przeprowadzony 24 maja 2024 r. Dla specjalności architektonicznej odbędzie się on 7 czerwca 2024 r.

Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej. Pierwsza z nich to test sprawdzający znajomość przepisów prawa budowlanego. Część ustna to spotkanie z komisją egzaminacyjną, która ma ocenić umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy technicznej. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów kandydat otrzymuje uprawnienia budowlane.

Uprawnienia budowlane podkarpackie – przygotuj się do egzaminu

Na naszym portalu znajdziesz materiały edukacyjne przydatne podczas nauki do egzaminu. Przygotowaliśmy m.in. program Egzamin Ustny zawierający pytania wraz z opracowanymi odpowiedziami. Dzięki niemu można skutecznie utrwalić wiedzę potrzebną do zdania egzaminu oraz uzyskania uprawnień. Zapraszamy wszystkich kandydatów do skorzystania z opracowanych pomocy naukowych.

Najnowsze wpisy

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami