Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym


Jeżeli chodzi o nową budowę w prawie budowlanym wprowadzono następujące zmiany. Artykuł 29 ust. 1 od 1 stycznia 2017 roku został powiększony o:


• do rozpoczęcia robót polegających na budowie naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 metrów nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (przed zmianami naziemne silosy mogły mieć wysokość do 4,5 metra)

 

• do rozpoczęcia robót polegających na budowie wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (przed zmianami altany zakwalifikowane były jako wolno stojące parterowe budynki gospodarcze)

 

• do rozpoczęcia robót polegających na budowie zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (przed zmianami zjazdy oraz zatoki parkingowe były dopuszczalne bez uzyskania pozwolenia na budowę tylko na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych)

 

• do rozpoczęcia robót polegających na budowie przepustów o średnicy do 100 cm nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (jest to nowa pozycja)

 

• do rozpoczęcia robót polegających na budowie tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (przed zmianami do końca roku 2016 termin ten wynosił 120 dni)

 

• do rozpoczęcia robót polegających na budowie instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego obiektu nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami