Terminy przy zgłaszaniu robót - zmiany w Prawie Budowlanym


Po nowelizacji ustawy Prawo Budowlane zmianie uległy również terminy obowiązujące przy zgłaszaniu robót budowlanych. Od 1 stycznia 2017 roku organ administracji architektoniczno - budowlanej może wnieść sprzeciw w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych. Przed zmianami ten czas był trochę dłuższy i wynosił 30 dni. Zmniejszając czas będzie można przystąpić do rozpoczęcia robót budowlanych na budowie szybciej.


Ponadto w Prawie Budowlanym pojawił się nowy przepis - art. 30 ust. 5aa - brzmienie: " Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Przepis ust. 5e stosuje się odpowiednio."

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami