Akty prawne na egzamin ustny na uprawnienia budowlane 2017


Przygotowałeś się już do egzaminu pisemnego? Pamiętaj, że czas pomiędzy egzaminem pisemnym, a ustnym wynosi tylko kilka dni ( w niektórych przypadkach jest to tylko jeden dzień). W ofercie posiadamy komplet aktów prawnych, które możesz wydrukować i zabrać ze sobą na egzamin ustny. Użytkownicy bardzo chwalą sobie możliwość zakupu i wydruku oferowanych przez nasz portal aktów prawnych. Po wydruku możesz zaznaczyć sobie kolorowymi samoprzylepnymi karteczkami najważniejsze akty i wpiąć je w segregator. Tak przygotowany komplet możesz zabrać ze sobą. Pamiętaj, że na egzaminie ustnym będzie czekało na swoją kolej bardzo dużo osób, a ilość aktów prawnych oferowanych przez izbę jest ograniczona. Więc, aby uniknąć niepotrzebych stresów zabierz swoje akty ze sobą. Akty prawne znajdują się w naszym programie JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 dostępne po linkiem TUTAJ. Program umożliwia filtorawnie aktów aktów prawnych według specjalności, więc tylko pobierasz program, aktywujesz, wybierasz swoją specjalność i drukujesz. To taki proste 🙂

 

Poniżej zamieściliśmy spis aktów prawnych dostępnych w naszym programie:

 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane.

Jednolity tekst Dz. U.16.290
Zmiany: Dz.U.16.961 art.9, Dz.U.16.1250 art.8, Dz.U.16.1165 art.4, Dz.U.16.2255 art.5.


2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jednolity tekst Dz.U.15.1422

3. Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.

Dz.U.95.50.271

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

Dz.U.13.640

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Dz.U.15.1744

6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.08.1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.96.103.477
Zmiana: Dz.U.01.120.1291, Dz.U.16.183 par.1

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Jednolity tekst Dz.U.14.1853

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dz.U.07.86.579


9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

Jednolity tekst Dz.U.14.81

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Dz.U.02.12.116
Zmiana: Dz.U.10.65.409 par.1,Dz.U.14.857 par.1

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.06.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dz.U.98.101.645

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31.08.1998 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dla lotnisk cywilnych.

Dz.U.98.130.859
Zmiany: Dz.U.03.130.1191, Dz.U.08.178.1098 par.1

13. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowej certyfikacji.

Dz.U.13.1020


14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Dz.U.98.151.987
Zmiany: Dz.U.14.867 par.1

15. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Jednolity tekst: Dz.U.16.124

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Dz.U.99.74.836
Zmiana: Dz.U.09.205.1584 par.1

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Dz.U.00.63.735
Zmiany: Dz.U.10.65.408 par1, Dz.U.12.608 par.1, Dz.U.13.528 par.1, Dz.U.14.858 par.1, Dz.U.15.331 par.1

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Dz.U.05.219.1864
Zmiana: Dz.U.10.115.773 par.1

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych.

Dz.U.06.206.1516


20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.06.2011 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie.

Dz.U.11.144.859


21. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne.

Dz.U.12.508

21a. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

Dz.U.15.680


22. Rozporządzenie Ministra TBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz.U.12.462
Zmiana: Dz.U.13.762 par.1, Dz.U.15.1554 par. 1

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych.

Dz.U.04.198.2043

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953
Zmiana: Dz.U.04.198.2042, Dz.U.15.1775 par. 1

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.01.138.1554

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Dz.U.95.25.133

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dz.U. 2014 poz. 1278

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.08.2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

Dz.U. 16.1493


29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Dz.U.12.463

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

Dz.U.03.120.1134

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.

Dz.U.03.120.1135

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23.10.2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Dz.U.14.1513

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1126

34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli.

Dz.U.03.132.1231

35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.11.2010 w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda.

Dz.U.10.235.1539

36. Ustawa z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu.

Jednolity tekst: Dz.U.16.1067

37. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Jednolity tekst: Dz.U.16.1725

38. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

Dz.U.03.220.2174

39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.10.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Dz.U.02.194.1635

40. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Jednolity tekst Dz.U.16.1570

 

41. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.12.2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym.

Dz.U.15.2332

42. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

Dz.U.15.2342

43. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

Dz.U.16.1968

44. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji.

Tekst jednolity: Dz.U.15.1483

45. POLSKIE NORMY, WYTYCZNE, INSTRUKCJE, PORADNIKI - których wykaz i zakres znajomości określi Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

46. Oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej.


47. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.

Dz.U.02.241.2077
Zmiana: Dz.U.10.198.1316 par.1

48. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności.

Jednolity tekst Dz.U.16.655
Zmiana: Dz.U.16.1228


49. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2.06. 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Dz.U.16.806

50. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17.06.2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami.

Dz.U.16.878

51. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jednolity tekst Dz.U.16.1629
Zmiany: Dz.U.16.1948 art.13

52. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Dz.U.2011.299.1772

53. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Dz.U.12.1246

54. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Jednolity tekst Dz.U.16.1034


55. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy.

Jednolity tekst: Dz.U.16.1666
Zmiany: Dz.U.16.2138 art.5, Dz.U.16.2255 art.2

56. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Jednolity tekst Dz.U.16.2057

57. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Jednolity tekst Dz.U.16.1509

58. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Dz.U.09.105.870

59. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Dz.U.09.14.80
Zmiana: Dz.U.10.218.1440, Dz.U.10.240.1612 (sprostowanie błędu)

60. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego.

Dz.U.10.2.6

61. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Dz.U.93.96.437

62. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.

Dz.U.93.96.438

63. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie beczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Dz.U.94.21.73

64. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.04.180.1860
Zmiany: Dz.U.05.116.972 par.1, Dz.U.07.196.1420 par.1

65. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Dz.U.96.62.287

66. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.97.109.704
Zmiany: Dz.U.04.246.2468, Dz.U.05.117.986

67. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650
Zmiany: Dz.U.07.49.330 par.1, Dz.U.08.108.690 par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1

68. Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.

Dz.U.77.7.30

69. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dz.U.98.148.973

70. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Dz.U.13.492


71. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Dz.U.00.26.313
Zmiany: Dz.U.00.82.930, Dz.U.09.56.462 par.1

72. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Dz.U.00.40.470

73. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.01.118.1263

74. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Dz.U.02.191.1596
Zmiana: Dz.U.03.178.1745

75. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Dz.U.03.47.401

76. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu.

Dz.U.04.7.59

77. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.07.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrz-zakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.

Jednolity tekst: Dz.U.16.262

78. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej
komunikacji międzymiastowej.

Dz.U.02.37.341
Zmiany: Dz.U.05.219.1866″

Zmiany: Dz.U.04.96.959 art.21, Dz.U..04.120.1252 art.15, Dz.U.04.210.2135, Dz.U.05.10.72, Dz.U.09.20.106 art.3, Dz.U.16.1954 art.8

79. Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Jednolity tekst Dz.U.15.1242
Zmiany: Dz. U. 15.1066 art. 12, Dz.U.15.1442, Dz.U.15.1735, Dz.U.16.1807, Dz.U.16.1948

80. Ustawa z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Jednolity tekst: Dz.U.04.3.20
Zmiany: Dz.U.04.96.959 art.21, Dz.U..04.120.1252 art.15, Dz.U.04.210.2135, Dz.U.05.10.72, Dz.U.09.20.106 art.3, Dz.U.16.1954 art.8

81. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dz.U.04.71.649
Zmiana: Dz.U.10.162.1089 par.1

82. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

Dz.U.05.216.1824

83. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

Dz.U.11.8.31

84. Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

Jednolity tekst Dz.U.15.640
Zmiany: Dz.U.15.1240 art.77, Dz.U.16.542 art.109, Dz.U.16.691 art.2, Dz.U.16.868 art.38, Dz.U.16.1165, Dz.U.16.1265

85. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.07.247.1835
Zmiana: Dz.U.11.87.488 par.1

86. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Jednolity tekst: Dz.U.16.672
Zmiany: Dz.U.16.903 art.6, Dz.U.16.1250 art.17, Dz.U.16.1427 (sprost.), Dz.U.16.831 art.45,Dz.U.16.1991 art.2, Dz. U.16.1933, art.5, M.P. 16.718 (zm. pośrednia), M.P.16. 992 (zm. pośrednia), Dz. U.15.1936 art.2, Dz.U.16.2255 art.13, Dz.U.16.2260 art.35

87. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10.11.2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN.

Dz.U.10.215.1414

88. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.10.2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

Dz.U.15.1875
Zmiany: MP15.815

89. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

Dz.U.03.192.1883

90 . Ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Jednolity tekst: Dz.U.16.1688


91. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

Tekst jednolity: Dz.U.16.1987
Zmiany: Dz.U.15.1936 art.5, Dz.U.16.1954 art. 24


92. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

Dz.U.13.523


93. Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Tekst jednolity: Dz.U.16.353
Zmiany: Dz.U.15.1936 art.1 (od 2017r.). Dz.U.16.831 art.47, Dz.U.16.961 art.11, Dz.U.16.1250 art.37, Dz.U.16.1579 art.103, Dz.U.16.2003 art.11

94. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jednolity tekst Dz.U.15.1412
Zmiany: Dz.U.16.1165 art.2, Dz.U.16.2003 art.1

95. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych.

Dz.U.02.210.1792

96. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne

Jednolity tekst Dz.U.15.469
Zmiany: Dz.U.15.1590 art.2, Dz.U.15.1642 art.6, Dz.U.15.2295 art.1, Dz.U.16.352 art.31, Dz.U.16.1250 art.21, Dz.U.16.2260 art.37

97. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Dz.U.14.1800

98. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Jednolity tekst Dz.U.15.139
Zmiany: Dz.U.15.1893 art.18, Dz.U.16.1250 art.1250 art.18

99. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Tekst Jednolity: Dz.U.16.1757

100. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dz.U.15.1989

101. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Jednolity tekst Dz.U.16.191
Zmiany: Dz.U.16.298 (sprostowanie), Dz.U.16.904 art.30 (obowiązuje od 2.07.2016), Dz.U.16.2138 art.7.

102. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dz.U.10.109.719

103. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Dz.U.09.124.1030

104. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.15.2117


105. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Dz.U.07.143.1002
Zmiana: Dz.U.10.85.553 par.1

106. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.

Tekst jednolity Dz.U.15.1125
Zmiany: Dz.U.16.1228 art.8, Dz.U.16.1165 art.5, Dz.U.16.2255 art.12

107. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego

Dz.U.01.30.346

108. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Dz.U.01.79.849
Zmiana: Dz.U.03.50.426

109. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Dz.U.12.1468

110. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Dz.U.03.193.1890

111. Ustawa z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Jednolity tekst Dz.U.15.641
Zmiany: Dz.U.15.901 art.1, Dz.U.15.238 art.99, M.P.15.1259, Dz.U.16.615 art.8, Dz.U.16.770 art.2, Dz.U.16.1020 art.6, Dz.U.16.1250 art.9, Dz.U.16.1920 art.58, M.P.16.1171 (zm. pośrednia), Dz.U.16.2260 art.12

112. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Jednolity tekst Dz.U.16.1440
Zmiany:Dz.U.16.1920 art.57, Dz.U.16.2255 art.3

113. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2011 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednolity tekst: Dz.U.14.1608


114. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Jednolity tekst Dz.U.16.1264

115. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu.

Dz.U.08.193.1192

116. Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Jednolity tekst Dz.U.15.2031
Zmiany: Dz.U.16.1250 art.28

117. Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym.

Jednolity tekst Dz.U.16.1727
Zmiany: Dz.U.16.1920 art.61, Dz.U.16.1923 art.1, Dz.U.16.2138 art.19


118. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6.11.2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei.

Dz.U.16.254


119. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.08.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczalnych usytuowania drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

Jednolity tekst: Dz.U.14.1227

120. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Jednolity tekst Dz.U.15.360
Zmiany: Dz.U.15.1476 par. 1, Dz.U.16.1849 art.1


121. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.

Jednolity tekst Dz.U.12.1059
Zmiany: Dz.U.13.984 art.1; Dz.U.13.1238 art.2, Dz.U.14.457 art.2, Dz.U.14.490, Dz.U.14.900, Dz.U.14.942, Dz.U.14.984, Dz.U.14.1101 art.4, Dz.U.14.1662 art.7, Dz.U.15.151 art.2, Dz.U.15.478 art.179, Dz.U.15.942 art.1, Dz.U.15.1618 art.1, Dz.U.15.1960 art.3, Dz. U. 15.478 art.222, Dz.U.15.2365 art.2, Dz.U.16.266 art.3, Dz.U.16.925 art.2, Dz.U.16.1052 art.2, Dz.U.16.1165 art.1, Dz.U.16.1986 art.1, Dz.U.16.2260 art.16

122. Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Dz.U.14.1200
Zmiany: Dz.U.15.151 art.5, Dz.U.16.1250 art.54


123. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.07.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

Jednolity tekst Dz.U.14.1059

124. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.

Dz.U.07.16.92

125. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Dz.U.07.93.623
Zmiany: Dz.U.08.30.178, Dz.U.08.162.1006 par.1

126. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci.

Dz.U.03.89.828
Zmiana: Dz.U.03.129.1184 (sprostowanie błędów), Dz.U.05.141.1189

127. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Dz.U.15.376


128. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.04.2015 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Dz.U.15.607


129. Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Jednolity tekst Dz.U.16.1489
Zmiany: Dz.U.14.1198 art.11, Dz.U.16.1579 art.93, Dz.U.16.1954 art.17, Dz.U.16.2003 art.9


130. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.07.2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego.

Dz.U.08.145.919

131. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.08.2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa.

Dz.U.04.180.1855
Zmiany: Dz.U.16.964 par.1

132. Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej.

Jednolity tekst: Dz.U.16.1258

133. Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Jednolity tekst Dz.U.16.1537
Zmiany: Dz.U.16.1920 art.65, Dz.U.16.903 art.1, Dz.U.16.2003 art.14

134 . Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Jednolity tekst: Dz.U.16.1131
Zmiany: Dz.U.14.1133 art.1, Dz.U.16.1991 art.3, M.P.16.873 (zm. pośrednia), M.P.16.888 (zm. pośrednia)

135. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych, wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.

Dz.U.02.109.961
Zmiany: Dz.U.04.24.213, Dz.U.07.106.726

136. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.

Dz.U.11.288.1696
Zmiany: Dz.U.15.964 par.1

137. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologicznoinżynierskiej.

Dz.U.16.2033

138. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednolity tekst: Dz.U.16.778
Zmiany: Dz.U.16.904 art.40, Dz.U.16.961 art.10, Dz.U.16.1250 art.26, Dz.U.16.1579 art.83


139. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.U.03.164.1587

140. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.U.03.164.1588

141. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Dz.U.03.164.1589

142. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Jednolity tekst: Dz.U.16.2147
Zmiany: Dz.U.16.2260 art.19

143. Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Jednolity tekst Dz.U.15.909
Zmiany: Dz.U.15.1338 art.1, Dz.U.15.1695 art.1, Dz.U.16.904 art.31


144. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Jednolity tekst: Dz.U.16.2134

145. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28.10.2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016.

M.P.16.1018

146 . Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Jednolity tekst Dz.U.14.1446
Zmiany: Dz.U.15.397 art.27, Dz.U.15.774 art.8, Dz.U.15.1505 art.13, Dz.U.16.1330 art.1,
Dz.U.16.1887 art.1

147. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwania zabytków.

Dz.U.15.1789

148. Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jednolity tekst Dz.U.16.666
Zmiany: Dz.U.15.1923 art.2, Dz.U.16.1333 art.1

149. Ustawa z dnia 21.06.2002 r. – o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Jednolity tekst Dz.U.15.1100
Zmiany: Dz.U.15.1893 art.24, Dz.U.16.544 art.1, Dz.U.16.1579 art.79, Dz.U.16.1250 art.23

150. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4.07.2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Jednolity tekst Dz.U.16.565

151. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3.06.2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych.

Dz.U.16.808

152. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.11.2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Dz.U.02.203.1716

153. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16.06.2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo amunicji.

Dz.U.16.897

154. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13.11.2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

Dz.U.12.1293

155. Ustawa Ministra Infrastruktury z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Tekst jednolity: Dz.U.16.1834
Zmiany: Dz.U.16.1954 art.23

156. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.02.2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczenia terenów.

Dz.U.11.42.216

157. Oświadczenie rządowe z dnia 28.05.2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30.09.1957 r.

Tekst jednolity Dz.U.13.815

158. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny.

Jednolity tekst Dz.U.16.380
Zmiany: Dz.U.16.585 art.3, Dz.U.15.1311 art.1, Dz.U.16.1579 art.51, Dz.U.16.2255 art.1

159. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Tekst jednolity Dz.U.15.2164
Zmiany: Dz.U.16.831 art.46, Dz.U.16.996 art.355, Dz.U.16.1020 art.1, Dz.U.16.1250 art.29, Dz.U.16.1265 art.4, Dz.U.16.1579 art.87, Dz.U.16.1920 art.62, Dz.U.16.2260 art.47

160. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Dz.U.04.130.1389

161. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

Dz.U.16.1126


162. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Tekst jednolity Dz.U.13.1129

163. Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Jednolity tekst: Dz.U.17.130


164. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Jednolity tekst: Dz.U.16.23
Zmiany: Dz.U.16.868 art.30, Dz.U.16.996 art.341, Dz.U.16.1579 art.50, Dz.U.16.2138 art.2

PROGRAM JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 możesz zakupić również w promocji z programem TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 (wersja na komputer i wersja na telefon). Dostępne promocje zamieściliśmy niżej:

 

PROMOCJA 2 w 1 - sprawdź

 

PROMOCJA 3 w 1 - sprawdź

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami