Blog

12.05.2019

Dlaczego potrzebne są uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – dlaczego potrzebne są uprawnienia budowlane?

W Polsce obowiązuje ustawa Prawo Budowlane, zgodnie z którą, aby móc sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, należy posiadać uprawnienia budowlane. Warto to uwzględnić, jeśli planuje się podjąć studia budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – dlaczego potrzebne są uprawnienia budowlane?

Uzyskanie tytułu magistra inżyniera lub inżyniera budownictwa to na dobrą sprawę dopiero początek drogi (program na komputer).

Wykorzystanie w pełni posiadanych umiejętności będzie możliwe dopiero po zdobyciu uprawnień budowlanych, a to proces wieloetapowy. Przede wszystkim konieczne jest ukończenie studiów na kierunku pokrewnym lub odpowiednim dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych (program na telefon). Nazwy kierunków określone są w załączniku nr 2 w rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Kolejny etap na drodze do uprawnień budowlanych to odbycie praktyki zawodowej wymaganej dla wybranego zakresu i rodzaju uprawnień budowlanych (segregator aktów prawnych). Praktykę musi potwierdzić osoba, która posiada uprawnienia bez ograniczeń w specjalności, którą wybrał kandydat. Ostatnim, bardzo ważnym etapem, jest zaliczenie egzaminu państwowego. W trakcie tego egzaminu sprawdzana jest znajomość przepisów prawnych związanych z procesem budowlanym, a także nabytych umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy technicznej (opinie o programie).

Kiedy jest zaliczana praktyka?

Warto pamiętać, że praktyka zawodowa będzie zaliczona wyłącznie wtedy, gdy kandydat bezpośrednio uczestniczy w pracach projektowych lub pełni funkcję techniczną na budowie pod nadzorem osoby mającej wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń (promocja 3 w 1). Jeśli praktyka odbywa się za granicą, to osoba nadzorująca musi mieć uprawnienia odpowiednie dla danego kraju.

Odbycie praktyki potwierdza się specjalnym oświadczeniem, o którym mowa we wspomnianym rozporządzeniu. Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie składa się razem z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych w odpowiedniej miejscowo okręgowej izbie samorządu zawodowego (program egzamin ustny). Egzamin na uprawnienia składa się z części ustnej i pisemnej – aby otrzymać uprawnienia, należy zaliczyć oba etapy.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami