Aktualności

27.11.2023

JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku

W tym praktycznym poradniku omówiony zostanie proces pozyskiwania uprawnień budowlanych, który obejmuje zdobycie odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji, odbycie praktyki, a także zdanie specjalistycznego egzaminu.

Poradnik ten dedykowany jest osobom początkującym w branży budowlanej.

W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że ustawa Prawo Budowlane wskazuje na to, iż posiadanie uprawnień budowlanych jest konieczne, aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w zakresie budownictwa. Należy pamiętać, że ukończenie studiów na wymaganym kierunku stanowi dopiero połowę sukcesu na drodze do uzyskania uprawnień.

Poniżej opisane zostaną poszczególne etapy, przez jakie jest zobowiązany przejść kandydat, który dąży do zdobycia różnego rodzaju uprawnień budowlanych.

Krok 1: Kto może starać się o uzyskanie uprawnień?O uprawnienia budowlane mogą zabiegać wyłącznie kandydaci z odpowiednim wykształceniem. Wymagania w tym aspekcie znajdują się w przepisach. Kolejnym krokiem jest zrealizowanie praktyki zawodowej – dostosowanej do zakresu uprawnień, o jakie wnioskuje kandydat – nad którą nadzór sprawuje uprawniony kierownik praktyki.

Krok 2: Zdobycie wymaganego wykształceniaAby ubiegać się o uprawnienia budowlane, należy posiadać odpowiednie wykształcenie. O jego zakresie traktuje rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Do każdej specjalności w obrębie uprawnień budowlanych przypisany jest konkretny kierunek studiów, który należy ukończyć. Uznawane są zarówno studia pierwszego, jak i drugiego stopnia.
Alternatywne rozwiązanie stanowi posiadanie tytułu zawodowego mistrza/technika we właściwym zawodzie. Jednak w tym wypadku możliwe jest staranie się jedynie o uprawnienia z ograniczeniami.
Zapoznaj się z najlepszymi uczelniami w Polsce, które przygotowują do uzyskania uprawnień budowlanych.

Krok 3: Praktyka zawodowaUzyskanie uprawnień budowlanych poprzedza odbycie praktyki projektowej i/lub na budowie. Czas trwania oscyluje między rokiem a czterema latami, co zależy od specjalności i typu uprawnień, o jakie stara się dany kandydat, oraz od jego wykształcenia.
Nadzór pełni uprawniony do tego kierownik praktyki, który finalnie powinien potwierdzić ją poprzez podpisanie specjalnego oświadczenia. Jej przebieg zostaje udokumentowany w zbiorczym zestawieniu praktyki. Konieczne jest dołączenie owego zestawienia do oświadczenia kierownika praktyki.
Praktyka zawodowa stanowi pracę, która wiąże się ze sprawowaniem funkcji technicznej na terenie budowy lub z bezpośrednim uczestnictwem w pracach projektowych. Wykonanie tej pracy jest warunkiem zaliczenia praktyki.
Praktykę zawodową ma prawo rozpocząć kandydat, który posiada wymagane wykształcenie. Prawnie możliwe jest również rozpoczęcie jej po pomyślnym ukończeniu trzeciego roku studiów.

Krok 4: KwalifikacjaPoza posiadaniem określonego wykształcenia i odbyciem praktyki w wymaganym wymiarze czasu należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień oraz komplet dokumentów kwalifikacyjnych do wyznaczonej komisji PIIB.
Do kompetencji okręgowej komisji kwalifikacyjnej należy weryfikacja, czy kandydat posiada wykształcenie dostosowane do wybranej przez niego specjalności. Komisja sprawdza także kandydata pod kątem odbytej praktyki zawodowej.
Jeśli weryfikacja przebiegła pomyślnie, kandydat ma prawo podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane.
Proces kwalifikacyjny i przeprowadzenie egzaminu wiążą się ze sporymi kosztami.

Krok 5: Specjalistyczny egzaminPodejście do egzaminu na uprawnienia budowlane jest ostatnim obowiązkiem, jaki należy wykonać, aby finalnie otrzymać uprawnienia budowlane. Egzamin zawiera część:

pisemną – ma formę testu i weryfikuje znajomość przepisów prawnych w zakresie przebiegu procesu budowlanego
ustną – polega na prowadzeniu dialogu z komisją egzaminacyjną, która weryfikuje umiejętności kandydata pod kątem praktycznego stosowania wiedzy technicznej.

Egzaminy te przeprowadzane są dwa razy do roku, a termin wyznacza okręgowa komisja kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zazwyczaj organizowane są w maju i w listopadzie.Sprawdź nasze produkty:

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer

Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na telefon

SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH

SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi

Najnowsze wpisy

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

27.12.2023
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji WIOSNA 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami