Aktualności

07.05.2023

JAK DOKUMENTOWAĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ ZA GRANICĄ?

W przypadku potwierdzenia praktyki zawodowej za granicą, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, zaświadczenie powinno być wydane przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, oraz być poświadczone przez osobę nadzorującą, posiadającą uprawnienia zgodne z wymogami określonymi w ustawie.

Zaświadczenie o odbyciu praktyki za granicą powinno zawierać:

1. Wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których odbywający praktykę bezpośrednio uczestniczył lub pełnił funkcję techniczną na budowie. Powinny być podane informacje dotyczące rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji, parametrów technicznych lub użytkowych obiektów budowlanych, a także ich lokalizacji i nazwy inwestora.

2. Potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej, wraz z podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki, zarówno przy projektowaniu, jak i budowie obiektów budowlanych. Powinien być również określony charakter wykonywanych czynności podczas praktyki.

3. Ogólna ocena teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności, dla której wnioskowane są uprawnienia budowlane. Ocena ta powinna zostać dokonana przez osobę, pod nadzorem której odbywała się praktyka.

Z uwagi na fakt, iż postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadawania uprawnień budowlanych prowadzone jest w języku polskim należy przetłumaczyć wszystkie składane dokumenty na język polski przez tłumacza przysięgłego.


W niektórych izbach okręgowych, takich jak Opolska Izba Inżynierów Budownictwa (OIIB), istnieje możliwość potwierdzenia praktyki zawodowej w przypadku braku obowiązujących uprawnień budowlanych w danym kraju. W takich sytuacjach wymagane może być dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego dyplom potwierdzający wykształcenie upoważniające do nadzorowania praktyki oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej.

Przykładowy wzór zaświadczenia – język polski

Przykładowy wzór zaświadczenia praktyki – po angielsku

Warto pamiętać, że procedury i wymogi dotyczące potwierdzenia praktyki zawodowej mogą się różnić w zależności od izby okręgowej. Dlatego ważne jest skonsultowanie się z odpowiednią izbą okręgową, do której należysz w celu uzyskania precyzyjnych informacji na temat wymaganych dokumentów i procedur potwierdzania praktyki zawodowej za granicą.

Najnowsze wpisy

24.05.2024
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja WIOSNA 2024

W dniu 24.05.2024 r. we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa odbyła się 43 sesja egzaminacyjna w postaci EGZAMINU PISEMNEGO. Poniżej…

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami