Blog

08.03.2024

Co jest potrzebne aby uzyskać uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane są kluczowe dla osób, które chcą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na terenie Polski. Aby je uzyskać, kandydaci muszą spełnić szereg wymagań, które gwarantują ich odpowiednie przygotowanie do wykonywania zawodu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer). Oto główne kroki i wymagania niezbędne do uzyskania uprawnień budowlanych:

  • Odpowiednie wykształcenie: Kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe techniczne na kierunku związanym z budownictwem. Może to być inżynieria budowlana, architektura lub inne pokrewne kierunki studiów. Wykształcenie to jest podstawą do zrozumienia zagadnień technicznych oraz prawnych związanych z procesem budowlanym.
  • Praktyka zawodowa: Praktyka zawodowa jest kolejnym kluczowym elementem. Wymagany okres praktyki zależy od poziomu wykształcenia oraz specjalności, na którą kandydat ubiega się o uprawnienia. Praktyka ta powinna być zdobywana pod nadzorem osoby już posiadającej uprawnienia budowlane i powinna obejmować szeroki zakres zadań związanych z planowaniem, projektowaniem, wykonawstwem i nadzorem budowlanym.
  • Proces kwalifikacyjny oraz egzamin: Po spełnieniu wymagań edukacyjnych i praktycznych kandydaci muszą zdać egzamin przed właściwą okręgową komisją kwalifikacyjną. Egzamin ten składa się zwykle z części pisemnej oraz ustnej i pokrywa szeroki zakres tematów związanych z budownictwem, w tym prawo budowlane, technologie budowlane, zasady projektowania, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz etyka zawodowa. Przed przystąpieniem do egzaminu kandydaci często uczestniczą w kursach przygotowawczych (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).

  Odpowiednie wykształcenie

  Aby uzyskać uprawnienia budowlane w Polsce, kandydaci muszą spełnić określone wymagania edukacyjne. W zależności od rodzaju uprawnień, wymagane jest posiadanie:

    • Wykształcenie wyższe I lub II stopnia na kierunku studiów, który jest bezpośrednio związany (odpowiedni) lub pokrewny do specjalności, w której kandydat chce uzyskać uprawnienia. Wykształcenie wyższe umożliwia aplikowanie o pełne uprawnienia w danej specjalności (uprawnienia budowlane).
    • Tytuł technika w wymaganej specjalności, co pozwala na ubieganie się o uprawnienia w ograniczonym zakresie, zazwyczaj dotyczące wykonywania określonych prac w budownictwie.
    • Tytuł zawodowy mistrza w konkretnej dziedzinie, który również umożliwia aplikowanie o uprawnienia w ograniczonym zakresie, ale związane z konkretnym rzemiosłem lub specjalnością budowlaną.

  Kierunki studiów odpowiednie są najbardziej adekwatne do specjalności uprawnień budowlanych, co oznacza, że wykształcenie na tych kierunkach bezpośrednio przygotowuje do pełnienia funkcji w danej dziedzinie budownictwa. Absolwenci tych kierunków mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez dodatkowych ograniczeń.

  Kierunki studiów pokrewne są powiązane z zakresem specjalności budowlanej, lecz w mniejszym stopniu. Absolwenci takich kierunków również mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane, ale często są oni ograniczeni do określonych rodzajów uprawnień (np. tylko wykonawcze) lub wymagany jest od nich dodatkowy proces kwalifikacyjny (program egzamin ustny).

  Praktyka zawodowa także konieczna

  W procesie ubiegania się o uprawnienia budowlane w Polsce, praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę. Jest to wymóg ustawowy, który pozwala kandydatom na zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia niezbędnego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oto kluczowe informacje dotyczące praktyki zawodowej:

  1. Zakres praktyki zawodowej: Wymagany czas praktyki jest zróżnicowany w zależności od rodzaju uprawnień budowlanych oraz posiadanej edukacji. Praktyka ta może odbywać się na terenie budowy lub w biurze projektowym, a jej zakres powinien być ściśle związany z rodzajem uprawnień, o które ubiega się kandydat.

  2. Czas trwania praktyki:

  • Dla łączonych uprawnień do projektowania i kierowania budową: wymagany jest najdłuższy okres praktyki. To odzwierciedla poziom skomplikowania i odpowiedzialności, jakie niosą te uprawnienia.
  • Dla uprawnień do projektowania: wymagany jest średni okres praktyki, ponieważ praca ta wymaga szczegółowej wiedzy technicznej i umiejętności projektowych.
  • Dla uprawnień wykonawczych: wymagany jest najkrótszy okres praktyki, co jest związane z bardziej bezpośrednim charakterem pracy wykonawczej, choć wciąż wymagającym odpowiednich umiejętności i wiedzy.3. Zakres odpowiedzialności: Podczas praktyki zawodowej kandydaci wykonują zadania podobne do tych, które będą realizować jako posiadacze uprawnień budowlanych. Chociaż praktykanci nie są obciążeni pełną odpowiedzialnością zawodową, praca ta daje im możliwość zrozumienia wymagań i obowiązków związanych z przyszłą rolą w budownictwie.3. Zgodność z specjalnością: Ważne jest, aby praktyka zawodowa była ściśle związana z zakresem specjalności uprawnień, o które ubiega się kandydat. Oznacza to, że wykonywane czynności powinny odzwierciedlać te, które są typowe dla danej roli, czy to jako projektant, kierownik budowy, czy osoba odpowiedzialna za nadzór wykonawczy (opinie o programie).

   Proces kwalifikacyjny oraz egzamin

   Ostatni etap uzyskania uprawnień budowlanych w Polsce obejmuje proces kwalifikacyjny i zdanie egzaminu. Oto szczegółowy opis tego procesu:

   1. Składanie wniosków kwalifikacyjnych: Kandydaci zainteresowani uzyskaniem uprawnień budowlanych składają wnioski kwalifikacyjne do odpowiednich samorządów zawodowych inżynierów lub architektów. Wnioski te są przyjmowane w ściśle wyznaczonych terminach, zazwyczaj dwa razy do roku.

   2. Opłata kwalifikacyjna: Po złożeniu wniosku kandydaci są zobowiązani do uregulowania opłaty kwalifikacyjnej. Wysokość tej opłaty jest ustalana przez samorząd zawodowy (segregator aktów prawnych).

   3. Weryfikacja wniosków: Następnie wnioski są weryfikowane pod względem formalnym. Komisje kwalifikacyjne sprawdzają, czy kandydaci spełniają wszystkie wymagane warunki, takie jak odpowiednie wykształcenie i wymagany okres praktyki zawodowej.

   4. Egzamin: Po pozytywnej weryfikacji wniosków kandydaci są dopuszczani do egzaminu na uprawnienia budowlane. Egzamin ten składa się z dwóch części:

   • Część testowa: Pierwsza część egzaminu to test, który sprawdza ogólną wiedzę kandydata na temat budownictwa, przepisów prawnych, zasad projektowania i innych aspektów związanych z przyszłymi obowiązkami.
   • Część ustna: Druga część egzaminu to rozmowa ustna, podczas której kandydat musi wykazać się umiejętnością stosowania wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach związanych z budownictwem.

   5. Otrzymanie uprawnień: Osoby, które pomyślnie przejdą proces egzaminacyjny, otrzymują uprawnienia budowlane w formie decyzji administracyjnej.

   6. Wpis na listę i członkostwo w samorządzie zawodowym: Po otrzymaniu uprawnień kandydaci są wpisywani na listę prowadzoną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) oraz zyskują status członka samorządu zawodowego. Umożliwia to pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami