Dokumentowanie praktyki zawodowej


Zapewne dużo osób przed przystąpieniem do egzaminu na uprawnienia budowlane zastanawia się jak udokumentować swoje doświadczenie wynikające z praktyki zawodowej. Sprawa na przestrzeni ostatnich lat ulegała zmianom, co doprowadziło, że dokumentowanie praktyki w poszczególnych okresach znacznie różni się między sobą.


W dniu 24 września 2014 roku zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w którym zrezygnowano z prowadzenia książki praktyki zawodowej. Co znacznie uprościło dokumentowanie swojej pracy na budowie lub w biurze projektowym. Następnego dnia tj. 25 września 2014 roku rozporządzenie weszło w życie i od tej daty dokumentowanie praktyki odbywa się według nowych zasad.


Aktualnie dokumentowanie praktyki zawodowej dzielimy na 2 etapy:


ETAP 1 - praktyka do dnia 24.09.2014 - dokumentowanie praktyki zawodowej w książce praktyki budowlanej


Osoby, które pobrały książkę praktyki zawodowej z izby i rozpoczęły praktykę, dokumentują w niej swoją pracę na budowie lub przy sporządzaniu projektów w biurze projektowym do dnia 24.09.2014 roku. Książka praktyki zawodowej składa się z dwóch części: zbiorcze zestawienie praktyki oraz szczegółowy przebieg praktyki zawodowej. W pierwszej części wpisujemy obiekty nad którymi pracowaliśmy. Tutaj jest ważne, aby wpisy były chronologiczne. W tabelce zamieszczamy takie informacje jak: dane dotyczące inwestycji, czas praktyki zgodnie z datami, formę zatrudnienia i funkcję jaka była pełniona. Na koniec każdej inwestycji wpisujemy zsumowany czas liczony w miesiącach. Osoba kierująca praktyką potwierdza własnoręcznym podpisem i pieczątką z numerem uprawnień odbycie praktyki. W drugiej części książki znajduje się szczegółowy przebieg praktyki zawodowej. Tutaj zamieszczamy cotygodniowe wpisy określające prace jakie wykonywaliśmy na budowie lub w biurze projektowym. Wpisy te muszą co najmniej raz w miesiącu być potwierdzone przez osobę kierującą praktyką z podpisem, pieczątką oraz krótką opinią, np. “Potwierdzam odbycie praktyki". Na koniec każdej praktyki, niezależnie od comiesięcznych potwierdzeń kierujący praktyką musi wystawić szczegółową opinię dotyczącą jego podopiecznego. Opinia ta, również musi zostać podpisana oraz opatrzona pieczątką z numerem uprawnień.


ETAP 2 - praktyka od dnia 25.09.2014 - dokumentowanie praktyki zawodowej w zbiorczym zestawieniu praktyki i oświadczeniu potwierdzającym praktykę budowlaną.


Od dnia 25.09.2014 praktykę zawodową dokumentuje się wypełniając zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej z dołączonym oświadczeniem opiekuna praktyki potwierdzającym praktykę budowlaną. W zbiorczym zestawieniu praktyki zamieszczamy wpisy dotyczące inwestycji wraz z opisem charakterystycznych parametrów obiektu, czas trwania praktyki (w tygodniach), a także formę odbywania praktyki. Na koniec inwestycji opiekun, który kierował nasza praktyką potwierdza wpisy swoim własnym podpisem wraz z pieczątką z numerem uprawnień budowlanych. Dodatkowo opiekun podpisuje oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej określając inwestycję oraz potwierdzając stanowisko jakie pełnił. W przypadku, gdy praktykę wykonywaliśmy na kilku obiektach, w których mieliśmy kilku opiekunów - oświadczenie musi być stworzone dla każdego opiekuna oddzielnie. W przypadku zmiany kierownika budowy lub projektanta nadzorującego praktykę w zbiorczym zestawieniu praktyki zaleca się, aby napisał on opinię o swoim podopiecznym - podpisując się pod nią oraz stawiając pieczątkę z numerem uprawnień budowlanych.

 

Wzór wypełnionej książki praktyk potrzebnej do dokumentowania praktyki zawodowej przed 24.09.2014 roku jest dostępny za darmo po pobraniu i aktywacji programu w zakładce:

 

“PROGRAM DO NAUKI 2017 - NA KOMPUTERY / LAPTOP / NOTEBOOK - WINDOWS"

 

LUB

 

“PROGRAM DO NAUKI 2017 - TABLET / TELEFON /ANDROID / WINDOWS / MAC"

 

LUB

 

“PROGRAM JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017"

 

Po aktywacji progamu zestaw zostanie automatycznie wysłany na podany adres e-mail.

 

Po dniu 24.09.2014 praktykę zawodową należy dokumentować w specjalnym zbiorczym zestawieniu oraz należy dołączyć oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej.

 

Wzór dokumentów potrzebnych do dokumentowania praktyki zawodowej po 24.09.2014 roku jest dostępny za darmo po pobraniu programu i aktywacji programu w zakładce:

 

“PROGRAM DO NAUKI 2017 - NA KOMPUTERY / LAPTOP / NOTEBOOK - WINDOWS"

 

LUB

 

“PROGRAM DO NAUKI 2017 - TABLET / TELEFON /ANDROID / WINDOWS / MAC"

 

LUB

 

“PROGRAM JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017"

 

Po aktywacji progamu zestaw zostanie automatycznie wysłany na podany adres e-mail.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami