Charakter i natężenie przecieków

Charakter i natężenie przecieków
Charakter i natężenie przecieków

Przecieki stanowią najbardziej liczną grupę wad i uszkodzeń rzutujących na cechy eksploatacyjne ścian zewnętrznych. Charakter i natężenie przecieków zależą w dużym stopniu od rodzaju i struktury materiału ściany i jej konstrukcji (program uprawnienia budowlane na komputer). Szczególnie dużą intensywność przecieków spotyka się w ścianach o strukturze warstwowej. Najmniej natomiast przecieków wykazują ściany z betonu komórkowego, gdzie przecieki występują sporadycznie i to wyłącznie przez styki stolarki z ościeżami lub przez nieszczelne obróbki blacharskie podokienników. Odrębnym zagadnieniem są przecieki przez stolarkę okienną i balkonową występujące w wyniku wadliwej konstrukcji stolarki.

Przecieki przez łącza prefabrykatów zarówno pionowe, jak i poziome, występują we wszystkich rodzajach ścian z wyjątkiem ścian jednomateriałowych z betonu komórkowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Na powstawanie przecieków przez złącza między prefabrykatami może mieć wpływ:

  1. niedokładne uszczelnienie spoin,
  2. niewłaściwy materiał uszczelniający spoin,
  3. wadliwe wyprofilowanie obrzeży prefabrykatów,
  4. rozluźniona struktura materiału ściany przy obrzeżach,
  5. niedokładny lub niewłaściwy montaż prefabrykatów (uprawnienia budowlane),
  6. pozostawienie drewnianych klinów montażowych w spoinach poziomych bez szczelnego wypełnienia spoin zaprawą (przy ścianach dwuwarstwowych ocieplonych od zewnątrz bloczkami z betonu komórkowego).

Szczególnym przypadkiem przecieków przez złącza poziome są przecieki w miejscach połączenia płyt balkonowych z elementami ściennymi. Powodem przecieków jest tu najczęściej brak kapinosów w płytach balkonowych, wadliwe obróbki blacharskie płyt lub ich brak. W tych przypadkach woda opadowa, ściekając po obrzeżach płyt balkonowych, wnika w głąb ściany w miejscu przerwanego progu przeciwdeszczowego prefabrykatów ściennych (program egzamin ustny).

Efekt przenikania wód

Wewnątrz pomieszczeń objawy przecieków przez złącza prefabrykatów przybierają różne formy zależnie od ich natężenia. Mogą to być pojedyncze plamy wilgoci widoczne na powierzchni z odparzonym tynkiem wewnętrznym. Zacieki widoczne na wyprawach wewnętrznych, stanowiące efekt przenikania wód opadowych przez złącza prefabrykatów, występują zwykle wzdłuż złączy pionowych oraz na fragmentach ścian przy sufitach i podłogach (opinie o programie).

Woda przenikając przez złącza może powodować zawilgacanie tynków wewnętrznych na fragmentach ścian znacznie oddalonych od właściwego miejsca wnikania. Zdarza się to często w dwuwarstwowych ścianach kanałowych, gdzie woda opadowa ma możność przenikania do kanałów elementów ściennych, a nawet do przewodów płyt stropowych. Podobne zjawisko może występować również w ścianach trójwarstwowych lub keramzytobetonowych.

Przecieki przez powierzchnię elewacyjną występują w ścianach trójwarstwowych oraz w mniejszym stopniu w ścianach żużlobetonowych i keramzytobetonowych. W ścianach trójwarstwowych przyczyną przecieków jest przenikanie wody opadowej przez spękania zewnętrznej warstwy fakturowej. Dalsza penetracja wody opadowej może następować przez styki poszczególnych warstw w razie ich wzajemnego odspojenia, a dalej przez nieszczelności warstwy konstrukcyjnej (segregator aktów prawnych).

Wewnątrz pomieszczeń przecieki przez warstwę fakturową elementów trójwarstwowych przejawiają się w postaci zawilgoceń widocznych na powierzchni ściany. Przy możliwości penetracji wody w kierunku złączy efekty przecieków są podobne jak przy przeciekach przez złącza. Zawilgocenie ścian koncentruje się więc przy złączach pionowych oraz przy suficie i podłodze.

W ścianach z żużlobetonu i keramzytobetonu przyczyną przecieków jest penetracja wody przez spękania prefabrykatów i miejscowo rozluźnioną strukturę materiału ściennego (promocja 3 w 1). Zawilgocenie wypraw wewnętrznych występuje wówczas zawsze w obrysie powierzchni elewacyjnej, przez którą następuje wnikanie wody opadowej w głąb materiału ściennego. Przecieki przez płaszczyzny stykowe stolarki okiennej i balkonowej z ościeżami oraz przez obróbki podokienników występują we wszystkich rodzajach ścian, niezależnie od rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !