Aktualności

Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane
25.11.2023

EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Statystyki wskazują na to, iż pierwsza część egzaminu na uprawnienia budowlane, która odbywa się w formie pisemnej, stanowi tę łatwiejszą. Realizowana jest w oparciu o konkretne procedury. Czas trwania egzaminu testowego, jego zakres, a także ilość pytań w nim zawarta określane są indywidualnie, zależnie od specjalności i typu uprawnień.


Pierwszym etapem egzaminu na uprawnienia budowlane jest część pisemna. Służy weryfikacji kandydata pod kątem znajomości przepisów prawnych, dotyczących realizacji procesu budowlanego. Według statystyk część ustna egzaminu jest trudniejsza od pisemnej, jednak do egzaminu testowego także warto się właściwie przygotować. Warto wspomnieć, że zdawalność na egzaminie pisemnym stale spada i zjawisko to zauważalne jest od kilku lat.

Egzamin pisemny – przebieg i formaEgzamin pisemny ma formę testu jednokrotnego wyboru. Zadaniem zdającego jest oznaczenie prawidłowej odpowiedzi spośród trzech możliwości. Zdający wchodzą na salę, po czym są im rozdawane zestawy pytań egzaminacyjnych. Komisje zazwyczaj starają się, by kandydaci, ubiegający się o takie same uprawnienia, nie zajmowali sąsiednich miejsc.

Jeśli zdający w czasie trwania części pisemnej skorzysta z urządzenia odtwarzającego czy służącego do odbioru lub przekazu danych, albo z opracowania z zakresu zagadnień egzaminacyjnych, skutkiem dla niego będzie przerwanie egzaminu i niezdanie go.

Warunki, jakie należy spełnić, aby zostać dopuszczonym do egzaminuWymóg, jaki absolutnie trzeba spełnić, by zostać dopuszczonym do egzaminu w formie testowej, jest przejście procesu kwalifikacyjnego z pozytywnym rezultatem.

Kolejny warunek to uiszczenie opłaty, która obejmuje drugą ratę za postępowanie kwalifikacyjne. Przelew należy wykonać nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu. Na wszelki wypadek potwierdzenie wykonania przelewu warto zabrać ze sobą na egzamin.

Data i miejsce egzaminu w formie testowejEgzaminy na uprawnienia budowlane organizowane są przynajmniej dwa razy w roku, zwyczajowo jesienią i wiosną. Odbywają się równocześnie w każdej spośród okręgowych izb. Datę określa komisja kwalifikacyjna, podając ją do wiadomości publicznej przynajmniej 90 dni przed terminem egzaminu. Z kolei miejsce tego wydarzenia każda okręgowa izba inżynierów wybiera niezależnie.

Miesiąc przed wyznaczonym terminem do każdej spośród osób zainteresowanych dostarczany jest list polecony, zawierający informację o zakwalifikowaniu do egzaminu, a także o dokładnej dacie i miejscu jego zdawania.

Jakich pytań można spodziewać się na egzaminie pisemnym?Za treść arkuszy egzaminacyjnych odpowiada Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB. Tworzy je, bazując na obecnie obowiązujących przepisach. Każdy egzamin poprzedza opublikowanie przez Izbę zestawienia wymaganych norm i aktów prawnych. Na egzaminie oczekuje się również wiedzy z tego zakresu. Baza zawiera kilka tysięcy pytań, w oparciu o które testy układane są losowo dla danych specjalności oraz typów uprawnień budowlanych.

Ilość pytań, czas trwania oraz zakres egzaminu testowegoLiczbę pytań, czas trwania, a także zakres egzaminu pisemnego ustala się zależnie od uprawnień, o które stara się kandydat. Wytyczne kształtują się następująco:

nieograniczone uprawnienia – łącznie dla projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi

90 pytań, gdzie:

• 63 pytania związane są z ustawą Prawo budowlane, a także z innymi ustawami, zgodnymi z zakresem specjalności uprawnień, o jakie zawnioskował kandydat, jak również aktami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie
• 18 pytań obejmuje zagadnienie higieny pracy oraz warunków bezpieczeństwa podczas realizowania robót budowlanych
• 9 pytań dotyczy postępowania administracyjnego

Łącznie egzamin trwa 135 minut
Minimalna liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi – 68

nieograniczone uprawnienia – odrębnie w zakresie projektowania bądź w ramach kierowania robotami budowlanymi

75 pytań, gdzie:

• 53 pytania dotyczą ustawy Prawo budowlane, jak również innych ustaw, zgodnych z zakresem specjalności uprawnień, o jakie zawnioskował kandydat, oraz aktów wykonawczych, które wydano na ich podstawie
• 15 pytań porusza zagadnienie higieny pracy oraz warunków bezpieczeństwa podczas realizowania robót budowlanych
• 7 pytań traktuje o postępowaniu administracyjnym

Łącznie egzamin trwa 115 minut
Minimalna liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi – 57

uprawnienia z ograniczeniami – łącznie dla projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi

60 pytań, gdzie:

• 42 pytania związane są z ustawą Prawo budowlane, a także z innymi ustawami, zgodnymi z zakresem specjalności uprawnień, o jakie zawnioskował kandydat, jak również aktami wykonawczymi, wydanymi w oparciu o nie
• 12 pytań obejmuje zagadnienie higieny pracy oraz warunków bezpieczeństwa podczas realizowania robót budowlanych
• 6 pytań traktuje o postępowaniu administracyjnym

Łącznie egzamin trwa 90 minut
Minimalna liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi – 45

uprawnienia z ograniczeniami – odrębnie w zakresie projektowania bądź w obrębie kierowania robotami budowlanymi

45 pytań, gdzie:

• 32 pytania dotyczą ustawy Prawo budowlane, jak również innych ustaw, zgodnych z zakresem specjalności uprawnień, o jakie zawnioskował kandydat, oraz aktów wykonawczych, które wydano na ich podstawie
• 9 pytań porusza zagadnienie higieny pracy oraz warunków bezpieczeństwa podczas realizowania robót budowlanych
• 4 pytania dotyczą postępowania administracyjnego

Łącznie egzamin trwa 70 minut
Minimalna liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi – 34

uprawnienia z ograniczeniami w ramach kierowania robotami budowlanymi, dedykowane kandydatom, którzy uzyskali tytuł zawodowy mistrza

45 pytań, gdzie:

• 32 pytania związane są z ustawą Prawo budowlane, a także z innymi ustawami, zgodnymi z zakresem specjalności uprawnień, o jakie zawnioskował kandydat, jak również aktami wykonawczymi, wydanymi w oparciu o nie
• 9 pytań obejmuje zagadnienie higieny pracy oraz warunków bezpieczeństwa podczas realizowania robót budowlanych
• 4 pytania traktują o postępowaniu administracyjnym

Łącznie egzamin trwa 70 minut
Minimalna liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi – 34

Czy zdanie egzaminu testowego stanowi trudne zadanie?Warto zacząć od tego, że poziom trudności pytań na takich egzaminach pisemnych jest zróżnicowany. Na niektóre z nich odpowiada się z łatwością i żadnemu kandydatowi, który odbył praktykę i posiada wykształcenie techniczne budowlane, nie przysporzą one trudności. Pojawią się pytania, na które trafnie można odpowiedzieć drogą dedukcji, wcale nie orientując się w zagadnieniu. Jednak sporą część egzaminu stanowią pytania o warunki techniczne. Te zaś bywają bardzo szczegółowe. W ich przypadku szansa na udzielenie poprawnej odpowiedzi jest czysto statystyczna, jeżeli kandydat nie przygotował się wystarczająco.

Mogą pojawić się też pytania, które zdają się nie dotyczyć specjalności, o jaką ubiega się dana osoba. Przykład może stanowić pytanie o warunki techniczne dla budynków, które trafia do kandydata, wnioskującego o uprawnienia mostowe lub drogowe. Wydaje się to nielogiczne, lecz mimo to odpowiada opublikowanemu wykazowi aktów prawnych.

Wyniki z ostatnich lat wskazują na to, iż zdawalność oscyluje między 80% a 85%. To całkiem dobry rezultat, lecz nie oznacza, że egzamin jest prosty. Zdanie go może okazać się bardzo trudnym zadaniem dla osób, które nie przygotowały się odpowiednio wcześniej. Jednakże według powszechnej opinii kandydatów egzamin pisemny jest łatwiejszy od ustnego.

Egzamin na uprawnienia budowlane w części testowej – przygotowanieEfektywną i powszechną metodą jest uczenie się przykładowych pytań egzaminacyjnych ze zbioru, które publikuje komisja PIIB w celu zaprezentowania kandydatom poziomu trudności egzaminu.

Niezmiernie pomocne narzędzie stanowi nasz program, który przygotowuje do egzaminu pisemnego. Poza przykładami pytań typowych znajdują się w nim również pytania autorskie, stworzone przez uprawnionych do tego specjalistów, a także pytania z egzaminów archiwalnych, które odbyły się w poprzednich latach.

Warto dokładnie zapoznać się z treścią podstawowych aktów prawnych, jakie regulują proces budowlany. Szczególnie istotna jest ustawa Prawo budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego, a także rozporządzenia BHP. Natomiast opis warunków technicznych jest na tyle szczegółowy, że efektywniejszą metodą od czytania go najprawdopodobniej będzie uczenie się gotowych pytań egzaminacyjnych.

Wyniki egzaminuOgłoszenie wyników egzaminu pisemnego stanowi zadanie członków okręgowych komisji i następuje ono w ciągu kilku godzin od chwili zakończenia egzaminu. Jeśli wynik danego kandydata jest pozytywny, wyznacza się dla niego termin części ustnej.

Natomiast w przypadku negatywnego rezultatu jedynym rozwiązaniem jest powtórne podejście w następnych sesjach egzaminacyjnych. Co ważne, wówczas odbyta praktyka oraz kwalifikacja zachowują ważność i ponowne dostarczanie dokumentacji nie jest wymagane. Niestety jednak opłata za egzamin – zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej – przepada w całości.

Jeżeli kandydat nie zdał pierwszej części egzaminu, ma on prawo do wglądu w swoje odpowiedzi. Może również zapoznać się z punktacją przyznaną przez komisję egzaminacyjną. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z tej możliwości bezpośrednio po ogłoszeniu wyników, aby rozwiać ewentualnie wątpliwości, ponieważ w odleglejszym terminie może okazać się to dużo trudniejszym zadaniem.

Egzamin testowy a rozszerzone uprawnieniaKandydaci, którzy posiadają już uprawnienia budowlane i jednocześnie starają się o dodatkowy rodzaj uprawnień bądź o uprawnienia w szerszym zakresie, mogą przystąpić do testów przygotowywanych indywidualnie, gdzie wzięto pod uwagę zakres i typ uprawnień, a także termin ich uzyskania. Formę i ramy egzaminu za każdym razem określa się w postępowaniu kwalifikacyjnym w oparciu o poniższe zasady:

nieograniczone uprawnienia – łącznie dla projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi

75 pytań, które traktują o nowych przepisach ogólnych, a także o zakresie i typie uprawnień, gdzie:

• 50 pytań dotyczy ustawy Prawo budowlane, a także innych ustaw, zgodnych z zakresem specjalności uprawnień, o jakie zawnioskował kandydat, jak również aktów wykonawczych, które wydano na ich podstawie
• 25 pytań porusza zagadnienie higieny pracy oraz warunków bezpieczeństwa podczas realizowania robót budowlanych

Egzamin trwa 115 minut
Minimalna ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi – 57

nieograniczone uprawnienia – odrębnie w zakresie projektowania bądź w ramach kierowania robotami budowlanymi

60 pytań, które związane są z nowymi przepisami ogólnymi, a także z zakresem i typem uprawnień, gdzie:

• 40 pytań wiąże się z ustawą Prawo budowlane, a także z innymi ustawami, zgodnymi z zakresem specjalności uprawnień, o jakie zawnioskował kandydat, jak również z aktami wykonawczymi, wydanymi w oparciu o nie
• 20 pytań obejmuje zagadnienie higieny pracy i warunków bezpieczeństwa w trakcie realizowania robót budowlanych

Egzamin trwa 90 minut
Minimalna ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi – 45

uprawnienia z ograniczeniami – łącznie dla projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi

45 pytań, które traktują o nowych przepisach ogólnych, a także o zakresie i typie uprawnień, gdzie:

• 30 pytań dotyczy ustawy Prawo budowlane, a także innych ustaw, zgodnych z zakresem specjalności uprawnień, o jakie zawnioskował kandydat, jak również aktów wykonawczych, które wydano w oparciu o nie
• 15 pytań porusza zagadnienie higieny pracy oraz warunków bezpieczeństwa w czasie realizowania robót budowlanych

Egzamin trwa 70 minut
Minimalna ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi – 34

uprawnienia z ograniczeniami – odrębnie w zakresie projektowania bądź w obrębie kierowania robotami budowlanymi

30 pytań, które związane są z nowymi przepisami ogólnymi, a także z zakresem i typem uprawnień, gdzie:

• 20 pytań wiąże się z ustawą Prawo budowlane, a także z innymi ustawami, zgodnymi z zakresem specjalności uprawnień, o jakie zawnioskował kandydat, jak również z aktami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie
• 10 pytań obejmuje zagadnienie higieny pracy oraz warunków bezpieczeństwa podczas realizowania robót budowlanych
Egzamin trwa 45 minut
Minimalna ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi – 23Sprawdź nasze produkty:

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer

Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na telefon

SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH

SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi

Najnowsze wpisy

24.05.2024
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja WIOSNA 2024

W dniu 24.05.2024 r. we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa odbyła się 43 sesja egzaminacyjna w postaci EGZAMINU PISEMNEGO. Poniżej…

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami