Blog

31.01.2019

Departamenty Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

W artykule znajdziesz:

Departamenty Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego dzieli się na poszczególne departamenty, pełniące nieco inne funkcje (program na komputer). Departament Prawny jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z udostępnianiem informacji publicznej. Bierze też udział w przygotowywaniu aktów prawnych oraz ich opracowywaniu pod kątem legislacyjnym, a do tego udziela wyjaśnień dotyczących przepisów związanych z zakresem działania GUNB. Departament Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej realizuje zadania związane z orzecznictwem w tych sprawach, w których Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest wyższy stopniem w stosunku do organów wojewódzkich (program na telefon).

Departament Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego

Departament Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania związane z orzecznictwem organizacyjnym w sprawach, w których GINB jest organem wyższego stopnia w stosunku do inspektorów wojewódzkich (program na egzamin ustny). Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej odpowiada za kwestie związane z kontrolą i inspekcją obiektów i robót budowlanych, a także działalnością terenowych organów nadzoru budowanego i administracji architektoniczno-budowlanej (promocja 3 w 1). Departament Skarg i Wniosków prowadzi postępowanie administracyjne związane z orzecznictwem administracyjnym w zakresie kar za wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę po wyznaczonym terminie. Biuro Organizacyjne prowadzi działalność analityczną i informacyjną. Współpracuje też z organami administracji publicznej, organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi, samorządami zawodowymi oraz mediami. Ponadto prowadzi sprawy pracownicze (segregator).
Departament Wyrobów Budowlanych kontroluje i orzeka w sprawach dotyczących wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych.. Interpretuje też przepisy prawne dla podmiotów zewnętrznych oraz sprawach indywidualnych. Współpracuje z UOKiK, Polskim Centrum Akredytacji czy Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Biuro Administracyjno-Finansowe prowadzi obsługę administracyjno-biurową i transportową GUNB, a Wydział Ochrony Informacji Niejawnych dba o ochronę tychże informacji, sieci teleinformatycznych i kancelarii tajnej. Zapewnia też fizyczną ochronę urzędu (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami