Bolce kotwiące

Bolce kotwiące
Bolce kotwiące

Otwory przewidziane do osadzenia bolców w ścianie należy wykonać przez wiercenie, przy czym wskazane jest usytuowanie ich w obrysie grubości stropów. Średnica otworu powinna wynosić ok. 30 mm, a jego długość wynikać z wymaganych warunków zakotwienia, podanych uprzednio Otwory należy rozmieścić w odstępach ok. 1,0 m w sposób zapewniający osadzenie bolców każdej kondygnacji w jednym poziomie. W obrębie cokołu rozstaw otworów należy zagęścić do ok. 0,6 m (program uprawnienia budowlane na komputer).

Bolce kotwiące, wykonane w opisany sposób, należy mocować w otworach przy użyciu zaprawy cementowej 1 : 3. Bezpośrednio przed osadzeniem bolca należy otwór oczyścić z pyłu, zwilżyć wodą. Powierzchnie zabezpieczanych ścian budynku należy okleić ciągłą warstwą styropianu grubości co najmniej 2 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Grubość warstwy ocieplającej przy przemarzaniu ściany powinna być ustalona na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła K. Płyty styropianu przycięte do wymiarów 100X50 cm powinny być klejone na dotyk z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych, przy czym styki przyklejanych płyt nie powinny pokrywać się ze spoinami prefabrykatów.

Do klejenia styropianu zaleca się stosować zaprawę cementową z dodatkiem polioctanu winylu (uprawnienia budowlane). W tym celu należy uprzednio przygotować zaczyn cementowy 1 : 1 zawierający piasek o uziarnieniu nie przekraczającym 1 mm. Zaprawę przygotowaną do klejenia płyt warstwy ocieplającej uzyskuje się przez dodanie do zaczynu emulsji z polioctanu winylu o stężeniu 50% w ilości 10% masy cementu. Należy zwrócić uwagę, aby konsystencja zaprawy była płynna. Oklejanie ścian polega na nakładaniu przygotowanej zaprawy na płyty styropianowe warstwą grubości 1,5 mm i dokładnym dociskaniu płyt do powierzchni zabezpieczanej ściany (program egzamin ustny).

Oklejanie ścian styropianem

Roboty związane z klejeniem warstwy ocieplającej przy użyciu zaprawy cementowej z dodatkiem polioctanu winylu powinny być wykonywane przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż + 5°C (opinie o programie).

Do klejenia styropianu można również stosować lepik asfaltowy na gorąco o właściwościach określonych w PN-58/C-96177 i temperaturze mięknienia 70-85°C. Niedopuszczalne jest stosowanie lepiku asfaltowego na zimno oraz lepiku smołowego. Przy klejeniu styropianu lepikiem na gorąco należy przygotowane podłoże dodatkowo zagruntować roztworem asfaltowym, odpowiadającym wymaganiom PN-59/B-24622, np. Bitizolem R, Abizolem R lub Asfaltiną. Roztwór gruntujący nakłada się na suche i czyste podłoże. Jeżeli powierzchnie zabezpieczanych ścian są wilgotne, zaleca się je zagruntować emulsją asfaltową, odpowiadającą BN-68/6753-04, np. emulsją kationową RG. Wskazówki w zakresie gruntowania podłoża ujmują „Wytyczne wykonywania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części budowli przed wilgocią i wodą”. ITB. Warszawa 1970 (segregator aktów prawnych).

Do klejenia styropianu można przystąpić dopiero po przeschnięciu warstwy gruntującej, najlepiej następnego dnia. Lepik podgrzany do temperatury ok. 180°C należy nanosić na ścianę warstwą grubości do 2 mm, fragmentami odpowiadającymi wymiarom płyt styropianowych. Roboty związane z przyklejaniem styropianu lepikiem powinny być wykonywane przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 12°C (promocja 3 w 1).

Przy klejeniu styropianu należy przestrzegać, aby obrzeża sąsiednich płyt przylegały do siebie na całej długości styków. Przy oklejaniu naroży budynków należy zwrócić szczególną uwagę na ścisłe przylepienie krawędzi płyt styropianowych. Gdy jedna ze ścian stykających się w narożu nie wymaga zabezpieczenia, należy ścianę tę okleić styropianem na odcinku 60 cm od naroża lub gdy odległość ta jest mniejsza do pierwszego otworu okiennego albo balkonowego. Oklejanie ścian styropianem należy rozpoczynać od górnej kondygnacji.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !